Knygelė ,,Vuolasta”

 
PASTRĖVIO
ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS ,,VUOLASTA”

 

 prie zosel4s

Ansamblis 2008 metais prie Zoselės Pinelienės pirkios

 

Pastrėvio

etnografiniam ansambliui

25 – ri metai…

Pagal ilgametės ansamblio vadovės pasakojimus, užrašus

 

LAIMA TIDIKIENĖ

Tai daug ar mažai? Galvojant apie tautos raidos laikotarpį tai visai mažai, o vieno žmogaus gyvenime tai jau daugoka. Šių, 2011 metų rudenį šitiek metelių sukanka Pastrėvio etnografiniam ansambliui ,,Vuolasta“

Pabandysiu papasakoti ansamblio istoriją.  Šiame krašte dirbau nuo 1960 metų, Baigusi Lietuvos Žemės ūkio akademiją buvau paskirta į Vievio rajoną. Žemės ūkio  skyrius nukreipė mane į  M. Melnikaitės kolūkį dirbti vyriausia agronome. Ūkio centras buvo Pastrėvio kaime.  Čia tuo metu veikė septynmetė, kuri vėliau peraugo į aštuonmetę, dar vėliau į pagrindinę mokyklą. Veikė kultūros namai, paštas, parduotuvė, medicinos centras. Kartu su naujai paskirtu pirmininku Kostu Žukausku kėlėm ir skurdų Mustenių kolūkį. Laukuose – visai nederantys  javai, mediniuose, iš žmonių suvežtuose tvarteliuose –  badu besigaluojantys gyvuliai ir nenoromis laukuose ir fermose dirbantys, beveik negaunantys atlygio žmonės. Kartu su pirmininku stengėmės gauti trąšų, teisingai įdirbti žemę, įsigyti technikos, veisti gyvulius, tinkamai ruošti pašarus. Tikinome žmones kad ir sovietinio režimo sąlygomis galima kažką pasiekti.  Juk svarbiausi dalykai yra žemė ir žmonių rankos.  Žmonės patikėjo, ėmė nuoširdžiau dirbti.  Palaipsniui atsirado pajamų, technikos. Pradėta mokėti žmonėms už darbą. Laukuose užaugdavo derlingesni javai, buvo suorganizuota intensyvi gyvulininkystė, ji ir duodavo pagrindines pajamas. Sukultūrinome pievas, pašarų užteko. Ir žmonės atsigavo, prasigyveno, statėsi namus, pirkosi automobilius.

Tuo metu ūkyje dar buvo labai daug jaunimo, laukuose dar skambėdavo dainos. Kiekvieną pertraukėlę tarp darbų moterys, merginos susibėgdavo ir užtraukdavo dainą… Laukai skambėjo nuo lyriškų, gražiai erdvėmis plaukiančių melodijų,  buvo mėgiamos ir jumoristinės.

Dažnai mąstau – kodėl nutilo dainos laukuose, kai žmonės prasigyveno? Juk jie turėjo būti laimingesni… Kodėl vyrai taip pamėgo alkoholį?

Tos mane  jauną pasitikusios ir vėliau pritilusios gražios Pastrėvio apylinkių ir kaimų dainos nedavė ramybės. Norėjosi, kad jos skambėtų, kad žmonės jų neužmirštų, taigi 1986 metais , pasitarę su kultūros namų direktorium Aleksu Dulke, nutarėm suburti etnografinį ansamblį.  Kalbinom, kvietėm ateiti dainuoti su savo dainų bagažu, dalintis krašto dainų lobiais su visais žmonėmis.

 Vuolasta_004 - Copy

Ansablio įkūrėja ir ilgametė vadovė Laima Tidikienė su šeima 1966 metai

 

Pirmiausia pasikviečiau savo draugę bibliotekos vedėją  Marytę Bliujienę ( dabar jau a.a.). Su ja mes mėgom dainuoti duetu. Su ja mes jau dainavome ir bibliotekoje, ir namuose, ir scenoje.  Sutiko dalyvauti Bronė Stančikienė, Janina Kananavičienė ir kitos. Vėliau šios dvi moterys dėl šeimyninių aplinkybių iš ansamblio išėjo. Liko ištikimiausios dainai, mėgstančios bendrauti – Verutė Butkevičienė, Bronė Cibulskienė, Pranutė Taurienė,  Marytė Stančikienė, Zofija Pinelienė. Kiek vėliau prie mūsų būrelio prisidėjo Janina Jarašienė, Jadvyga Strasevičienė, Ona Sinkevičienė, Ona Čižienė.  Liaudies dainas dainavom šio krašto dzūkiška tarme. Kai renginių metu moterys užtraukdavo visiems žinomą dainą, susirinkusieji noriai joms pritardavo, įsijungdavo į bendrą dainą, negailėdavo plojimų.

Prasidėjus Sąjūdžiui mūsų repertuare atsirado patriotinių ir tremtinių dainų :,, Atlikęs pareigą tėvynei“, ,,Upės plauks į melsvą tolį“, ,,Atėjo šiltas rudenėlis“, ,,Vienvangėj grytelėj“ ir kitos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę jau kitokio pobūdžio ir turinio renginiai vyko kultūros namuose, mokykloje.  Mūsų ansamblį kviesdavo sugiedoti Lietuvos himną, prašydavo padainuoti patriotinių dainų. Bet į Pastrėvį Trakų rajono valdžia žiūrėjo kaip į  gūdžią provinciją, visai nesidomėjo nei kultūros namų, nei kolektyvų veikla. Pagaliau 1992 metais kultūros namus uždarė, direktorių atleido iš pareigų, visi kolektyvai išsibarstė. Etnografinis ansamblis  ėmė rinktis pas mane namuose, taip mūsų repertuaras ne tik neužgęso, bet plėtėsi naujomis dainomis.

Pagrindinės mūsų dainų skrynelės buvo Zofija Pinelienė ir Pranutė Taurienė.  Jų dainų lobiai buvo neišsenkantys.  Nemažai savo krašto dainų pateikė Bronė Cibulskienė, Marytė Stančikienė. Pamėgom dainuoti pokario partizaniškas dainas, tarpukario romansus.  Savo iniciatyva suruošdavom vakarones mokyklos salėje, prisidėdavom prie tautinių švenčių, minėjimų, kur būdavo kviečiami kaimo žmonės.  Pramogose organizuodavom žaidimus, ratelius, renginiai būdavo linksmi, nuotaikingi. 

Nuo 2001 metų, susikūrus Elektrėnų savivaldybei ir atsikūrus Pastrėvio seniūnijai pas mus atvažiavo dirbti meno vadovas Aurimas Medzikauskas. Tai buvo jaunas talentingas muzikas, bet jis neprisitaikė prie kaimo.  Atveždavo jau paruoštus koncertus, kurių pradžia buvo skelbiama 17 valandą ir kaimo žmonės dėl savo darbų ir gyvulių nelabai galėjo juose dalyvauti.  Ansambio veikla Aurimas nesidomėjo, kaip ir liaudiška daina, taigi dirbo neilgai, jį pakeitė mūsų kaimo moteris Jadvyga Strasevičienė. Ji pati įsijungė į etnografinio ansamblio veiklą, padaugėjo švenčių, renginių, o mūsų ansamblis visur buvo kviečiamas.  Buvom kviečiamos į Semeliškių, Elektrėnų, Kietaviškių, Vievio, Beižionių, Jagėlonių šventes, iš jų mes grįždavome pilnos įspūdžių, įsigijusios naujų draugų, pažįstamų, paskui juos kviesdavomės į savo organozuojamus renginius Pastrėvyje.

2001 metų spalio mėnesį šventėme ansamblio 15 – metį. Dalyvavo Kietaviškių kaimo kapela, Kietaviškių seniūnas H. Petrauskas, mūsų seniūnas A. Gauba, Elektrėnų savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas V. Griščenka.  Sveikinimai, linkėjimai, apdovanojimai… Tada ansamblis pasivadino gražios upelės, tekančios per mūsų apylinkes Vuolastos vardu.

Ansamblio veikla suaktyvėjo kai meno vadove ėmė dirbti Irina Bartusevičienė.  Ji subūrė kaimo kapelą ,,Varnalėšą“, kuri labai greitai išpopuliarėjo, šventės tapo gyvybingos, pilnos nuotaikingos liaudiškos  muzikos. Ir mums greta jų visad  atsirasdavo vietos, nes į savo dainas ir žaidimus visada įtraukdavome vakaronių dalyvius.

2006 metais  padedant vadovei Irinai ir seniūnijai atšventėm ansambio 20 – metį.  Mus sveikint atvažiavo Elektrėnų foklorinis ansamblis ,,Runga“, seniūnas A. Gauba, Kultūros skyriaus  vyr specialistė R. Stripeikienė, Semeliškių kultūros namų meno vadovė S.Bielskienė,  mokyklos direktorės pavaduotoja N. Jančiauskienė. Buvo linksma  vakaronė, nes rungiečiai labai linksmi ir išradingi, varnalėšos muzikantai  irgi stengėsi neatsilikti.

Toliau slinko dienos, metai. Pagal galimybes dalyvaujame šventėse, renginiuose. Įsimintini renginiai – Elektrėnų folklorinio ansamblio 20 metis, Elektrėnų literatūros ir meno muziejuje susitikimas su literatų klubu ,,Strėva“,  šio muziejaus  suruošta kulinarinio paveldo ir liaudies dainų vakaronė.

2008 metais į video plokštelę  įrašėme 36 savo dainas. Operatorė – Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė Aldona Kazakevičienė.  Mūsų ryšiai su ja buvo itin glaudūs. Aldona savo mėgėjiška kamera filmavo įvairiose vietovėse, mūsų sodybose,  Jagėlonių miške, prie Vuolastos ištakų.

Štai jau galime pasidžiaugti, kad mūsų kolektyvas 25 meteliai kartu.  Norėtume susirinkti, pasikviesti svečių ir atžymėti šią datą.  Prisiminti jaunystėje dainuotas dainas, dar pabūti kartu, pasidžiaugti savo nuveikta veikla.

Metai bėga, atneša netektis mūsų kartai.  Šiltas Pastrėvio kalnelių smėliukas jau priglaudė Marytę Bliujienę ir Onutę Čižienę. Su liūdesiu prisimename jas.  Stengiamės prisiminti šviesiausius momentus, išgyventus su jomis.

Dabar kaip niekad branginame  jau retėjančius mūsų  grupelės susitikimus, pasidainavimus. Dainavimas mus atjaunina, prideda sveikatos. Žinome, kad už visus turtus yra svarbesnis  mūsų bendravimas, jis apsaugo nuo depresijų, vienatvių. Būkime stiprios ir sveikos, ir vieningos prieš visas gyvenimo negandas.

 

 u=gav.

2003 metų Užgavėnės

 

MARIJONA APANAVIČIŪTĖ STANČIKIENĖ

Ankstyvas vasaros sekmadienio rytas, ką tik patekėjo saulė.  Marytė, vos pramerkusi akis šoka iš lovos.  Nors ir sekmadienis, nėra kada ilgiau pasivartyti – reikia greičiau keltis, pašerti šunelius, vištas, apsitvarkyti, nes labai norisi laiku suspėti į Semeliškių bažnyčią.  Ji taip papratusi nuo mažų dienų – niekada nepraleisti šv, Mišių, taip išmokė vaikystėje tėvai.

Reikia paskubėti, nes iki autobusų stotelės geras kilometras.  Tik atsisėdusi autobuse atsikvepia, ištiesia nugarą.  Žiūrint pro langą mintys nuklįsta į praeitį. Štai šmėsteli apgriuvusio kolūkio fermos pastatai, čia kažkada dirbo jos vyras Aleksas.  Kitoje kelio pusėje buvusi antidė, čia jos praleista daug metelių šeriant kolūkio antis.  Ji mėgo savo darbą, į  jį  savo širdį įdėdavo, visi girdavo ją už stropumą.

Štai už kalnelių ir Semeliškės. Bažnyčioje Marytė paskęsta maldoje. Ne sau meldžia dievą malonių, ji meldžiasi už ją palikusius  vyrą Aleksą,  sūnų Albiną, marčią Aldoną. Prašo pasisekimo  ir sveikatos dukters Nijolės šeimai, anūkams.

Bažnyčioje suskamba giesmė – joje vedantysis Marytės balsas.  Giesmė kyla iki bažnyčios skliautų ir leidžiasi į kiekvieno besimeldžiančio širdį, nuoširdi malda suvienija žmonių bendruomenę.

Namie,  nors jos niekas nelaukia, niekas netrukdo prisiminti vaikystę, jaunystę.  Pavarto senas nuotraukas, viskas iš praeities iškyla prieš akis.

Gimė Marytė 1931 metais Budzylių kaime Semeliškių valsčiuje. Tėvai Jonas ir Ona Apanavičiai turėjo 13 ha žemės, gyveno pasiturinčiai. Tėvas ilgus metus dirbo seniūnu.  Šeimoje be Marytės užaugo dar du broliai ir sesuo.  Užėjus rusų valdžiai teko išgyventi daug baimių dėl gręsiančios tremties, bet nelaimės Apanavičius aplenkė. Mokėsi Semeliškių pradinėj mokykloj, mokslai sekėsi, bet griežtas kaimo žmogus tėvas nutarė, kad bus gana tų mokslų, daug svarbiau mokėti verpti, austi, dirbti ūkyje.  Taigi ir dirbo Marytė visus darbus darbelius nuo jaunų dienų: javus parinkinėjo po dalgiu,  linus ravėjo, rovė, klojo, mynė. O verpimas, audimas,  viską mokėjo Marytė, viską dirbo iš širdies… Ir nebuvo žodžio,,Pavargau“.

Su vyru Aleksu Marytė susipažino bažnyčios šventoriuje, paskui Aleksas pradėjo lankytis ir šokiuose Budzyliuose, o 1952 metais jiedu apsivedė.  Marytė atėjo gyventi į vyro namus Stančikų kaime. Namas buvo nemažas, tačiau čia gyveno brolis Bronius su šeima, sesuo Ona, jų motina. Pasakoja, kad valgį virdavo duonkepėj, ten pat reikėdavo išvirti ir gyvuliams ir visai šeimynai sutilpti, pasidalinti. 1953 metais gimė sūnus Albinas. Ir vaikui reikėjo kampelio, tačiau brolis Bronius greitai nusipirko Vinco Kananavičiaus sodybą ir išsikėlė, namuose tapo erdviau.  O žemė jau buvo nusavinta, palikta tik 60 arų. Kolūkis šaukė į darbus, už kuriuos nieko nemokėjo,  prisimena, kaip už metus darbo vyras Aleksas parsinešė 40 kg rugių. Dar pademonstruodavo kinofilmą dykai ir tai buvo visas užmokestis.  Labai nuskurdo kaimai, net duonos neužteko, nebuvo iš ko jos kepti. O vaikai augo, juos reikėjo aprengti, maitinti.  Žmonės buvo priversti vogti iš kolūkio.  Kasdien kišenėje parsinešdavo javų, jau ir susidarydavo duonai.

1960 metais gimė dukra Nijolė. Tais pačiais metais kolūkiui vadovauti pradėjo pirmininkas  Kostas Žukauskas, ūkis pradėjo kilti iš duobės, pradėjo mokėti atlyginimus, žmonės atsitiesė, gyvenimas palengvėjo.

Abu Stančikai dirbo fermose, gyvenimas tekėjo ramia vaga.  Išaugo vaikai, abu juos leido į mokslus.  Bet čia sušlubavo Alekso sveikata, atsiliepė jaunystės nepritekliai, slapstymasis nuo stribų. Jis jau negalėjo aktyviai dirbti.  Prasidėjo Lietuvos išsilaisvinimo Sąjūdis, abu su Maryte jie susijaudinę gaudė žinias.  Aleksas vis sakydavo:,,Gal sulauksiu Lietuvos nepriklausomybės“, bet sveikata seko ir  Aleksas nutaria pastatyti Stančikų kapinėse šeimos paminklą, užsako originalų projektą, paprašo meistrų vienoje pusėje iškalti jų vardus, kitoje – 1988 – ji metai, MARIJOS STEBŪKLŲ METAI – LIETUVOS ATGIMIMAS“

Virš užrašo po stiklo gaubtu  šv. Marijos skulptūra.  Tai paminklas ne tik Stančikų šeimai, bet ir Lietuvos nepriklausomybei.  Nedaug pergyveno savo kūrinį Alekas – mirė 1989 metais taip ir nesulaukęs Lietuvos nepriklausomybės.  Skaudu ir liūdna, kad ten pat, netoli tėvo 2008 metais atgulė ir sūnus Albinas, o 2010 metais ir jo žmona Aldona.

Netektys sugniuždė Marytę, tačiau ji stipri, ji gyvena senolių išmintim, kad taip Dievo skirta, kad gyvenimas nestovi, vieni išeina, kiti ateina. Ir reikia su tuo susitaikyti.

Marytė nebūna vieniša. Per visas šventes jos namuose  sodyboje klega anūkų ir jų šeimų būriai.  Marytė moka bendrauti su žmonėmis, gieda laidotuvėse, metinėse, šeimų mišiose, bažnyčioje.

Marytė aktyvi ir etnografinio ansamblio ,,Vuolasta“ dalyvė.  Ji moka daug dainų, visada draugiška, jautri, yra nuolat laukiama visuose sambūriuose, išvykose, vakaronėse.

 

 Vuolasta_003

 Marytė Stančikienė su vyru Aleksu 1966 metai 

 

VERONIKA ČIULADAITĖ BUTKEVIČIENĖ

Verutė gimė 1942 metais Paparčių kaime Kaišiadorių rajone.  Tėvai Marijona ir Kazys Čiulados ūkininkavo 11 ha ūkyje.  Tėvas mokėjo siūti, tad dažnai uždarbiaudavo siūdamas drabužius kaimynams. Verutė šeimoje augo viena, buvo lepinama, tik deja, neilgai.  Tėvą pašaukė į kariuomenę ir jis 1944 metais žuvo fronte. Tais pačiais metais sudegė jų sodyba.  Sudegė visas turtas, tvartas, gyvuliai, liko tik kluonas.  Našle likus motina Marijona, netekusi namų grįžo gyventi pas tėvus.  Tėvai vidutiniai ūkininkai, jie išlaikė dukrą su anūke. Netrukus atsirado vyriškis, pretendavęs į Marijonos ranką.  Jiedu apsivedė ir pradėjo ūkininkauti Čiulados žemėje, pasistatė naujus namus.

Verytė mokėsi Paparčių aštuonmetėje mokykloje ir 1957 metais ją baigė.  Mama nebuvo nusiteikusi leisti dukros į mokslus. Kolūkiai tuo laikotarpiu buvo labai silpi, žmonės skurdo, nebuvo pinigų, o mokyklos arti irgi nebuvo.  Bet čia Verutei nusišypsojo laimė – Vievio vidurinės mokyklos mokytojas Justinas Rinkevičius kaime ieškojo auklės savo vaikams, jis pasiūlė Verutei dieną prižiūrėti jo vaikus, o vakarais mokytis vakarinėje vidurinėje mokykloje. Ir prasidėjo Verutei naujas gyvenimo etapas Vievyje. Rinkevičių šeimoje buvo gera gyventi, visai nesunku prižiūrėti du jų vaikus, o svarbiausia – ji galėjo mokytis. Vienas iš dviejų vaikų buvo būsimasis garsus  Lietuvos dirigentas Gintaras Rinkevičius, tad Verutė gali didžiuotis buvusi jo pirmąja aukle. Vidurinę mokyklą užbaigė 1965 metais, o Rinkevičiai jai surado darbą Rusakalnio bibliotekoje. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas. Po metų jai buvo pasiūlyta pereiti dirbti į Rusakalnio apylinkę sekretorės pareigoms. Ji tuo pasinaudojo ir pradėjo dirbti sekretore.

1937 metais iš kariuomenės grįžo jaunas gražus  jaunikaitis Juozas Butkevičius.  Patiko vienas kitam Verutė ir Juozas, jie draugavo 3 metus, paskui 1970 metais apsivedė. Juozas gyveno savo tėvų namuose Strėvininkų kaime. Verutė liko dirbti apylinkėje, o Juozas įsidarbino traktorininku Mustenių tarybiniame ūkyje.  Kai 1976 metais buvo sujungti Mustenių t.ū. ir M.Melnikaitės kolūkis, Juozui buvo pasiūlytas alytnamis Pastrėvio gyvenvietėje išsipirkimui.  Taip Butkevičiai įsikūrė Pastrėvyje.  Tada ir Verutė perėjo dirbti į  Pastrėvio apylinkę tom pačiom sekretorės pareigom.

Prisikalbinom Verutę dainuoti mūsų etnografiniame ansamblyje, nuo tol ji yra labai aktyvi ,,Vuolastos“ dalyvė.  Padeda organizuoti įvairius renginius, moka bendrauti su žmonėmis.  Verutė – aktyvi Semeliškių parapijos CARITO narė, rūpinasi seneliais, padeda neįgaliesiems.

Apie mūsų ansamblį Verutė sako: ,,Mūsų susibūrimai, vakaronės labai paįvairina kasdienybę. Taip ir norisi susibėgti, pasikalbėti, padainuoti. Norėčiau kad mūsų dainos Pastrėvyje skambėtų dar ilgai…“

 ver. butk.

Verutė Butkevičienė su vyru prie savo sodybos 2005 metai

 

ZOFIJA BUJŪTĖ PINELIENĖ

Gimė Zoselė 1932 m. Dešimties metų liko Zoselė be motulės. Sunki buvo našlaitės dalia. Valkininkų parapijoje nederlingoje žemėje sunkiai vertėsi Bujų šeima. Šeimoje augo dar dvi seserys ir du broliai. Tėvas antrąkart nevedė. 9 ha ūkelį turėjo apdirbti, prižiūrėti visi vaikai. Nuo mažų dienų išmoko Zoselė visus ūkio darbus. Ne tik laukų ir gyvulių priežiūros darbus dirbo, bet mokėjo verpti linus, vilnas, vėliau išmoko ir austi. Užtat mokslų nebuvo kada krimsti. Dvi žiemas ėjo Zoselė į mokyklą, pramoko skaityti, rašyti, o vėliau nebebuvo mokslams laiko – reikėjo dirbti. Trylikos metų buvo Zosė, kai baigėsi karas ir atėjo rusų okupacija. Kaime prasidėjo dar didesni neramumai. Iš miškų ateidavo Lietuvos partizanai, prašydami maisto, o beveik kiekvieną dieną  po kaimą šmirinėdavo stribai, enkavedistai. Tėvas dažnai  naktimis veždavo partizanams maisto į mišką, į sutartą vietą, o dienomis drebėdavo išvydęs praeinančius stribus. O kartą, galbūt įtardami šeimą dėl pagalbos partizanams, užgriuvo būrys stribų ir nusiaubė sodybą : išvežė dvi kiaules, nuo pirkios aukšto nukabino lašinius, mamos kraičio skrynią su audiniais ir viską, ką rado geresnio, išsigabeno. Šeima buvo palikta badauti. Bet tėvas, susišaukęs vaikus, drąsino visus irkalbėjo, kad turime visi vieningai dirbti. Svarbiausia, kad esame visi kartu ir sveiki – pragyvensime. Bet labai sunkiai sekėsi prasigyventi .

Prasidėjo kolektyvizacija. Žemę, dalį turto paėmė, subendrino. Reikėjo dirbti kolūkyje, kur už darbą niekas nemokėjo. Bet kaime dar buvo daug jaunimo. Visi dirbo kartu, ir darbus nuolat lydėdavo dainos. Grėbiant šieną, pjaunant rugius ir kituose darbuose skambėdavo laukai nuo dainų ir visur vedantieji balsai buvo seserų Bujūčių – Zosės, Marytės ir Paulinos. Ir gegužinėse pamaldose, ir jaunimo vakarėliuose – visur jos buvo laukiamos su savo skambiais balsais.

          – Nors ir basi, sočiai nepavalgę, bet linksmai gyvenome, – prisimena Zofija. – Tikrai šaunūs buvo vaikystės metai.

 

 Vuolasta_002

Zofija su drauge 1953 metai

 

Bet vis tik sunkios pragyvenimo sąlygos ginė jaunimą iš kaimų į miestus. 1954 m. vasario mėn. ir Zosė pasiryžta palikti gimtuosius namus ir ieškoti geresnės dalios Vilniuje. Įsidarbino geležinkelių remonto darbuose. Apsigyveno su kitomis merginomis vagonėlyje. Prasidėjo gyvenimas ant ratų… Jų brigada prižiūrėjo geležinkelio bėgius nuo Baltarusijos iki Estijos. Vagonėliai vienoje vietoje nepastovėdavo: patvarkius bėgius vienoje vietoje, jau buvo keliami į kitą. Taip ir judėjo jų gyvenamasis sąstatas iš keliolikos vagonų, kurie kartu buvo ir klubas ir valgykla – visa gyvenvietė. O viename iš vyrų vagonėlių gyveno ir kartu dirbo Jonas Pinelis, kilęs iš Karkučių kaimo. Taigi tas Jonas pradėjo rėžti sparną apie Zosę. Ši, matyt, irgi buvo neabejinga Jonui, nes taip besivažinėdami geležinkeliais jie 1954 m. spalyje nutarė sukurti bendrą gyvenimą. Susiradę pakeliui nedidelę bažnytėlę, susituokė. Didelių vestuvių, žinoma, nebuvo – kuklios vaišės vagonėly su darbo draugais. Prasidėjo bendras gyvenimas ant ratų: nuolatinis judėjimas, darbai vis naujuose ruožuose, judant į šiaurę.1955 m. birželyje jie jau buvo prie Estijos sostinės Talino. Zosę čia jau surėmė gimdymo skausmai ir ji pagimdė sūnų Albiną. Kilo rūpestis, kur pakrikštyti naujagimį. Žinojo, kad greitai į Lietuvą dar negrįš. Draugai padėjo surasti katalikų bažnyčią Taline. Zosė jau turėjo išsisiuvinėjusi gražų užvalkalėlį, jį papuošė mėlynais kaspinais ir taip išdabintą sūnelį  kartu su krikštatėviais, darbo draugais, nuvežė į krikšto ceremoniją.

1966 m. kartu su tėvu Pineliai nuperka namą Peliūnuose iš Augusto Jarašiaus. Tai buvusi pradinė kaimo mokykla. Daug reikėjo lėšų ir darbo namui suremontuoti, bet dabar visiems užtenka vietos – namas erdvus. Didžiulis kiemas vaikams lakstyti ir žaisti, sodas, ūkiniai pastatai – džiaugėsi Pineliai, kad ir jų gyvenimas pagaliau įėjo į normalias vėžes.    

1976 m. Jonas grįžo dirbti į kolūkį. Į darbą statybos brigadoje išėjo abu su Zofija. Pastrėvio kolūkis tuo metu jau buvo sustiprėjęs, neblogai mokėjo už darbą, tad gyvenimas pastebimai gerėjo.

Kai sukūrėme Pastrėvyje moterų etnografinį ansamblį, pagalvojome, kad būtinai reikia į mūsų būrį pasikviesti Zofiją Pinelienę. Ir neapsirikome su ja susidraugavusios. Iki šių dienų ji žavi mus savo energija, draugiškumu, noru dainuoti. Mes ją vadiname ,,dainų skrynele“ , nes ji nuolat prisimena dainų iš savo vaikystės ir jaunystės. Dainos liejasi iš jos kaip neišsenkantis lobis. Mūsų ansamblio repertuare  daug Zofijos prisimintų dainų – liūdnų ir linksmų, kaip ir žmonių gyvenimai. Mes kartais net stebimės, kaip Zofija netingi ir turi energijos ateiti į mūsų repeticijas, renginius. Juk taip nearti atkakti iš Peliūnų. Bet ji stengiasi nepraleisti ansamblio suėjimų.Tikime, Zosele, kad dar ilgai bendrausime, dar daug dainų dainuosime kartu.

 

 

 Vuolasta_002 - Copy (2)

Zofija Pinelienė su vyru anūkėlės gimtadienyje

 

BRONĖ BEGANSKAITĖ CIBULSKIENĖ

 

 Vuolasta 001 - Copy

Bronė Cibulskienė su šeima 1983 metais

 

Bronelė gimė 1946 metais Vindziulių kaime Onos ir Domino Beganskų šeimoje. Kartu augo sesuo Danutė ir brolis Vytautas.  Kai Bronė gimė, žemė jau buvo nusavinta, tvėrėsi kolūkiai ir visi dirbo kolūkyje, gyveno vargingai. Nuo 10 metų Bronytė jau ėjo ganyti kaimynų karvių ir už tai gaudavo pavalgyti.  Ir jeigu kuri nors kaimynė atnešdavo jai lašinių, tai mamos buvo prisakyta tų lašinių nevalgyti, o parnešti namo, kad būtų kuo keptuvę patepti.  Nors kraštelį, nors skūrelę ji nukramtydavo valgant duonos žiauberę.

Mama visaip stengėsi uiždirbti pinigų šeimai, ji ausdavo lovatieses, skaras, jas pardavinėjo. Vasarą visi su vaikais eidavo uogauti, uogas irgi pardavinėjo. Pirkinėjo kaime kiaušinius, vežė į miestus, taip uždirbdavo šiek tiek pinigų.

Mokėsi Vindziulių pradinėje mokykloje, baigė 4 klases, mokėsi gerai ir tėvai nutarė leisti ją mokintis toliau – į Jagėlonių aštuonmetę mokyklą.  Ten mokslai irgi sekėsi, ji buvo pasiūsta mokintis į Aukštadvario žemės ūkio technikumą agronomijos skyrių.  Baigusi šią mokslo įstaigą gavo paskyrimą į Pastrėvio m. Melnikaitės kolūkį, kur ji buvo įdarbinta gyvulių fermose.

1969 metais apie Bronelę pradėjo suktis traktorininkas Algimantas Cibulskas, neilgai draugavę jiedu apsivedė ir apsigyveno Cibulskų namuose vienkiemyje Stančikų kaime. Pasipylė vaikučiai – 1972 metais gimė duktė Rasa, 1973 metais – sūnus Saulius, jauna motina atsidėjo vaikučių auginimui. Po trijų metų vėl pradėjo dirbti fermose.

1979 metais Cibulskai pasistatė namą Pastrėvio gyvenvietėje, čia 1980 metais gimė dukra Asta, motina vėk du metus praleido augindama dukrą ir dirbo tik pripuolamai. Kai 1982 metais gyvenvietėje atsidarė vaikų darželis, Bronelė vėl grįžo į darbą fermose, kur ji išdirbo iki  pat kolūkio iširimo. Tuomet su vyru Algimantu atsiėmė 7 ha žemės, kur ir dabar ūkininkauja.

Bronelė mūsų ansamblyje dainuoja nuo pat jo susikūrimo, yra viena aktyviausių jo dalyvių, mūsų susibūrimų siekla, išjudintoja.  Semeliškių bažnyčios chore jos balsas skamba beveik kiekvienose mišiose, ji aktyvi bažnyčios procesijų dalyvė.  Jautrios sielos paslaugi moteris, ji giesmėmis ir maldomis palydi kaimo žmones į amžinąjį poilsį.

 Vuolasta

 Bronelė su dukromis 1988 metais

 

PRANUTĖ GACKAITĖ TAURIENĖ

Pranutė gimė 1940 metais Pakalnių kaime. Tėvai Vladas ir Elena Gackai valstiečiai turėjo 5 ha žemės. Kai tėvas mirė, Pranutei tebuvo 4 metukai. Skurdus Gackų namelis stovėjo ne ant savos žemės, tad iš našlės Elenos buvo pareikalauta tą namelį nukelti.  Sunku buvo moteriškei su mažais vaikais griauti ir vėl statytis savo žemėje. Šiaip taip pasistatė sienas, uždengė stogą, o vidaus darbai buvo neužbaigti, nebuvo grindų, pečius be kamino, per sienų plyšius pūtė  vėjai. Besistatant  susidarė skolų, motina buvo priversta parduoti karvę, tiesa buvo nupirkta ožka, bet Pranutė sako negalėjusi jo gerti, jis buvęs neskanus.

Nuo 10 – ties metų Pranutė išėjo ganyti pas svetimus.  Ganė Gacko Juozo, paskui Gacko Miko karves.  Paskui teko tarnauti Padvarionių kaime, prižiūrėti vaikus Vilniuje. Iki 17 metų Pranutė dirbo svetimiems, taip užsidirbdama truputėlį pinigų.

1957 metais sugrįžo namo ir pradėjo dirbti kolūkyje laukininkystės darbus. Čia jai buvo lemta sisitikti traktorininką Bronių Taurą, jie kažkiek padraugavę 1968 metais susituokė. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas. Jaunavedžiai nuėjo gyventi pas jo tėvus. Senasis Tauras, Broniaus tėvas buvo labai griežtas, priekabus žmogus.  Gyvenimas nebuvo saldus, tačiau gimė vaikai – 1969 metais gimė dukra Janina, o po dviejų metų sūnus Vytautas. Ir gyveno Pranutė Stančikų kaimo pakraštyje, pamiškėje, augino savo vaikus.

Vuolasta_002 - Copy

Pranutė Taurienė jaunystėje 1957 metais

 

1978 metais kolūkio pirmininkas K. Žukauskas pasiūlė jaunai Taurų šeimai statytis namus gyvenvietėje.  Jie pasinaudojo pasiūlymu ir statėsi. Čia gyventi buvo lengviau, o  kai vaikai nuėjo į mokyklą, Pranutė irgi išėjo dirbti į laukininkystę,  paskui perėjo į fermas.

Po nepriklausomybės atkūrimo Taurai ūkininkauti nesiėmė, 10 –ties arų ūkelyje pasisodina bulvių, daržovių ir karvės nebelaiko – nebėra sveikatos gyvulį prižiūrėti, ruošti pašarus.

Ansamblyje Pranutė dainuoja nuo ansamblio susikūrimo.  Ji moka daug senovinių  dainų, jos sodrus žemokas balsas labai reikalingas mūsų repertuaro dainoms. Linkėdamos Pranutei stiprybės ir sveikatos visada laukiame jos ateinant.

 

 JANINA ČESONYTĖ JARAŠIENĖ

Paprašyta papasakoti apie savo gyvenimą Janina giliai atsidūsta, girdi, jos gyvenimas buvo labai sunkus, ištisi nepritekliai, nelaimės, netektys…

Gimė ji 1932 metais Karkučių kaime vidutinių ūkininkų Vinco ir Marijonos Česonių šeimoje , nors šeima turėjo 16 ha žemės, tačiau augo 9 vaikai, tėvams reikėjo suktis, kad pamaitinti ir aprengti tokį būrį vaikų.  Visi turėjo dirbti, vyresni turėjo prižiūrėti mažesnius,  vos praaugę buvo pratinami prie ūkio darbų.

Kai Janinai buvo 10 metų sudegė jų gyvenamasis namas. Šeima prisiglaudė negyvenamam Zabolotniko namelyje, kuris buvo visai mažas, miegoti reikėjo ant grindų, pasiklojus šiaudus. Žemė ir darbai buvo tolokai, teko daug vaikščioti. Janina su seserimis išmoko viską dirbti – pjauti javus, kulti, vėtyti. O su linais, kurių tais laikais sėjo gana didelius plotus, kiek darbų – ravėti, rauti, minti, brukti, verpti, austi. Janina prisimena linų mynimo talkas, kai eidavo su kaimynais kartu.

Vėliau tėvai nusipirko namą Pastrėvio kaime. O čia jau ir prasidėjo perversmai. Atėmė žemę, nereikėjo jos dirbti, vaikai kas kur išsilakstė po miestus, po  valdiškus darbus, seserys ištekėjo. Kūrėsi kolūkis. Janina nuėjo dirbti melžėja.

1953 metais ištekėjo už traktorininko Broniaus Jarašiaus ir  nuėjo gyventi į jo tėvo namus Peliūnų kaime.  Čia pasipylė vaikai. Peliūnuose jų gimė trejetas. Juos reikėjo auginti. Aštuonetą metų pragyvenus pas tėvą, Brolius su Janina nutarė statytis namus Pastrėvyje.  Vangiai ėjo statybos – trūko pinigų, medžiagų, bet jie šiaip taip persikėlė į savo namus. Pastrėvyje gimė dar du vaikai. Daugiavaikė šeima. Nelengva buvo juos tinkamai aprengti, pavalgydinti, į kolūkio darbus ėjo kartu su mažaisiais, o kai jai pasiūlė darbą antidėje, Janina iš karto sutiko. Buvo galima palikti vaikus namie, antidė netoli namų, tad laisvesnę minutę galėjai atbėgti, sutvarkyti, pažiūrėti… Gyvenimas kiek palengvėjo.

Nuo 1982 metų jau ir šiokią tokią pensiją pradėjo mokėti.  Bet…prasidėjo nelaimės. 1984 metais po traktoriaus ratais žuvo vyriausias sūnus Vytautas, o po kelerių metų pasimirė vyras Bronius, sūnų Rimą sužeidė, jis tapo ligoniu, sirgo 20 metų ir 2008 metais mirė. ,,Kiek daug skausmo  galima pakelti“ sako Janina. Bet negandas pergyventi padeda rūpestingos dukros Birutė ir Laimutė. Abi jos gyvena Vilniuje, tačiau nuolat lanko motiną, atveža maisto, nuveža pas gydytojus. Ji ne vieniša ir kasdienybėje – kartu gyvena sūnus Darius, jis prižiūri ir rūpinasi mama. Darbščios jo rankos –  statėsi puikią pirtelę, ją pats įrengė, prižiūrėjo naujojo namo, vietoje seno, statybą.  Dabar jiedu gyvena gražiame moderniame name – šviesu, jauku, šilta. ,,Va dabar tai jau tikrai gera gyventi. Gaila kad sveikatėlė nebe kokia ir dainuoti beveik negaliu padėti, bronchitas kankina…“ sako Janina.  

O dainuoja ji, numetus visus skausmus ir rūpečius  nuo 1989 metų ir visda miela, draugiška.

j. jara6ien4 su dukr.

Janina Jarašienė su dukromis

 

ONA LIŠAUSKAITĖ SINKEVIČIENĖ

Onutė  gimusi  1938 metais Bajorų kaime. Seneliai Lišauskai turėjo 12 ha žemės, gyveno pasiturinčiai, stengėsi išmokyti vaikus. Vienas iš šešių vaikų buvo išmokytas kunigu, kiti buvo mokomi amatų.  Dukterys – siuvėjos ar kulinarės,  Onos tėvas Pranas  mokėjo staliaus amato, o prieš pat karą seneliai padalino vaikams žemę po lygiai –  po du ha , tačiau visi vertėsi amatais ir gyveno gerai. Onos tėvas Pranas greta žemės darbų vertėsi staliaus amatu,  darė medinius baldus, o jo kubilai buvo net eksportuojami užsienin. Prano ir Marcelės šeimoje gimė ir augo 5 vaikai, bet 1945 metais prasidėjo baisybės. Už ryšius su partizanais stribai nušovė tėvą. Motina su vaikais slapstėsi nuo tremties pas gimines.

Pradinę mokyklą lankė Vindziuliuose, mokėsi gerai, baigė 4 klases, bet toliau mokytis nebuvo sąlygų, šeima gyveno gana skurdžiai, mokyklos toli. O ir apsirengti, apsiauti nebuvo.  Ona tris metus ganė kaimynų karves, o kai susitvėrė kolūkis, nuėjo dirbti į fermas.

1960 metais apsivedė su traktorininku Juozu Sinkevičium, apsigyveno pas vyro tėvus.  Po kelių metų nusipirko namelį Vindziuliuose, čia pagimdė ir išaugino 3 vaikus.  12 metų išdirbo laiškaneše, po to 7 metus slaugė iš lovos nesikeliančią motiną. Mamai mirus įsidarbino Pastrėvio kolūkio fermose, mat čia geriau mokėjo už darbą. Taigi kasdien dviračiu ar pakinkytu arkliu per Stančikų mišką, per Stančikų kaimą važinėjo į darbą Pastrėvyje.

1993 metais numirė vyras Juozas. Ona išėjo į pensiją ir ūkininkavo namuose, laikė gyvulius, o paskui pardavė namus Vindziuliuose ir atsikėlė gyventi į Pastrėvį pas dukrą Angelę ir žentą Romą.  Tada mes ją ir pričiupom – pasikvietėm į ansamblį, nes žinojom, kad ji su vyru Juozu ir šoko ir dainavo, tad ir pas mus ji greitai pritapo ir dabar jau kartu dainuojam, švenčiam.

Onutė yra draugiška, miela kolektyvo dalyvė,  aktyvi Semeliškių bažnyčios choristė, procesijų dalyvė.  Mūsų kaimo žmonės ją kviečia giesmėmis palydėti mirusiuosius.  Ji visada laukiama ir mylima mūsų visų.

 

 Vuolasta_003 - Copy

Onutė Sinkevičienė su sūneliu 1961 metais

 

JADVYGA TUREVIČIIŪTĖ STRASEVIČIENĖ

Gimė 1963 metais  Meiciškių kaime Rusakalnio apylinkėje. Stasės ir Nikodemo Turevičių šeimoje. Jadvyga – vyriausia dukra, be jos šeimije dar augo dvi seserys ir brolis. Abu tėvai dirbo Mustenių tarybinio ūkio fermose Strėvininkų kaime – mama melžėja, tėvas šėriku.  Tėvas buvo muzikantas, gražiai grodavo armonika, eidavo muzikantu vestuvėse, dainuodavo.  Iš jo Janina ir bus paveldėjusi muzikalumą ir gražų balsą, bet ir mama Stasė labai gražiai dainuodavo.

Šešerių metukų Jadvyga nuėjo mokytis į Rusakalnio aštuonmetę mokyklą. Kai baigė 4 klases1973 metais mokyklą uždarė, teko eiti į Vievio vidurinę mokyklą. Ją baigė 1981 metais ir įstojo į Vilniaus pedagoginę mokyklą ikimokyklinės pedagogikos skyrių. Ten mokytis Jadvygai labai patiko, nes apie  auklėtojos specialybę  ji svajojo nuo mažens, žaisdama su mažaisiais.

Dar besimokanr antrame kurse 1982 metais ištekėjo už savo kaimo vaikino Stasio Strasevičiaus.  Toks ten ir buvo vedybinis gyvenimas – su vyru susitikinėdavo tik savaitgaliais.  1983 metais gimė dukrytė Kristina, o mokslus baigė tik1984 metų vasarį. Mustenių daugiabutyje abu su Stasiu gavo butą, Jadvyga augino dukrytę, o Stasys dirbo ūkyje. 1985 metais gavo auklėtojos darbą Pastrėvio vaikų darželyje, kur ėjo kartu su dukrele Kristina.

1986 metais gimė sūnus Saulius.  Po motinystės atostogų jau trise, jau su dviem vaikučiais Janina vėl darbuojasi  darželyje. Gyvenimas tekėjo ramia vaga, bet 1992 metais Vaikų darželį Pastrėvyje uždaro.  Prasidėjo blaškymosi metas. Griebėsi visokiausių darbų – ligonoinėje slauge, ,,Dailintos“ įmonėje prie medžio darbų, kultūros renginių organizatore Pastrėvyje, ,,Domingoje“ prie medienos apdorojimo. Per tą Laiką Jadvyga išsiskyrė su  visiškai nežiūrinčiu šeimos, klaikiai geriančiu vyru Stasiu.  Sunku buvo, tačiau tokio žmogaus irgi ilgiau nebegalėjo pakęsti.

Vuolasta_002 - Copy (3)

Jadvyga Strasevičienė su anūkėle 2008 metai

Dabar Jadvyga laiminga. Vaikai savarankiški, patys užsidirba pragyvenimui, o ji sutiko žmogų, į kurį galima atsiremti, kuriuo galima  pasitikėti. Tomas darbštus, nagingas, rūpestingas žmogus.  Jis statybininkas, bet labai myli sodą, turi sodybą su žemės sklypu Butrimonyse. Jadvyga šiek tiek blaškosi. Nuolat reikia padėti Tomui tvarkyti namus, sodą, daržą, norisi ir su anūkėliais pabūti, nes dukraKristina ištekėjusi augina du mažylius.  Kai tik būna Pastrėvy, Jadvyga niekada neužmiršta ansamblio – pabendraujam, padainuojam.  Į  ,,Vuolastos“ ansamblį ji įsijungė nuo 1998 metų, kai dirbo kultūrinių renginių organizatore.  Jadvyga  labai muzikali, ji puikiai groja akordeonu, gražiai dainuoja, mūsų ansambliui ji yra tikras lobis.

 

JANINA KANANAVIČIŪTĖ KANANAVIČIENĖ

 IMG_2334

Janina Kananavičienė 2011 metai

Janina ,,Vuolastos“  ansamblyje dainavo nuo jo susikūrimo iki 1999 metų.

Gimė 1940 metais Onos ir Jono Kananavičių šeimoje Stančikų kaime.  Iki 4 metukų Janytė buvo laiminga, turėjo mylinčius ir gerus tėvelius, bet karo gūsiai išdraskė šeimą – Jonas ne savo noru pasitraukė į Vakarus ir ilgą laiką nedavė apie save jokios žinutės.  Tik po 11 metų motina Ona gavo laišką, kuriame vyras pasakojo apie tai, kad yra įsikūręs JAV, gyvena gerai, bet ilgisi šeimos ir tėvynės.  Prasidėjo susirašinėjimai, retkarčiais ateidavo siuntiniai.

Iki to laiko daug vargo vargelio patyrė gyvanašlė su dukra.  Sunkus buvo jų gyvenimas. Kad pragyventų ir leistų dukrą į mokyklą, motina ėmėsi visko, net uogų rinkimo, kiaušinių pirkimo kaime  ir vežimo į miestus. Taip uždirbdavo šiek tiek pinigėlių. Janina suprato kaip sunku motinai, todėl stengėsi padėti – dirbo namų ūkio darbus,  rinkdavo uogas, lydėdavo mamą su krepšiais iki Pakalniškių, kad jai būtų lengviau pasiekti Vievio stotį ir važiuoti į Vilnių.  Ji su nekantrumu laukdavo grįžtančios iš miesto mamos ir sulaukdavo skanumynų, kartais net medžiagos suknelei.  Juk norėdavosi pasipuošti einant į bažnyčią, o ir šokiai jau pradėjo rūpėti.

Mokėsi Janina Stančikų pradinėje mokykloje, ją baigus – Semeliškių septynmetėje. 1953 metais buvo pastatyta Pastrėvio septynmetė mokykla, tačiau Janina joje mokėsi tik vienerius metus, nes jau buvo septintokė. Ji tapo pirmosios Pastrėvio mokyklos laidos absolvente. Vėliau, jau dirbdama kolūkyje neakivaizdiniu būdu užbaigė vidurinę mokyklą. Baigus septynmetę, mokytis toliau Janinos mama neleido, nes buvo sunkios gyvenimo sąlygos, reikėjo padėti mamai namų ūkyje.  Miškininkai priimdavo paauglius į miško sodinimo, sodinukų  ravėjimo  darbus, todėl Janina dirbo prie šių darbų, vėliau ji su mama eidavo padėti ūkininkams jų darbuose. Nuo 1960 metų dirbo kelių statybos darbuose.

1962 metais Janina ištekėjo už Romo Kananavičiaus ir abu apsigyveno apleistame Alfonso Ščerbavičiaus name.  Namas buvo labai apleistas, žiemą labai šaltas. Valgį reikėjo gaminti vienintelėje duonkepėje krosnyje, joje virė ir kiaulines bulves. Romas dirbo  kolūkyje, tai kolūkio pirmininkas paskatino galvoti apie nuosavo namo statybą. 1966 –ji Janinai ypač įsimintini – tais metais gimė dukra Angelė ir vėlų rudenį šeima persikėlė gyventi į nuosavą namą Pastrėvio gyvenvietėj.

Dukrai kiek praaugus,  mama ėmėsi jos priežiūros, o Janina nuėjo dirbti į kolūkio fermas. Dirbo atsakingą darbą prie paršelių saugojimo, vėliau šėrė ir prižiūrėjo veršelius, galiausiai – antis. 1973 metais pagimdė dvynukes Vidą ir Rasą.  Vienerius metus augino dukrytes, paskui geroji mama vėl apsiėmė prižiūrėti mažyles, o Janiną paleido į darbą.

Nors ir paskendusi darbuose, bet pakalbinta dainuoti ansamblyje Janina sutiko.  Dainavo iki1990 metų, tačiau paskui, slegiama namų rūpesčių atsisakė, vyro liga, darbas, vaikai nebepalikdavo laisvų valandėlių. Semeliškių bažnyčios chore Janina giedojo iki sanarių  ligos progresavimo – reikėjo sanarių operacijos.

Nesuskaičiuota, kiek žmonių savo giesmėmis yra palydėjusi amžinybėn.  Nors sunkiai vaikščiojanti, Janina ir dabar yra svetinga, vaišinga, noriai bendraujanti, draugiška.  Įdomu užeiti pas ją, pasikalbėti įvairiausiomis temomis.

 

BRONISLAVA  SAIKAUSKAITĖ STANČIKIENĖ

Gimusi 1938 metais  Čižiūnų kaime . Tėvai Marijona ir Jonas Saikauskai buvo valstiečiai, turėjo 8 ha žemės. Gal būtų ir sunku buvę pragyventi iš žemės, bet tėvai užsidirbdavo pinigų ir kitaip – tėvas buvo muzikantas, ėjo groti vestuvėse, o motina siūdavo žmonėms.  Kolūkiams susitvėrus, kai žemės neliko, Saikauskai pradėjo darbuotis kolūkio darbuose. Motina mėgo eiti kartu su vyrais prie rugių sėjos, nes tie darbai dar buvo atliekami rankomis. Vyras jau pasiligojo, buvo silpnos sveikatos, nuolat sirgdavo, todėl motina turėjo dirbti už du. Bronelė mokėsi Čižiūnų pradinėje mokykloje, po to – Aukštadvario vidurinėje. Tėvai nutarė leisti dukrą toliau, Bronė įstojo į Vilniaus kultūros Švietimo technikumą, kurį baigė 1970 metais.  Prasidėjo savistovus gyvenimas – gavo darbą Čižiūnų kaimo bibliotekoje ir mokyklos pradinėse klasėse.

1964 metais susipažino su Mečislovu Stančiku ir apsivedė.  Vyras parsivežė ją gyventi į tėvų namus Pastrėvio kaime.  Čia Bronė dirbo Pastrėvio apylinkės pirmininkės pareigose ir dirbo tol, kol egzistavo apylinkė.

Etnografiniame ansamblyje Bronė dainavo nuo jo įsikūrimo iki 1992 metų. Vėliau dėl šeimyninių aplinkybių iš ansamblio išėjo.

 Vuolasta 001

Bronė Stančikienė su anūkėliu 2005 metai

Stančikai išaugino ir išmokslino du sūnus ir dukrą.  Vyras Mečislovas 2010 metais pasimirė.  Bronė dabar likusi viena, nes vaikai gyvena atskirai, o ir sveikata šlubuoja – kamuoja cukraligė.  Bet ji ne vieniša, ją nuolat lanko vaikai, ji būna laiminga savo namuose  sulaukusi anūkų, kurie jos neužmiršta ir dažnai apsilanko.

 

ONA MAKŪNAITĖ ČIŽIENĖ

Onutė – Mustenių kaimo dukra. Tėvai turėjo 9 ha žemės, šeimoj augo 4 vaikai, Onutė buvo gimusi 1939 metais, gyveno lyg ir neblogai, nieko netrūko, bet kai Onai buvo 17 metų mirė tėvas. Mama, likusi viena su vaikais nepajėgė pati įdirbti žemės, tai išnomojo pusininkui ( už pusę produkcijos). Tada jau visko pradėjo trūkti, ne visada buvo iš ko kepti duoną. Daugiausiai sėjo grikius, tad grikinės bobos  ir košės buvo pagrindinis maistas.

 Kai susitvėrė kolūkiai, Ona nuėjo dirbti į kolūkį, į kiaulių fermą, nors kolūkiai beveiki nieko nemokėjo. 

1964 metais Ona ištekėjo už traktorininko Miko Čižiaus, jis atėjo gyventi į Onos tėvų namus ir ėmėsi tvarkyti apleistą sodybą.  Čižiams gimė trys vaikai, sūnus ir dvi dukros. 1976 metais Mustenių tarybinis ūkis buvo prijungtas prie Pastrėvio M.Melnikaitės kolūkio, o darbingai Čižų šeimai buvo pasiūlytas pradėtas statyti namas. Čižai taip ir padarė ir 1988 metais jau persikraustė gyventi į naujai pastatytą namą. Senąją sodybą Mustenių kaime jie paliko dukros Danguolės šeimai.

 Ona perėjo dirbti į Pastrėvio fermas, pradžioje šėrė anti, vėliau – kiaules.

2000 metais pasikvietėme Onutę dainuoti mūsų ansamblyje.  Jos stiprus žemokas balsas labai tiko mūsų ansambliui.

2006 metais nuo staigaus  širdies smūgio mirė sūnus Vygintas. Onutė sunkiai galėjo susitaikyti su jo mirtimi, patyrė labai didelį sukrėtimą, ilgai liūdėjo. Visaip stengėmės išblaškyti jos liūdesį, kvietėme į suėjimus, bet ji visada atsisakydavo.

 2008 metais kai pradėjome filmuotis videoplokštelei, jau prisikvietėme ją, tačiau ji ne visada ateidavo, dažnai ir atėjusią matydavome su ašara akyse.  Po truputį atsigavusi pradėjo dainuoti kartu.

2011 metais ruošėmės dalyvauti vasario 16 – sios minėjime. Atsimenu, kad visas kviečiau pas save į repeticiją vasario 9 dieną ir Onutė buvo pažadėjusi ateiti. Bet tos dienos rytą sulaukėme tik Danguolės netikėto skambučio – mirė mama. Užmigo ir neatsikėlė.

 Koks mums visoms buvo smūgis. Dar vakar ji vaikščiojo gatve,  kalbėjo telefonu, o šiandien jos jau nėra…

Bet ir apverkusios ir palydėjusios ją Amžinon kelionėn dažnai prisimename ją gyvą – gerą kaimynę, paslaugią, nuolat pasiruošusią padėti bėdoje ir varge, mūsų mielą draugę Onutę.

Ona čižienė

Ona Čižienė (dešinėje) su vaikais

 

MARIJONA KRILAVIČIŪTĖ BLIUJIENĖ

Marytės jau nebėra, tik kauburėlis Pastrėvio kapinaitėse…

O kiek laiko praleista kartu, kiek dainų sudainuota. Kai atvažiavau dirbti į Pastrėvį, geriausia mano pramoga buvo knygų skaitymas, o knygos – bibliotekoje, o bibliotekos vedėja labai draugiška, mėgstanti dainuoti.  Dainuodavom liaudies dainas, bet mūsų repertuare buvo ir meksikiečių, čekų, italų dainos, rusų romansai.

Gimė Marytė Vaidžionių kaime Žaslių valsčiuje.  Tėvai Ona ir Eduardas Krilavičiai buvo vidutiniai ūkininkai, dirbo žemę, laikė gyvulius.  Šeimoje greta Marytės augo dar du broliai. Mokslus ėjo Žaslių vidurinėje mokykloje.  Mokykla buvo už 3 kilometrų, teko kasdien vaikščioti pėsčiomis, bet ką vaikystėje reiškė 3 kilometrai, nė nepajusdavai juos nuėjus.  Mokyklą baigė 1953 metais, o toliau mokytis nebuvo sąlygų, bet ir namie likti nesinorėjo. Tėvams jau padėjo broliai, todėl Marytė atvyko į Vievio rajono kultūros skyrių ieškodama darbo. Čia jai ir pasiūlė bibliotekos vedėjos darbą Pastrėvyje. Kaip tik buvo pastatyti nauji kultūros namai, o juose įsikūrė biblioteka.  Patiko čia dirbti Marytei, knygas ji visuomet mėgo, mėgo bendrauti su žmponėmis.

Aplink bibliotekos vedėją pradėjo suktis mechanikas Jonas Bliujus.  Na, jie ir susidraugavo.  Vedė 1956 metais ir apsigyveno pas Jono tėvus. Pirkia buvo nedidukė, tad Jonas ėmėsi statybų ir jau naujame name gimė  dukra ir sūnus.

Taip ramiai ir slinko gyvenimo dienos.  Vaikai baigė mokslus – dukra Gražina medikė, sūnus Kęstutis muzikas, baigė Konservatoriją, (dabar Muzikos Akademija).

1992 metais Marytė išėjo į pensiją, mes draugavom  ir toliau, pasikalbėdavome, lankydavomės viena pas kitą.

Nelemta liga 2009 metais  atėmė vaikams mamą, anūkams močiutę, man ir visam ,,Vuolastos“ ansambliui  gerą draugę.

Prisimenam tave, Maryte, tavo gerumą, nuoširdumą, su ilgesiu galvojam apie tave.

 Vuolasta_003 - Copy (2)

Marytė Bliujienė su vaikučiais 1965 metais

 

Medžiagą surinko ilgametė  ansamblio ,,Vuolasta“vadovė Laimutė Tidikienė

ansamblis

Ansamblio moterys

Paruošė ir spausdino O.R.Šakienė

 

 

 

 

 

 

 

Straipsniai 3. Apie etninę kultūrą

        APIE ETNINĘ KULTŪRĄ

 

        FESTIVALIS ,,IŠ KRAITINĖS SKRYNIOS“

        Kai kam žodis “ etnokultūra” nieko nesako. Kas gi tai? O visa tai labai paprasta.

Karta iš kartos nešta kalba, savita gyvensena, būdas, papročiai, šventės, architektūra, pagaliau daina, šokis. Tautos paveldas, visa tai , ką mes perimam iš savo tėvų ir senelių.

         Atsistojom ant Europos slenksčio ir truputį išsigandom – ką atnešim?

         Lietuvių tauta, senosios baltų kultūros atstovė, savo dvasioje iki šių dienų išlaikiusi net senosios matriarchalinės Europos bruožus, kai gyvenimo kryžkelėse visa tai seniai išbarstė kitos tautos, neturi kuo didžiuotis? Tik atsisukime atgal į savo senelių gyvenimą, jų moralę, jų darbštumą, jų švenčių kalendorinį ciklą, jų žodinę kūrybą, kuri dar šiandien legendomis vaikšto paprastose kaimo trobelėse.

          Ar būsim didesni, paklusę Afrikos šamanų būgnų tratesiams?

           Tame laukinio ritmo siautuly slypinti magiška galia ir gydė, ir ramino, ir aitrino, bet ji buvo išmanančių žinovų rankose. Dabar gi, kai tas džinas išsiliejo iš indo, paplito po pasaulį savo migdančia galia užmušdamas mintį, mąstymą, svajonę. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos katedros docento Liuberto Klimkos teigimu vaikas, kasdien 4 valandas klausantis juodojo ritmo, gali neįstoti į jokią aukštąją mokyklą. Apie tai niekas nerašo, niekas dėl to nepergyvena, tarytum tai būtų kokia smulkmena.

          Žinoma, pasaulio krypties, net jei ji vestų į prarają, šiandien nesustabdyti, bet žinoti privalu. Dirbau su vaikais daugelį metų. Nelabai sekėsi. Niekas nenori senų bobučių dainų dainuoti. Tačiau problema ne vaikuose, o jau pačių pedagogų požiūryje į etninę kultūrą. Daug dirbdami kad užsidirbtų duonai, nuvargę, išsekinti krūvių, labai gerai išmanantys etnokultūrą pedagogai yra tik žmonės, turintys auginti šeimas. Nėra pašaukimo? Meilės? Žinojimo?

          Tai nerimo naktų diskusijos su savimi. Todėl ir atėjau į savivaldybės Kultūros centrą, todėl ir nervuoju visus savo lindimu, aiškinimu. Senatvės marazmai? Pernelyg didelis ilgesys to, ko negalėjau gauti jaunystėj?

          Bet gi ne. Su šauniuoju folkloro ansambliu “Runga” apvažiuojame beveik visą Lietuvą, matome įvairius festivalius, matome etnocentrų veiklą jau apie 15-20 metų, jų sukauptas žinias, pasiekimus ir norisi kažką panašaus savo mieste sukurti.

          Atvirai pasakysiu, ilgai nemylėjau šio miesto, jis man buvo kažkoks bedvasis, metalu skambantis, dabar, pastudijavus apylinkės istorinius šaltinius, aplankius piliakalnius, mįslingas, legendomis apipintas mitologines vietoves jaučiu, – pats dangus atsiveria, užpila visokiom gėrybėm, lavina užgriūna niekieno netyrinėtas, neužrašytas, sakmėmis, akmenimis, šaltiniais apipintas kampelis Elektrėnų savivaldybė, kurioje net Perkūno kažkada karaliauta.

          Pats festivalis” Iš kraitinės skrynios” nebuvo labai nusisekęs. Norint galima girtis, taip sakant “užsidėti paukštuką” pirmai dienai, kurios metu buvo skaitomos paskaitos, tautodailininkai ne tik demonstravo savo sugebėjimus parodoje, bet buvo kupini geraširdiškų ketinimų pamokinti daug naudingų darbelių – nusiausti savo vaikams juostelę, apsiūti adinukę, pasidaryti šiaudinį žaislą eglutei ir t.t. Atėjusių buvo nemažai, bet reikiamo dėmesio darbams nebuvo sulaukta. Peršasi mintis – ar nebuvo svarbiausi tie pažymėjimai, tie taškai, kuriuos renka pedagogai. Mano klaida – netikęs laikas. Kodėl Švietimo skyriaus darbuotojai neprieštaravo mano grafikams? Juos pakeisti nebuvo sunku.

          Antroji diena – dainų diena. Džiaugiaus, buvau pamylėta tokių stiprių kolektyvų kaip Vilniaus Karininkų Ramovės folkloro ansamblio “Vilnelė”, Kauno Veterinarijos akademijos folkloro ansamblio “Kupolė”, gražaus Skriaudžių kanklininkų ansamblio, etnografinio ansamblio iš Lenkijos Seinų krašto Žagarių kaimo, kurie gali būti mums pavyzdžiu vaikų auklėjime – antrą kartą jie pas mus, antrą kartą pusė jų – vaikai. Negaliu nepasidžiaugt kaimynais iš Trakų – folkloriniu ansambliu “Radasta”, Kaišiadorių “Verpeta”, “Dzūkų drauge” iš Vilniaus.

          Buvome numatę esant geram orui, visą didelį šių kolektyvų koncertą vesti lauke, bet orai nelepino, iš ryto tebuvo 11 laipsnių šilumos su vėjeliu, debesuota, tad nutarėme nevarginti atvykusių žmonių lauke, nes jų dar laukė koncertai seniūnijose, o ir amžius kai kurių gana solidus, negi versi 70- metį Vilniaus dailininką, tiesų, kaip stygą, visą dieną stovinėti po mūsų kad ir gražiomis eglėmis prie Kultūros centro?

          Čia vėl skaudūs pamąstymai. Tiek daug miestų turi gražias estradas, pritaikytas lauko šventėms, patogias ir atlikėjams ir žiūrovams. Mes gi, turėdami gal visoj Lietuvoj puikiausias apylinkes nesurandam dar nesuprivatizuoto kampelio švenčių vedimui. Dar palaukim, gal visus ąžuolynus iškirtę, auginsim naujus…

          Priekaištai dėl reklamos teisėti.Ji turėjo būti didelė ir graži, bet aš, kaip renginio organizatorė jau buvau su visais išsibarus, pavargus, todėl daugiau reikalauti neturėjau jėgų, nutariau – patys darykit išvadas.

          3-ioji diena – šokių šventė. Nors ir reklamavomės praeidami pagrindinėmis gatvėmis, aikštelę išsirinkome labiausiai žmonių lankomoj vietoj, žiūrovų buvo mažai, jie nebuvo aktyvūs.

          Sakoma, pirmasis blynas ir apdega ir žalias lieka. Kolektyvams išvažiuojant iš Antano Bernatonio, Kauno Veterinarijos akademijos folklorinio ansamblio “Kupolė” ilgamečio vadovo, etnokultūros žinovo gavau įvertinimą ”stiprus devynetas” .Žinau, buvo klaidų, neišmąstymų, bet šis įvertinimas įpareigoja tolimesniems darbams ir stiprina ryžtą.

          Liko geras jausmas, dėkingumas nuoširdžiai padėjusiems žmonėms, pirmiausiai ”Rungos” ansambliečiams, renginių organizatorei, vadavusiai atostogaujantį direktorių Vidai Ališauskienei, senelių globos namų direktorei D Suchockienei, Vaikų globos ir Vaikų dienos centro vadovams, sporto centro darbuotojams, Versmės gimnazijos direktoriui E.Kontrimui, valgyklos vedėjai V. Ambrazevičienei ir visiems Kultūros Centro darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

          Jeigu gausime paramą, esame pasiruošę kitais metais augti, tobulėti ir kantriai nešti senąją tautos kultūrą žmonėms, rodyti jos grožį, puoselėti jos reikalingumą.

                                                                            Etnologė O.R. Šakienė

 

 

ŠIS TAS APIE ,,RUNGĄ“, JOS DVIDEŠIMTMEČIO KELIĄ

 

 Runga buvo gražus upelis, tekėjęs iš šaltinio paplentėj, jis maitinosi šaltinėliais, palaidotais po garažais. Atsimušęs į miškingus Gojaus šlaitus sukosi kairėn ir tekėjo rytuosna žemyn į Anykštos ežerą. Jo vardas susijęs su senovės malūnininkų dievo Rungio vardu.

Legendoje sakoma, kad senovėje ant jo aukštų skardžių, maždaug tenai, kur dabar kabantis tiltas link Elektrinės, stovėję pagonių dievai – Perkūnas ir Liūtas. Jeigu apie Perkūną, kuris paliko mums Perkūnakiemio kaimą daug aiškintis nereikia, tai apie Liūtą tariausi su respublikoje žinomu etnologu Liubertu Klimka kurio nuomone liūtas į Lietuvą gali būti atėjęs kartu su indoeuropiečiais apie 2000 – 1500m. prieš Kristų. Jis palikęs mums krašto aplenkėjimo įtakoje truputį iškraipytą Lekavičių kaimo pavadinimą.

Niekas šioje žemėje nestovi vietoje, viskas keitėsi, mainėsi. Šių teritorijų kraštovaizdis ypač pakito, kai 1960m. buvo pradėta statyti Lietuvos Elektrinė. Išaugo naujas šiuolaikinis miestas, bet ta vieta, tas Perkūnakiemio vardas gal ir norėjo šitaip išgarsinti savo vardą. Taigi, ne tik miesto herbe liko būtos senovės pėdsakai, žmonių širdyse, dainose, sakmėse jie gyvi ir gyvosios tradicijos tęstinumas dar skamba mūsų lūpomis.

Ėjo 1985 – ji. Tai metai, kai kovo saulė jau švietė, jau šildė sovietinio sąstingio dangą, o po visą Lietuvą  kūrėsi liaudiško dainavimo ansambliai. Etnografiniai, dainuojantys vietos dainas, tas kurias dainavo tėvai ir seneliai ir folkloriniai, kuriuose jau buvo dainuojamos dainos iš visos Lietuvos, šokami įvairių regionų šokiai. Jie kūrėsi miestuose, kur gyveno žmonės, suvažiavę iš įvairių vietovių.

Ir Elektrėnuose atsirado šio žanro mėgėjų. Sako, dvi moterys, Aldona Sagatavičienė ir Roma Valasievič pradėjo ieškoti žmogaus, galinčio jas mokinti. Sužinojusios, kad  tada dar vadinamoje 1 – je vid. m – loje dirba jauna mokytoja Rima Mažeikaitė, turinti žinių apie folklorą, kreipėsi į ją ir visos kartu ėmėsi darbo. Buvo suburta jaunimo grupė iš devynių žmonių ir prasidėjo repeticijos. Greta Aldonos ir Algio Sagatavičių dainavo Rimas Rimkus, Roma Važgėlienė, ansamblis nuolat pildėsi naujais nariais. Kai atėjo Giedrė Blažonienė, jai tebuvo 19 metų, ji buvo jauniausia ansamblietė. Paskui atėjo puiki moteris Gražina Gatautienė, kuri ilgus metus buvo tarsi viso ansamblio stabilumo simbolis. Ant jos asmenybės, tarsi ant stabilaus sverto dažnai į abi puses  laviruodavo dainuojantis laivelis. Atėjo Juozas Stabinis, garsiojo  Kauno ,,Kupolės „ vadovo Antano Bernatonio mokinys, atėjo Rima Sasnauskienė, Rasa Šriupšienė, Gintas ir Sigita Remeikos, Marija ir Vidas Dainiai ir kiti, kurių šiandien jau nė  nežinau.

Kokios buvo jų dainos? Tai ir ,,Devyni metai“ ir ,,Po beržyną“ ir ,,Jūs mano kūmužėliai“ ir daugelis kitų, kurias iki šiol ansamblis sėkmingai dainuoja. Ansamblis dainavo daug kalendorinių dainų, ypač mėgo Kalėdines ir Velykines dainas su kuriomis mėgo vaikščioti ne tik po Elektrėnus, bet ir po apylinkes, lankydavosi Gabriliavoje, Abromiškėse.

Į ansamblį žmonės, net ir vadovai, ateina, išeina, kartais vėl sugrįžta. Gal prisilietę prie šventų dalykų kai kas norėjo sukurti čia šventyklą, o nusivylė , suradę  paprastus žmones, ieškančius savęs kasdienybės labirintuose. Ateina, savimi atsinešdami jau susiformavusią pasaulėžiūrą, tai nenuostabu, kad išeina neradę savęs. O mus jungia daina, tik daina, savo galingų sparnų mostu uždengusi mūsų kasdieniškus veidus ir kai grįžę iš varginančio 2 – jų dienų folkloro festivalio mes dar valandą stovime, negalėdami atsiskirti, kol vakarėjančiai saulei neišdainuojame savo paslėptų svajų nuostabiomis liaudies dainų intonacijomis, sakykit, kas tai, jei ne maži stebuklai? Labai sunku išreikšti paprastais žodžiais tą dvasinę būseną, kurią patiri pilnatvėje su savo tautos prosenelių dvasia susiliejęs. Tada blaškais vakarais prie televizoriaus, pyksti, kad kažkieno pikta valia pripildė radijo bangas pigoko svetimo ,,popso.“

Koks dainos ir žmogaus santykis? Šiame pasaulyje taip jau yra, kad praeitin nuėję dalykai, numetę kasdienybės rūbą, sužėri deimantais ir traukia savęsp. Keičiasi mainosi ir ansamblio veidas. Kažkam atsibodo senos dainos, kažkam netiko sutartinės, kažkas juokiasi iš romansų, bet šiandieną ansamblis turi puikų repertuarą. Nuo senų seniausių, užrašytų apie Kietaviškes, Anykštą, Perkūnakiemį kunigo Teodoro Brazio iki A.Smetonos laikotarpiu paplitusių meilės dainų – romansų, kurias dar galima užrašyti kiekviename kaime. O ypač didžiuojamės populiaria tapusi kapelija, sukurta talentingos vadovės Rimos Gritienės. Kapelija, dabar vadovaujama Juozo Stabingio groja visur ir visada, be jos neapsieinama daugelyje įvairių renginių. Džiaugiamės naujai atėjusiais Juozu ir Genute Burlėgais, Rymute Montviliene, Elena Plediene. Mus ypač žavėjo talentingos moters – Vidos Juknelianės darbai, jos išsiuvinėta ansamblio vėliava, išaustos juostos, išsiuvinėti nuometėliai, delmonėliai. Jais puošiasi daugelis ansamblio moterų. Greta turime savo,,juvelyrą“ – Algimantą Šakį, kuris ansamblį papuošė žalvario dirbiniais. Turime ir ,,savo“ žmogų kai jau prarandame viltį kur nors nuvažiuoti,- čia dažnai gelbsti Petras Juknelis, galintis ne tik vairuoti, bet ir garsiausiai iš vyrų uždainuoti.

Ateikite į mūsų vakarą. Labai nenorime, kad vakare būtų taip vadinamų ,,žiūrovų,“ folkloras neturi žiūrovo. Čia kiekvienas – dalyvis. Jei ne daina – tai širdimi. O jei daina, tai dar smagiau. Tai ir kviečiame visus, visus. Kviečiame padainuoti kartu. Gaila, kad mūsų kultūros Centro salė nepritaikyta, negalime kartu pašokti. Skaudančia širdimi lipsime į sceną, nes folkloras nėra scenos menas, jis – bendravimo menas, apjungiantis visus. Kviečiame pabūti kartu, nes ir mūsų svečiai, etnografiniai ansambliai iš Jagėlonių ir Pastrėvio ir žinomi respublikos folkloristai – Kauno Veterinarijos Akademijos Folklorinis ansamblis,,Kupolė“ ir Vilniaus Karininkų Ramovės Folklorinis ansamblis,,Vilnelė“ tikrai verti, kad su jais  ir su mumis visais prisimintume ne vieną liaudies dainą, kuri tikrai suteiks jums malonių akimirkų.

Visus kviečiu, –  ateikite į Rungą,
Prie šaltinėlių ištakų skaidrių.
Susėsim tylų vakarą
Prie jos tyliai srovenančių gelmių
Ir pasimelsime dievams daina
Ir ilgesiu, ir dvasios nerimu žaliu…

                                                                               Etnologė O.R. Šakienė

 

LIAUDIŠKOS KAPELIJOS

Pastaraisiais metais Lietuvoje ėmė plisti naujos netradicinės ir nestilizuotos kapelijos. Tai kolektyvai, kuriuos galima pavadinti laisvalaikio salės kapela, ansambliukai. Apie jų kontraversišką suvokimą ir vertinimą TLV ,,Gero ūpo“ laidoje vyksta  įvairūs debatai, jos susilaukia daug specialistų kritikos. Apie Elektrėnų Savivaldybėje gyvuojančias panašias kapelas ir norėčiau pakalbėti, nes daugelis sutiktų žmonių, netgi kultūros darbuotojų nesuvokia, ko aš noriu, kodėl jų negarbinu, lyg ir nevertinu jų triūso.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas profesorius Liubertas Klimka  sako, kad kultūra – protingo žmogaus žaismė, o etninė kultūra – gyvas šiandienos rūpestis ir nervas.

Liaudies kultūros žurnalo redaktorius Juozas Šorys sako, kad pastaruoju metu ėmė dominuoti naujo tipo kapelos. Tai kažkas tarp vadinamų kolūkinių kapelų išskydusio žanro ir palaidos balos instrumentų sudėčių. Jos groja nieko bendra su tradicinėmis regioninėmis vertybėmis neturinčią muziką, skirtą ,, kad būtų linksmiau.“ Tokie žmonių sambūriai turi tendenciją sparčiai daugintis, brautis į neišrankių, patiklių tautiečių sielas su pragaištingu ,,meniu.“

Liaudie instrumentinė muzika visais laikais buvo labai populiari. Nuo senovės be muzikantų neapsiėjo nei vestuvės, nei krikštynos, nei kiti susiėjimai. Muzikantai buvo gerbtini žmonės, juos dažnai apipindavo vainikais, dovanodavo stuomenis, rankšluosčius, kartais  mokėdavo pinigais. Visa bendruomenė buvo dainininkais, šokėjais, žiūrovais būdavo tik nusenę seneliai arba šiaip ,,niekam tikę.“Iš tų laikų ir atėjo vadinamos tradicinės kapelos.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja dr. etnologė Gaila Kirdienė sako, kad tai gyvosios tradicijos tesėjai, gabūs žmonės, be rašto, be natų išmokę groti iš senelio ar dėdės, nes kaime seniau visi taip darė daug amžių. Šios kapelos nedidelės, tai daugiausiai 3 -5 žmonės, gerai valdantys kažkokį instrumentą.

Būgnas yra vienas seniausių muzikos instrumentų pasaulyje, tuo pačiu ir Lietuvoje, nes ritmingas garsas (gatviniam kaime medyje įkeltas varpas) buvo naudojamas įvairiom progom, ne tik pasilinksminimuose. Būgnas kvietė į karą, skambėjo vykdant įvairias kūno bausmes, Velykų ryte jis dundėjo bažnyčių šventoriuose skelbdamas iškilmingą naujieną. Be būgno neapsiėjo kaimo vakaruškos, jis kaip gyvas, ritmiškai plakantis nervas, sukelia ypatingą pulsaciją, užgaunančią žmogaus jausmus, primityviosios kultūros tautose jis – šamanizmo įrankis, vedantis į transą. Greta būgno mūsų senoliai naudojo įdomius medinius pučiamuosius, kuriuos  mokėjo meistriškai

pasigaminti. Primityviausiais instrumentais, kaip švilpynėmis, skudais, įvairiomis dūdelėmis grodavo piemenys ir vaikai. Jaunimas arba išmokdavo pasidaryti sudėtingesnių instrumentų, kaip kankles, ožragius, smuikus ir tapdavo muzikantais, arba visai mesdavo šią pramogą ir imdavo dainuoti ir šokti.

Ką turime vadinamose kaimo kapelose šiandieną? Greta armonikų, kurios jau vėlesniais laikais atėjo iš Europos ir gana sėkmingai prigijo kaip liaudies instrumentas, triumfuoja skardžiabalsiai akordeonai, turime senolį smuiką, būgną, kažkas išmoksta pučiamaisiais, bet kam reikalinga šita barškučių komanda, primenanti darželio muzikavimą ir dar išrikiuota priešais muzikantus? Apie šį reiškinį kalba etnokultūros specialistai, jie kaltina televizijos laidą,,Gero upo“ užkrėtusią visą Lietuvą šia liga, bet tai netiesa.  Nei viena iš keturių savivaldybės kapelijų nedalyvavo televizijos laidoje, o daro tą patį. Kažkur pamatėm, nusižiūrėjom ir nieko nemąstydami pakartojom. Pats lengviausias kelias. Aišku, niekas mūsų tos etninės kultūros, kurios šaknys nutrauktos sovietmečiu, kai apie 50 – 60 –tus metus steigiamuose kaimo klubuose visi šokome pagal rusiškas melodijas, nemokino. Šis tarpas išplovė autentiką iš klubų, iš kultūros namų veiklos. Ji liko kaimo bendruomenėse kaip primityvi, niekieno negerbiama, užmirštama praeities liekana. Juk gyvenome socializmo idėjomis, kur nutautinimas, savos praeities niekinimas buvo vienas svarbiausių svertų. Apie 80 –tuosius metus atsigavome, pradėjo kurtis etnografiniai ansambliai iki šiol ne visur randantys palaikymą. Nors liaudies daina dar retai  suskamba per radiją, nors televizijos laidos tiktai pigiai ,,pinigauja,“senoji liaudies kultūra gyva kaimuose ir tik per kaimus, per supratingus žmones ji atgaus savo teises. Tik eikime teisingais keliais, nenukrypkime į populizmo šunkelius, nes daugelis čia jau nieko nesusigaudo. Žinoma, ta pati daina kiekvieno atlikėjo yra kitaip atliekama,  tai ir yra mūsų savastis, individualumas ir grožis. Kaime žmonės turėjo supratimą kas yra geras muzikantas ar dainininkas. Ir niekada nebuvo, gal vietoj sudegdavo kad neliko, tokių pigių  dainuškų, kuriamų vietoje, tokių virkavimų, kurie spaudžia ašarą motinai, mylimai. Jei tarpukario romansuose vyrauja mirties iš meilės tema, tai vis vien romansai nėra tokie pigūs ir primityvūs, kaip mūsų laikų kapelų mėgiamos dainelės. Kai šias melodijas dar palydi ir barškučių komanda, patikėkit, norisi staugti vilku.

Stilizuotos kapelos yra dirbtinai sukurtos orkestrų pagrindu. Įvairūs kompozitiriai kaip Jurgis Gaižauskas, Konradas Kaveckas, Povilas Bekeris ir kiti kūrė joms dainas ir savo kūryboje naudojo medžiagą iš liaudiškų melodijų, užsidėjo sau autorines teises ir taip unifikavo ir niveliavo liaudišką grojimą, liaudies ansambliai ištobulino instrumentus, įvedė skrabalus, birbynes, klasikines kankles, akordeonus, varinius pučiamuosius. Visa tai buvo sukurta dirbtinai,  jose, kaip ir ansambliuose buvo repetuojama kiekviena nata, siekiama aukštos atlikimo kultūros, ko reikalavo tuometiniai Dainų šventės repertuarai. Šios kapelos dabar pasimetę, jų likę nedaug ir jos neturėtų konkuruoti su liaudiškomis tradicinėmis. Tačiau į tradicijas niekas gilintis nenori, išaugo  atlikėjų karta, kurie ir šiandien mielai niekina liaudiškąją muziką.  Greta –  stiprūs popso žmonės, tačiau jaunimas jau pajunta liaudiškos dainos jėgą ir daug kas jau bando turėti ją repertuare. Tai nėra blogai, tegu jaunimas ieško naujų kelių, tegu skamba senoji daina aprengta nauju rūbu, nuo to ji nepraranda savo žavesio. Nerimą kelia tik vadinamos liaudiškos kapelijos, kuriose liaudiškumo visai nesigirdi. Sako, visi siekia populiarumo. O populiarumas, tas spalvingas drugelis viršum alumi apsunkusių galvų tapo toks madingas ir vaisingas, kad jau nustojome skirti spalvas ir kvapus. Mielieji, tie, kurie nemokate groti, tik barškinti barškučiais, kreipiuosi į jus su klausimu – argi jūs muzikantai? Tai ko stovite prieš kapeliją? Padainuos ir grojantys.  Galite labai smarkiai ant manęs šią minutę supykti, išsikeikti, jeigu to reikia, bet susimąstyti. O vadovams žinoti – kuo mažesnis žmonių kiekis dainuos, tuo švariau skambės. Sakysite, varau žmones? Ne! Kviečiu į ansamblius, tegul daina skamba jūsų šventėse, vakaronėse, tegul daina kasdien jus lydi, tegul ji padeda gyventi, tegul nenustoja savo žavesio ir jėgos.

Šiandieną noriu tik pamąstyti, kaip, kaip ją, tą besparnę paukštę pagauti ir prisijaukinti kad ji nebijotų nutūpti ant kiekvieno mūsų pečių? Matau, kaip  spalvotu drugeliu plasnoja kažkoks pigus naujadaras, kaip jo vikšrai ėda seną gerą tradicinę dainą, šokį, muziką, lydėjusią per ilgus amžius. Visiems linkiu sėkmingų ieškojimų. Ir mąstymo. Nes viską, ką tu darai viešai, mato žmonės. Ir tu juos auklėji. Ne jie tave.

                                     Etnologė Ona Rasutė Šakienė

 

                 ELEKTRĖNŲ  KAPELIJA ,,RUNGA“ TELEVIZIJOS LAIDOJE ,,GERO ŪPO“

Kapelija ,,Runga“ išaugo iš folklorinio ansamblio, atėjus dirbti vadovei Rimai Gritienei. Kapelija ir dabar priklauso folkloriniam ansambliui, turi jo vardą, bet dažnai koncertuoja ir kaip atskira muzikinė grupė. Kapela dalyvauja  Elektrėnuose, Alytuje, Vievyje organizuotuose liaudiškos muzikos konkursuose, yra koncertavusi Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, yra mėgiama ir dažnai veda įvairias pramogas Lietuvoje – Kaune, Vilniuje, Elektrėnų savivaldybės renginiuose kartu su ansambliu ir atskirai. Kapelija tradicinė. Daugelis žmonių klausia: kodėl tradicinė?

Lietuvoje sovietmečiu plačiai paplitusių liaudies ansamblių pavyzdžiu susikūrė lengvo žanro, įvairių autorių  dainas atliekančios kapelos, kurios save vadina liaudiškomis, nes groja polkas, valsus ir įvairių autorių sukurtas populiarias dainas. Šiose kapelose grojama įvairiais instrumentais – variniais pučiamaisiais, akordeonais, prie jų dažnai dainuoja solistai, duetai, net maži ansambliukai. Tai jau naujadaras, kuriame vyrauja didelis muzikos instrumentų, neribojamas ir dainininkų skaičius. Jų repertuaruose – harmonizuotos liaudies dainos, polkos, valsai ir autorinės dainos, kurias jie dažnokai atlieka iš natų.

Tradicinė kapela laikos senųjų Lietuvos tradicinio grojimo pagrindų – visi muzikantai groja iš klausos, naudojasi tik senaisiais instrumentais, nuo seno skambėjusiais Lietuvos kaimuose – armonika, smuiku, būgnu, lumzdeliu, ragais, basetla. Dainas dainuoja patys muzikantai. Grojama ir dainuojama išimtinai liaudiška muzika – šokiai: polkos, valsai, kiti liaudiški šokiai, dainuojamos liaudies dainos su instrumentų pritarimu.

Pastaruoju metu paplito tarpukario romansai. Iki 40 –jų metų jie buvo kuriami visoje Lietuvoje kaip meilės dainos ir buvo labai mėgiamos jaunimo.  Pokario laikais jų pagrindu ( jų melodijomis) buvo sukurta daug partizaniškų, taip pat tremtinių dainų, todėl jos buvo draudžiamos dainuoti, persekiojamos.

Nuo 1999 metų kapelijai vadovauja ilgametis ansamblietis Juozas Stabingis, garsaus Kauno veterinarijos akademijos folklorinio ansamblio ,,Kupolė“ vadovo, akademijos  docento Antano Bernatonio mokinys, tikras folkloristas, nesižavintis naujovėmis, turintis savo stilių ir tvirtą charakterį. Jau septyni metai kapelija dalyvauja televizijos laidose ,,Duokim garo,“ dabar – ,,Gero ūpo“ ir yra šios laidos 2002 metų laureatas.

Dabar tradicinės kapelos į laidą yra kviečiamos svečiais. Koncertuoti nedalyvaujant konkurse yra lengviau, mažesnė nervinė įtampa. Tačiau pati laida respublikos etnologų vertinama įvairiai.

Šiemet dalyvaujant laidoje teko susipažinti su svečiais iš Italijos, ypač įdomus italų muzikavimas, jų skambi itališka armonika labai sužavėjo Juozą Stabingį. Italijoje išlikusi gyvoji tradicija švęsti švento Antano – gyvulių globėjo  dieną, kurios metu yra vaikštoma po kaimą, dainuojama, grojama, vaidinama. Už tai muzikantai gauna dovanų. Sako, seniau buvo paprotys gauti paršiuką, gaidžiuką, o dabar jau tik sūrelį, dešrytę, vyno, tačiau iki šiol italai labai mėgsta šią liaudišką šventę ir ją kasmet švenčia. Savo papročiais ši jų šventė panaši į mūsų kalėdines vaikštynes po kaimus, kurias dar prisimena mūsų tėvai.

Kazachstano televizijos publicistinių laidų vedėjas Erlanas Tiuliou Tai , vedantis laidą apie senuosius liaudies instrumentus pasakė daug gerų žodžių lietuviams. Jis sakė, kad kažkada kazachai buvo tremiami į Lietuvą, o lietuviai tuo pat metu  buvo tremiami į Kazachiją ir palinkėjo, kad vieni pas kitus važinėtume tik į svečius ir tokie dalykai daugiau niekada nepasikartotų. Jis sakė, kad politikai gadina pasaulį, o menas, muzika, tautos kultūra žmones suartina, nes muzikos kalba yra bendra visame pasaulyje. Jis sveikino lietuvius, iškovojusius laisvę, džiaugėsi Lietuvos pažanga ir pagrojo savo liaudies melodijas, kurias mielai pasigavo visa salė plojimais.

Norisi pasidžiaugti, kad mūsų kapelija ,,Runga“ puošia televizijos laidą ,,Gero ūpo“ savo grojimu, susilaukia pripažinimo, įsigyja naujų draugų ir populiarumo.  Sveikiname ją, savo kapeliją, vadovą Juozą Stabingį, likime tolesnės kloties, sveikatos ir stiprybės etninės kultūros arimuose varant nenukrypstamai plačią vagą!

                                          ,,Rungos“ ansambliečiai

 

                      DAR KARTĄ APIE ETNINĘ KULTŪRĄ

 

Nacionalinės kultūros pagrindas yra jos etninė kultūra.  Ji yra tautos būties, savimonės, individualumo ir išlikimo esmė. Tai per ilgus amžius sukurta, iš kartos į kartą perduodama, nuolat atsinaujinanti kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą.  Ir pilietiškumas atsiranda iš dvasinio ryšio su gimtine, suteikusiai žmogui ne tik gyvybę, bet ir kalbą, kultūrą.

Kokia kryptim berieda žmonijos civilizacija, vis vien kiekviena tauta išlaiko savitą kultūrinę raišką, suformuotą slenkant amžiams. Ar šiandieną mus labai domintų tokios šalys, kaip Šveicarija, Skandinavija, Afrika be unikalios etninės kultūros? Ar įsivaizduojame Angliją ar Airiją be jos senovinių, mistika apraizgytų pilių? Kosmopolitinės orientacijos neturi perspektyvų, ateitis priklauso įvairių kultūrų dialogui. Ateity bus dar labiau pabrėžiami ir iškeliami tautų kultūrų skirtumai.

Tautinio savitumo šaltinis dar tebeglūdi kiekvieno lietuvio pasąmonėje, tačiau intensyvus gyvenimas, kasdieniai informacijos srautai, masinės subkultūros produktai, kasdien peršami įkyrios  ir savam mentalitete pasimetusios žiniasklaidos, jauną žmogų dažnai pagauna kaip pavasarį putojanti upė mažą šapelį ir nuneša tolyn nuo subtilybių, nuo tradicinių vertybių, kurias diegė protėviai senovėje saviems vaikams. Nežinia į kurį krantą išmes ta galinga srovė, gal susižeidę į kelionių akmenis suvoksim, kas yra gimtinė, o gal doros, moralės vertybės jau bus taip išplautos, kad pasitenkinsim  mankurto dalia? Sakoma, lengviausia gyvent vergui – valgyti gauna, niekuo rūpintis nereikia…

Bet kas gi mes be susivokimo savastyje, be unikalių, mums vieniems būdingų bruožų? Žmogus ir gyvoji gamta, einanti metų ratu susieja tėviškės gamtos reiškinius su sąmone ir širdimi, to pasekoje ugdosi papročiai, tradicijos.

Šioje dalyje rėmiaus Etninės Globos tarybos prie Seimo leidinių mintimis. Sugrįžtu į savo miestą, savo savivaldybę. Savivaldybė jauna, žmonės suvažiavę iš visų Lietuvos kampelių, nėra senos bendruomenės, tradicijos kūrimosi stadijose, blaškomės ieškodami savęs. Vienų protus užvaldo gigantomanija, kitų – abejingumas, trečių – nenuovokumas. Mūsų miestas  – tikras sovietmečio produktas, komunizmo kūrimo pasekmė, tai gal ir ne visada, ne visiems čia šilta. Džiaugiuosi, kad čia gimę, čia augę  vaikai jau kitaip suvokia, kitaip vertina Elektrėnus, kad jų pasiilgsta, kaip mes, senieji ,dar pasiilgstam buvusių ežerų.

Kaip ir visoje šalyje, Elektrėnų savivaldybėje vystosi kaimo turizmo verslas. Lietuva traukia užsieniečius savo gamtos grožiu, ramybe, bet ar  nors vienoje kaimo turizmo sodyboje rasime kaimiškojo kultūros paveldo apraiškų, kas sustiprintų įspūdį atvykusiam iš toli? Ir šiandien dar ne kiekvienam  kaimo sodybos savininkui aišku, kam tai reikalinga. Kiek  patys suvokiame, tiek ir statome, nusižiūrėdami vieni į kitus, tik nežinau, kodėl šiuos statinius taip mielai kuria ir laimina architektai. Prisistatėm ,,suomiškų“,,turkiškų“,, rusiškų“ pirčių, nors sakoma, kad autentiškumo ten ir su žiburiu nerasi.  Gal tą reiškinį galima pavadinti naujai plintančiu kiču mūsų tautinėje kultūroje, gal  pasimetėm tarp galimybių ir supratimo?

Tai kaip gi išlaikyti tą etniškumą, kad būtume patrauklūs? Architektai turėtų atsigręžti į  buvusių dvarų, palivarkų senąjį statybų stilių, kuris jiems yra gerai žinomas, ne man juos mokinti, bet kad naujai kylantys objektai yra  visiški svetimkūniai mūsų kultūros  pavelde, tai jau tiesa. Kaimų vietovėse dar galima užtikti vieną kitą gražių  sodybų pavyzdį, kurį irgi jau baigia suniokoti,,mokyti“ vaikai. Važinėju po kaimus, dar matau, vieną kitą trobą, kurioje norėtųsi gyventi, plačius kiemus ir svirnelius, kuriuose norėtųsi miegoti. Matau  kluonus, daržines, kuriose ant plūktinio pado įrengus vasaros kavines su duonkepėmis krosnimis, jose galima virti ir kepti savo nacionalinius patiekalus, kepti duoną, bulvines bandas ant  kopūstlapio,troškintas aguonpienyje,o  svečius suguldyti plačiose šiaudinių čiužinių lovose, kurių galus puoštų medžio raižiniai ar piešiniai,  vakare juos išmaudyti tikroje lietuviškoje garinėje  pirtelėje. Nebijokit, žmonės tikrai dar ieško romantikos, o šiuolaikinio stiliaus namai su ,,turkiškomis“ pirtimis vargu ką nors sužavės, juo labiau, kai norint pasimaudyti turkiškoje pirtyje, lengvai  galima nuvykt į Turkiją.

Norėtųsi pakalbėti apie senų sodybų niokojimą, nors tai yra kiekvieno žmogaus reikalas, bet seniai negaliu praeiti pro jas be širdies skausmo. Ypač ryškus arčiausiai Elektrėnų  Giedraitiškių kaime Bičkauskų sodybos pavyzdys. Sodyba, turinti  visus senosios gyvensenos, ūkinės veiklos ir kultūros bruožus, pasipuošė plastmasinėmis lentelėmis, apaugo sandėliais sandėliukais, garažais ir tvartukais, susidarkė ne tik jos estetinė visuma, ji prarado savo dvasingumą ir senąjį taurųjį grožį, kur daiktas, pastatas ir žmogus tampriai susijęs su gamta. O juk galėjo būti vienas iš gražiausių pavyzdžių kaimo turizmo versle.

Seniūnijose kasmet renkamos gražiausios sodybos. Tai stengiasi žmonės, tai kerta nuo amžių vešlias alyvas ir rūtas, tai sodina niekur nematytus augalus, kad tik daugiau, kad tik kitaip.  Kai vienus metus bandžiau prieštarauti vertinimų komisijos nuomonei, daugiau į ją nesu kviečiama.

Kaip auga mūsų vaikai? Kodėl mokytojai labai užsikrėtė vangumu, nenoru dirbti? Tiesa, gyventi visiems reikia, už darbą visiems reikia mokėti, čia jau valstybės institucijų prerogatyva, bet auklėjimo  spragų daugėja, jos gilėja ir vien tik darbe padedantys jėgas tėvai kartais negali išugdyti dorų vaikų. Jeigu nemokama tiek, kad vyrai galėtų išlaikyti savo šeimas padorumo ribose, jeigu moteris turi savo jėgas ir laiką skirti darbui, reikia atsigręžti į mokyklas. Jose daug jaunimo, gero, išsilavinusio ir gudraus jaunimo, tačiau ir čia už dyka niekas jau nedirbs. Ir paliekame vaikus jų pačių saviauklai, jie rūko, keikiasi. Žinia, išaugs, jei nepaklius narkotikų liūnan, jei cigaretėm pinigų nevogs iš tų pačių pedagogų, vaikštančių po vieną.

Kokia etninės kultūros padėtis švietimo sistemoje?

Yra gražių pavyzdžių. Gražias tradicijas turi l/d.,,Drugelis“, Vievio l/d.,,Eglutė“, Elektrėnų pradinė mokykla, Vievio, Elektrėnų meno mokyklos, Kietaviškių pagrindinė mokykla. Ten dirba nuoširdūs, darbą išmanantys pedagogai. Bet vaikai išauga, parūpsta jiems kiti dalykai, darosi sunku , netenka jėgų pedagogai, kad vestų juos toliau vaikystės takeliais, kur buvo dedami tik pagrindai, nėra folklorinių, etnografinių būrelių, vidurinės mokyklos, gimnazijos apsiriboja tik geranoriška ir gražia technologų veikla. To šiandieną jau tikrai per maža.

Savivaldybėje dirba nemažas būrys tautodailininkų, bet po to, tarp kultūros darbuotojų  tarpe neliko vietos Vandai Imbrasienei, visi pakriko , kaip Grigo bitės, užsidarė savo narveliuose. Kažką kuria, kažką mąsto, bet nedalyvauja viešame gyvenime, labai sunku ką nors prikalbinti, kad suruoštų parodą. Jų žiniai Elektrėnų literatūros ir meno muziejus ruoš parodas, todėl norinčius eksponuotis, prašytume kreiptis į muziejų.

Man labai įdomus reiškinys yra ir mūsų miesto bendruomenė. Žinau, kad ji egzistuoja, vykdo savo veiklą, organizuoja netgi ,,savo“ saviveiklinius būrelius, tik nesuprantu, kam to reikia, kai Elektrėnų miesto saviveiklos kolektyvai yra žinomi respublikoje ir visi jie turi problemų, kurias tikrai galėtų padėti spręsti miesto bendruomenė. Z. Miguliova sako, kad jai miesto kolektyvai nerūpi, ir jautiesi iškritęs iš konteksto ir mąstai, tai kas gi ta bendruomenė? Gal aš čionai kažko tose naujose veiklos sferose ir nesusigaudau, gal bendruomenė – tai dar viena partija, į kurią reikia įstoti ir jai mokėti mokesčius?

Pernai Bajorų kaime pradėti senkapių tyrinėjimai, kuriuos vykdo Kaišiadorių archeologai kartu su Istorijos instituto darbuotoju, archeologu, mokslų daktaru Vykintu Vaitkevičiumi. Domėjausi, važinėjau, pasirodo, galima ir taip. Galima. Nes savivaldybė neturi archeologo, ji sunkiai randa paminklosaugininką, šį darbą primesdama gamtosaugininkams. Va, ir problemos, kurias reikės išspręsti, nes oi ne vienas akmenėlis dar nėra atvertęs savo senųjų mitinių klodų vienoje iš labiausiai  visų užmirštų vietovių – Elektrėnuose.

Šia tema šnekėjau su archeologu Vykintu. Jis labai stebisi, kodėl Elektrėnai neturi reikiamų etatų, kodėl čia tiek maža dėmesio ne tik etniniam paveldui, o ir aplamai visai etninei kultūrai. Nereikėtų snausti, kad neliktume visai autsaideriai nei vienoje srityje. Veikla vyks, kai atsiras etatai, atsiras išmanantys darbuotojai, nereikės savivaldybės vyrams aiškinti  viso to prasmių. O savivaldybės vyrai žada, tikėsimės, kad tai ne priešrinkiminiai pažadai.

Folklorinis ansamblis ,,Runga“, prieš metus atšventęs savo veiklos 20 – metį yra išleidęs CD ir aktyviai dalyvaujantis ne tik miesto, bet ir respublikiniuose renginiuose šiemet ypač sustiprėjo, nes turi naują vadovę Vitą, kuri yra ,,Versmės“ auklėtinė, baigusi VPU ir etnokultūrines žinias įgijusi universiteto folkloriniame ansamblyje. Rungiečiai nuoširdžiai džiaugiasi ir didžiuojasi savo vadove ir tikisi ilgo ir prasmingo bendravimo, vaisingos veiklos.

Kitokia kaimo etnografinių ansamblių padėtis. Susikūrę savo entuziazmo dėka, pastaruoju metu jie visai neturi palaikymo ir baigia apnykti, nes metai bėga, o visai neateina jaunimas. Kaip nebūtų gaila, jaunimas nevertina senosios dainos( o kodėl gi – tai jau atskira tema),buriasi į šiuolaikiškesnes kapelijas. Ryškus kietaviškėnų pavyzdys. Šiame krašte užrašyta daugiausi liaudies dainų. Ypač ryškios užrašytos kunigo Teodoro Brazio, aktyvaus kovotojo už lietuvybę, muziko, kompozitoriaus, kuris pora metų slapstėsi Kietaviškių parapijoje nuo  Vilniaus lenkų persekiojimų. Vėliau šios dainos tapo ypač mėgiamos dainininkų profesionalų , yra harmonizuotos, aranžuotos ir buvo atliekamos labai plačiai. Dabar jos pritilo ir radijo laidose, kur mes visi pasigendame etninės kultūros apraiškų ir tikimės, kad neilgai reikės graudžiai verkti ir ,,Gero ūpo“ režisieriams, organizuojant laidas. Taigi, šitas Kietaviškių jaunimas, turintis tvirtą etninį pamatą, šiandien labai linksmai dainuoja autorines romantinio pobūdžio daineles. Kas tai? Ar nutrūkusi grandis, siejusi mus su protėvių palikimu, kada nors susimegs, jeigu mes patys to nenorim? Ieškom lengvesnių kelių? Bet tai parodo mūsų kultūros nuosmukį,  nes senoji kultūra, ypač daina, iš atlikėjo reikalauja aukštos dvasinės auros. Tikiu, kad  būsimos kartos suras  dainai vietą ir erdvę, tai mes, praradę ją, dejuojam, yra taip, kaip yra. Mane tik neramina pigus visų noras linksmintis ir linksminti, neieškant prasmių, dvasingumo pradų, kas buvo ilgus amžius etninės kultūros pamatas.

Tačiau yra ir girtinai gražių pavyzdžių. Fenomenalus Pastrėvio etnografinis ansamblis,,Volasta“ gyvuojantis jau 20 metų. Jį subūrė žinomas  daugelio amonininkų  konkursų laureatas, originalus individualistas Aleksas Dulkė. Nuo to laiko daug vandens nutekėjo Volastos upele, daug jo paskendo seselės Strėvos glėby, o ši srauni, neišsenkanti gelmė, trykštanti iš žmogaus atminties klodų ir skambanti moterų lūpomis, nuolat raibuliuoja, mainosi gaivia versme iš pačių širdies šaltinių, iš ten, kur slypi motinų, senelių, senolių atmintis, jų graži, šviesi, lietuviška dvasia. Šiandieną ji, lyg balta deivė iškyla iš būtųjų  laikų, kad savimi parodytų kuo mes esame. Labiausiai stebina tai, kad tai yra tikrosios kaimo bendruomenės pavyzdys, kad ansamblio susiėjimų reikia joms pačioms, niekieno neraginamoms, be savivaldybės apmokamų vadovų. Šis gražus moterų būrelis egzistuoja savaime, susibūręs aplink savo sielą – Laimutę Tidikienę, kuri, pati išaugusi plačiose Sūduvos lygumose, čia, kaip marti, surado savo vietą tarp Pastrėvio kalvelių, čia ji įleido šaknis, kurių jau niekada neišrausi iš žemės. Kai apsilankau pas jas,  grįžtu lyg iš švarios kaimo pirties. Jos nesiskundžia, neverkšlena, jos neaimanuoja dėl ligų, bėdų ar sygiaus pinigų. Jos mėgsta juoktis ir moka juokauti, jos moka pagerbti viena kitą, užjausti.

 Mąstau, kas tai per reiškinys, iš kur ta dvasinė stiprybė, tas sielų grožis? Gal tai ir yra galybė tos dainos, kurią mes niekinam, gal ji, mus guodusi senovėje, stovėjusi greta karuose ir nelaimėse, padėjusi išgyventi nelengvą svetimųjų jungą, dar ir dabar mums reikalinga? Ar reikalinga?

                          Muziejininkė etnologė , Etninės globos Dzūkijos regiono narė
                                                         Ona Rasutė Šakienė

 

TAUTOS  – DIEVO GĖLĖS, PRAŽĮSTANČIOS DAINOMIS

 

Liaudies dainos iki mūsų dienų išlaikė savo grynumą, primityvų šviežumą,  jos –  lietuvio sielos išvalymas. ( O.Milašius)

Kiekviena tauta turi savo būdą, savo sielą, savo širdį, savo gaidą, savo spalvą, savo istoriją.

Pirmapradė mūsų kalba savo formomis senesnė už sanskritą, pirmapradė mūsų daina senesnė už indų vedas ir yra didžiausia tautos vertybė. Daina – nelyginama vertybė, ilgus amžius ji buvo tautos šventraščiu, jos dėka Lietuva išliko meniška, poetiška.

Kukli ir drovi dainorėlio širdis jaučia kaip daina šaukiasi dainos, kaip daina dainai atsiliepia. Joje – visas žmogaus gyvenimas, jo darbai ir šventės, buitis ir būtis. Tai tūkstančius metų kaupta tautos išmintis, jos nacionalinis charakteris, dvasinis taurumas, pasaulio vizija, kur meilė, tiesa, grožis susilieja į aukščiausią būties palaimą.

Kaimietiška lietuvių liaudies kultūra iki mūsų dienų liko ištikima sau, ji persunkta ilgesio, tobulybės siekio, ją lydi liūdesys – tauriųjų jausmas.

Šeima yra tauta miniatiūroje, o tautos gyvenimas yra išplėstinis šeimos gyvenimas. ( A. Maceina)

Šeima buvo ir lieka tautos tradicijų saugotoja bei tesėja. Nutautėję bajorai smuko dvasiškai,tik praradę etninį paveldą jie nutautėjo. Kur jie dabar? O tauta dar kalba savo dainos lūpomis, kalba savo dvasia.

Lietuviai buvo ir yra meniškos sielos žmonės, lyrikai iš prigimties,  lietuvių tauta yra viena seniausių Europos tautų išlaikiusių savo etninį savitumą, kuriuo turime didžiuotis.

Ministerijose ir įvairiose valdiškose institucijose naujoji,,bajorija“ vėl šaiposi iš to, kas nuo amžių buvo šventa, kas mus vedė per visus negandų, vergijų metus. Žmogaus dvasia pranoksta istoriją ir laiką, nes ji amžina. Daina – už istorijos ribų, ji lyrikos nuoširdumo erdvėje, ji  – amžinybėje.

Liaudies kultūra ugdė įvairių žanrų meną, ji – klasikos pagrindas, nuo jos nutolstama ir vėl sugrįžtama, ji lyg tyra šaltinio srovė vėl ir vėl pamaitinanti, suteikianti jėgų įvairioms meno formoms, tai lyg amžinasis gyvybės ratas, varomoji jėga.  Visų menų šaknys, pirmapradė dvasia tarsi pamatas slypi vaikystės patyrimuose, tai lyg vartai, pro kuriuos išeinama kad vėl sugrįžtum.

Šiandien liaudies daina išgyvena krizinį laikotarpį, ji buvo dirbtinai išvyta iš pasaulėžiūros formavimo ir paliko vakumą, kurį šiandien užpildo lengvi ir pigūs ,,popsai“ Kiek beverktume prie televizijos transliuojamų ,,Sveikinimų,“ kiek bekvaistume nuo metalinių ,,Jamachų“  garsų, vis vien skurstanti širdis savo prigimtimi šaukia išeiti ant kalno, į gamtą, arba prie gimtojo stalo susėdus uždainuoti ,,savaip,“taip kap šaukia širdis. Tik jau pasimiršo ir žodžiai ir gaida.

Laisviems vėjams papūtus Lietuvoje jau virš dvidešimt metų nuolat gaivinama liaudies daina vėl skamba įvairiose šventėse. Iš jos juokiamasi, ja gėrimasi, jos ilgimasi ir suglumstama išgirdus. Jaunimas neturi kur jos išmokti. Tėvai, išaugę sovietmečio sąlygomis pasimetė, jiems dainuoti gėda, mokyklose vietos jai maža, bažnyčios bijosi, tarsi su ją sugrįžtų pagonybės laikai. Istorijos bijoti nereikėtų. Mes – baltai, graži mūsų etninė kultūra, ją mums išsaugojo mūsų senoliai ir nieko čia nepakeisi. Supratimas ir žinojimas sustiprintų tarpusavio ryšius, juk daug kur atlaidų metu prie bažnyčių skamba ansamblių atliekama liaudies daina.

Elektrėnų savivaldybėje gyvi du koncertuojantys etnografiniai ansambliai – Gilučių, vadovaujamas Linos Janauskienės ir Pastrėvio, vadovaujamas Laimos Tidikienės . Tai moterys, išlaikiusios dvasinius lobius, gražios savo dvasingumu, paprastumu. Ne kartą jas girdėjom, ne kartą jomis džiaugėmės, gėrėjomės. O gilutiškės net savo dainų kompaktinę kasetę išsileido, paliks jaunimui.

Vasaros šventėje Gilučiuose, kurią gražią liepos 23 – ją dieną organizavo Lina Janauskienė greta minėtų dviejų etnografinių ansamblių visus nustebino Jagėlonių etnografinis ansamblis, vadovaujamas Onutės Pukalskienės. Kad taip kiekvienas kaimas uždainuotų. Kuriasi, buriasi kaimo bendruomenės, gal čia bus prisiminta sena tradicija – dainuoti visiems kartu. Dar prisimenu kaip dainuodavo abromiškietės, auseniškietės, vievietės. Negi nutrūko gija, negi grandinė iš kartos į kartą surūdijo? Ir kas suburs tuos žiburėlius, kurie lyg rugpjūčio žvaigždės ryškiai sušvinta? Gaila, labai gaila kad savivaldybės renginyje,,Gero ūpo“ prie ,,Saulutės“ parduotuvės tesugebam parodyti abejotino lygio kapeliukes, kurios lyg amaras apsėdo tautos kamieną ir barškučių kolonijomis man primena vaikų darželio koncertėlius.

Po vasaros šventės Gilučiuose folklorinis ansamblis ,,Runga“ apsilankė Oninių šventėje Jagėlonyse. Šventėje nustebino žmonių gausa, jie tikrą kaimo bendruomenę pademonstravo. Stebino jaunų vaikinų elgesys,- jie šokdino motinas, seneles, tetas ir tą darė laisvai, nesivaržydami, natūraliai ir tai suprato kaip natūralų mandagumą ir visai nesišaipė iš labai gražiai senas liaudies dainas traukiančių,,tetų“

Tai ypač gražus kaimas, išsaugojęs senas tradicijas. Džiaugiuosi, kad yra tokie žmonės, kad jie gyvena visai šalia, kad yra Lina Janauskienė, Laima Tidikienė, Onutė Pukalskienė, nupurtančios dulkes nuo tautinės kultūros aruodų. O kiek dar tuose aruoduose, tose kraitinėse skryniose paslėpta gražių talentų, kad apie juos norisi  šnekėti atskirai,  užkastų lobių tenai paieškoti.

Vaikštau po kaimus ir stebiuosi, koks gražus dar mūsų kaimas, kaip išsaugojęs senas tradicijas ir nežinau, tačiau tikiu, kad dar yra tokių kaimų kažkur prie Vievio, prie Semeliškių, prie Beižonių…

Burkimės, nes niekas mūsų nesuburs, turime patys vieni kitų ieškoti. Tikiu, kad sekančiais metais švęsime ne tik Gilučiuose, kur į šventę greta savų kolektyvų buvo atvykę net svečių iš Žąslių, iš gretimo Kaišiadorių rajono, gal švęsime kartu Pastrėvyje, o gal net Semeliškėse, kur gyvena nenurimstanti, kurianti, dainuojanti Silvija Bielskienė, ar Kazokiškėse, kur labai gražiai dainuoja kapelos vyrai. O gal atsilieps ir Beižonių kraštas, sakoma ten dainininkai irgi balsingi.

                                                          Etnologė O. R. Šakienė

 

    SAVAM  KRAŠTE MAN GERA VAIKŠČIOTI

 

Senoji lietuvių mitologija – istoriniuose šaltiniuose užfiksuotų ir neužfiksuotų gyvensenos ir kultūros pėdsakų vingiai šiandieniniame kontekste. Kiek mes patys jų ieškosime, tiek ir turėsime ir niekas tada nesakys, kad pradėjome tuščioje vietoje.

Kur kelio pradžia, kur gyveno tolimieji protėviai, kokia buvo jų kalba, gyvensena, kaip dainavo, kaip šventė, kokius dievus jie turėjo, ar jie buvo labai panašūs į kitus indoeuropiečių kultūroje?

Baltai į lietuvių etnines žemes atsikėlė paskui tirpstančius ledynus. Pabaltijys nuo ledynų išsilaisvino 15000 – 8000 m. prieš Kristų. Pirmieji šiaurės medžiotojų būriai atklydo iš Vakarų Europos. Dabartinės Elektrėnų Savivaldybės  teritorijos akmens amžiuje buvo dviejų kultūrų – Nemuno ir Narvos kultūrų sandūroje, jų gyvenimo pėdsakai dar aptinkami senosiose akmens amžiaus gyvenvietėse Girelės, Mijaugonių, Kudonių kaimų teritorijose,  kur dar randama įvairių titnago, keramikos dirbinių. Senųjų Kietaviškių, Šarkinės ir daug kitų vietovių amžiams palaidota po motulės Žemės šilta skraiste, kur statant elektrinę buvo nutiesta geležinkelio atšaka iki Strėvos upės, arba statant mašinų stovėjimo aikštelę kitapus Šarkinės gatvės.

Apie 3500 – 2500m. prieš Kr.žmonės darėsi sėslesni, gyveno kaimais, statėsi stulpinius namus, žiedė keramiką, bet pagrindinis jų verslas buvo žvejyba, medžioklė, medaus surinkimas.  Genčiai vadovavo žynė – karalienė, jos broliai. Tikėjo deivę Motiną, turėjo įvairiai gyvenimą įtakojančias deives – Žemyną, Laimą,Laumę, Raganą. Paveldėjimas irgi ėjo per Motinos liniją.

Šiam amžiui baigiantis į Senąją Europą pradėjo veržtis indoeuropiečių gentys, jie buvo kariai, turėjo ginklus, žirgus, todėl  užkariauti gana taikius žvejus buvo visai nesunku. Ilgainiui jie asimiliavosi su vietos gyventojais, įsivyravo patriarchalinė visuomenės struktūra, išmokiusi vietos gyventojus  apdirbti žemę,  auginti javus, bet savo pozicijas užėmė ir vyriškieji dievai, kuriuos dar taip puikiai mena mūsų apylinkių vietovardžiai ir įvairios sakmės. Atsirado nauji ginklai – durtuvai, ietys, skydai, pradėta auginti žirgus.

Trys šios naujos kultūros bangos labai pakeitė Europos priešistorės eigą, atnešė naujas kultūras. Atnešė piliakalnių tradicijas, pilys tapo valdovų buveinėmis, atnešė pilkapius – iš žemės ir akmenų supiltus kapus.

Dviejų baltiškų etninių grupių – lietuvių ir jotvingių kultūrų įtakoje senoji Lietuvos žemė, besidriekianti tarp Nemuno ir Neries buvo viena didžiausių ir svarbiausių.

Lietuviai, kaip konservatyviausi iš visų Europos tautų, ilgiausiai išlaikė pirmykštį indoeuropiečių palikimą. Gausi kiltis, gyvenusi Dniepro, Dunojaus, Baltijos baseinuose girių medžiotojų, vėliau žemdirbių tauta, labai prisirišusi prie savo papročių, jautrūs, intelektualūs, kupini vaizduotės, poezijos, padorūs žmonės, tačiau ilgus šimtmečius neštas svetimųjų jungas, vergavimo metai jų sąmonėn įspaudė nepasitikėjimą savimi, vergystės psichologiją.

Romėnų istorikas Tacitas 98 metais savo veikaluose mini aisčių gentis, gyvenusias rytiniame Baltijos pakraštyje. Iš Tacito sužinome, kad aisčiai prekiauja gintaru, augina javus, yra darbštūs, garbina deivę Motiną, nešioja šernų kaukes, kurios juos saugo ir gina nuo priešų. Pirmojo geografo Ptolemėjo, gyvenusio ir keliavusio 2 – me amžiuje minimos ir kai kurios prūsų gentys. Čia minimi ir jotvingiai. 

Jotvingiai – galinga ir karinga gentis, užėmė 2\3  dabartinės dzūkų teritorijos po to, kai 12 – tame amžiuje iš  gyvenamų vietovių Prūsijoje juos varė kryžiuočiai. Jotvingiai, prūsų palikuonys dainaviai, atnešę daug “Dainavų” buvo pasiekę ir dabartinės Elektrėnų seniūnijos žemes, čia gyveno, asimiliavosi su vietiniais vakariniais aukštaičiais, atnešė savo laidosenos papročius ir ilgainiui pagal savo tarmės ypatybes virto dzūkais. Tyrinėtuose  Alinkos, Perkūnakiemio pilkapiuose yra ir degintinių ir griautinių kapų, apjuostų akmenų vainikais, šalia žmonių kapų yra ir žirgų kapinynai, kaip aukštesnieji Alinkos miškelio pilkapiai. Senieji pilkapiai išardyti, užpilti vandens.

Žinant, kad senosios akmens a. gyvenvietės kūrėsi šalia vandenų, buvusių žuvingų ežerų miškingų teritorijų artumoje  ir pagal išlikusius archainius vietovardžius  nesunku nustatyti, kad dabartinės Elektrėnų seniūnijos  teritorijoje žmogus gyveno jau labai seniai. Kol kas visai mažai tyrinėtose apylinkėse tik pagal  išlikusius senuosius vardus  ir senolių atmintyje dar gyvas sakmes galime suvokti, kokius kultūrinius klodus po savim palaidojus mūsų žemė.

Reikšminga pasakojamosios tautosakos dalis yra sakmės. Tai pasakojimai apie nepaprastus įvykius. Sakmė reikalauja tikėjimo kad pasakojamieji įvykiai yra tikri, kad jais reikia tikėti, nes sakmės tikslas – pranešti apie įvykusį faktą žodinėje kultūroje, kuria buvo remtasi  tautos senovėje. Ji ėjo iš lūpų į lūpas, apsipynė žodžiais, kartais kito arba visai išnyko autentiniai vietovardžiai, datos , bet pats siužetas, lyg riešutas kevale, išlieka skaidrus ir nepakitęs, įvairiais variantais atkartotas dar labiau sustiprina savo dvasinį pradą.

Perkūnakiemio kaimas ant Anykštos ežero kranto iki šiol mena vieną iš didžiausių lietuvių dievų – karo dievaitį Perkūną:”Seniau, kap aja karai, tai Senų Kietaviškių bažnyčioj miegoja koki tai vyresni, jam prisisapnava kas tai žadina, saka”Kelkis, atadenk ugni”. Tas pabunda – ramu, nieka nėr. Užmienga  – ir vėl tas pats. Ir tep tris kart, tai pabudis jis ir iššovi. O čia kap pradės trankytis Perkūnas, kap pradės trankyt tų kariuomeni, tai jiej kap susimaiši,kap išsiganda, tai vieni kitus išžudi, išmuši. Saka upelis Runga, kur tekėja in ažeru, tai jis po tam Krauja upeliu vadinosi, Runga niekas jo ir nevadino. Aidavom ty žuvaut palei Mažikli kap dar jaunas buvau, tai su tinklais ištraukdavom kariškų diržų sagčių, sagų, balnakilpių. Tuos laukus, kur Perkūnas juos išdauži ir vadino Perkūnakiemiu, paskui, kap stati elektrini, tai sunaikina, užpyli vandeniu,  nelika nieka.”(Lungevičius Vytautas Geibonių k.)

“Saka, kap karai ėja, tai tei švedai( švedai per šias teritorijas nėjo) buva labai negeri, labai žudi žmones, kankina, moterim krūtis atpjaudinėja, vaikus tarpu suolų spaudi. Saka, Kietaviškių bažnyčioj stovėja jų arkliai, tai sargybinis buva pastatytas. Jam prisisapnava, kad kas tai jį kelia ir saka:”Atadenk ugni”. Jis atsikelia, apeina arklius, nieka nėr, vėl užsnaudžia ir vėl girdi:”Atadenk ugni’. Ir vėl nieka. Trečiu kart kap pabudina, jis ir iššovi.  Čia debesiukas iš vakarų pusės, visai nedidelis toks, kad pradės Perkūnas trankyt, kas sekundė vis tuos švedus, kad pradės, jiej visi, visa kariuomeni išbuda, išsigandį kap pradės šaudyt vieni kitus, išsižudi, išsibadi durtuvais, jiem kap protas pasimaiši, tai saka upelis palei Lekavičius krauju ėja, ežeras palei Mažikli buva pilnas lavonų. Dar mūs tėvai žvejodami ištraukdava visokių durtuvų, balna kilpų. Andrelia Vinca tėva brolis Mikaliūkštis buva kur tai Austrijoj ar Prancūzijoj, tai girdėja, kokioj tai knygoj aprašytas šitas įvykis, girdėja pasakojant šitų istorijų ir juokias, saka, taigi pas mumį, už trijų kilometrų”(Bolius Lankutis Geibonių k.)

Kitas pasakojimas mena dar senesnius laikus :”O Perkūnakiemy buva taip. An Rungos kranta  iš Perkūnakiemia pusės stovėja medis, statula Perkūna, o iš kitos pusės, nuo Lekavičių stovėja Liūtas.paskui, kap priimė krikštą, panaikina tas pamaldas, tai viską nuskandina ežeran. Mama pasakoja. Saka, kad ieškoja, ale nerada, ba labai giliai buva. Saka, vieną kart prieš Sekmines nuvėja jaunimas ty maudytis, tai tik inbridus pamatė iš ežera kylant didžiulę bangą, tokią kap liūtas, tai jiej labai persiganda, ir pabėga, ba diena buva šilta, rami, ežeras visai nebangava. Kap jiej papasakoja tėvam, tai toj vietoj ir uždraudė maudytis. Saka, užkerėta buvus toj vieta, visi žinoja ir nesimaudė.”(Janina Rusakovienė Lekavičių k.)

Apie Senų Kietaviškių bažnyčią, kurios krikščionybės laikais tenai nebuvo, yra išlikęs labai senus laikus menąs pasakojimas:”S enoji medinė bažnyčia stovėjus saloje an kalnelia, kur dabar tvenkinys prieš buvusiu Bliuja sodybu. Aplink buva pelkės, o viduj pelkių – sala.  Joj ir buvus toj bažnyčia. Kap ji buvo sudeginta, ty žemis niekas nejudina.  Senais laikais, kap dalina šniūrus, niekas nenorėja tos salos imt. Tada jų padalina rėžiais, bet niekas jų neari. Atsirada toks drąsuolis Puišys, nuvėja art sava rėžia, tai su jaučiais vienu vagu išvari, ale an kalnelia jaučiai suklupa ir toliau nėja. Tai tos salos niekas ir nedirba, stovėja . Kap buva potvyniai, tai iš medžia išskoptom valtim plaukioja aplink.”(Veronika Puidokaitė Kietaviškių k.)

Kyla daug klausimų,į kuriuos atsakymą gauni pasikalbėjus su žinomu etnologu Liubertu Klimka ,  istoriku, senųjų šventviečių tyrinėtoju  Vykintu Vaitkevičiumi.

Buvusiose šventvietėse ilgai lietuviai nejudino žemės.

Liūtas į lietuvio sąmonę galėjo ateiti tik per protėvius indoeuropiečius ir siekia labai senus laikus.  Senasis malūnininkų dievaitis Rungis paliko mums upelę Rungą ir ji tikrai buvo laikoma šventa, gal prie jos buvo ir šventvietės, stabai, nes ji tekėjo iš šaltinių, iš Motinos žemės gelmių, tekėjo į rytus, prieš tekančią saulę. Kitoje ežerų pusėje, kur iki šiol nuostabiai šaltinėtos ir paslaptimi apgaubtos vietos savo paslaptingumu kelia ne vieno jautriasielio susižavėjimą, dar šiandien  rasi pasakojimų, kad tenai dar mūsų senelių laikais žmonės gydėsi akis: “Greževičiaus miške anksčiau buva pusiasalis, salos atsirada kap pakėli vandeni kokiais 10 metrų, tai tei kalneliai ir lika salom. Ty, kur dabar didžioji sala ir dabar yra šaltinis likis, jis skaitėsi gydomas, Saulėtekia vardu vadinamas, mat kap saulė pateka, tai pirmiausia an jo šviečia. Iš jo aina upelis, vanduo teka in rytus, vienos rūdys. Seniau kap sirgdava, tai aidava parnešt vandenia iš šita šaltinia, jis padeda sveikatai. Dar mama šnekėja, kad žmogus labai sirga, visai nesikėlė, tai parneši jam to vandenia ir pasveika.”(Vytautas Lungevičius Geibonių k.) “Greževičia miške buva daug šaltinių, seniau lyg buvį koki tai statiniai, ale dabar tai jau ty viskas sulyginta, tik takai išmindyti ir šaltiniai likį. Anksčiau ty buva pusiasalis, buva šaltinis, jo vandeniu žmonės gydėsi ir akis, ir rankas šutina, darėsi vonias, vežėsi vandenį iš tenai. Jis buva stebuklingas. Saka, kubile šutinosi ir buva daug geriau. Ty, an kalna šaltinių daug, šventa vieta. Buva kokių tai rastigalių, akmenų. Čia palei krantu tas vienas šaltinis dar likis.(Pranas Sinkevičius Šarkinės k.)

Stabai ir senosios šventyklos stovėjusios abipus ežerų. Senasis Saulėtekio šaltinis  išlikęs, iš jo maža srovele srovena  vanduo  rytų pusėn, dabar jau į ežerą. Istoriko V, Vaitkevičiaus teigimu čia, šioje vietovėje buvusios senosios šventyklos. Ar turėjo sąsajas su kitoje ežero pusėje stovinčiais Perkūno ir Liūto stabais, ar tuo pačiu laikotarpiu čia meldėsi lietuvių ir jotvingių gentys nei tylūs Gojaus nei Alinkos plikapiai savų paslapčių jau neišduos. Yra nuomonių, kad žodis “Gojus”, jau vėlesniais laikotarpiais įgavęs gražaus miškelio vardą, senovėje buvo protėvių palaikų buveinė. Ir šiandien dar kyla klausimas – kodėl gojus, gojelis turi gražaus miškelio vardą? Kodėl jis gražus? Gal todėl, kad tvarkomas, prižiūrimas? O kodėl prižiūrimas? Negi tik todėl, kad būtų gražus? Greičiau tai  susiję su senaisiais kapais, kur tvarkomasi, atliekamos tam tikros apeigos susitinkant su protėvių vėlėmis.

Už Gojaus yra kaimas Lubaka. Yra teiginys, kad kaimo vardas susijęs su čia gyvenusios vaidilutės  Lubakos vardu.

Nuo tų laikų, kai senieji vietos medžiotojai išmoko įdirbti žemę, jie gamino ir darbo įrankius.  Vienas iš išlikusių vietovardžių “Girnakaliai” savo vardu pasako kad čia gyvenę girnų kalimo meistrai, o gal net turėję čia  savo cechą, nes patyrinėjus apylinkes rasta daug įvairių girnapusių atskalų, nebaigtų kalti, sugadintų akmenų.  Sakoma, kad kažkurio maro metu (o Lietuvą jie siaubė ne vieną kart) visas kaimas išmiręs. Čia ilgai tvyrojo dykros, bet vieta, patogi gyventi ilgai pūstauti negali, atėjo žmonės ir pradėjo čia kurtis, bet jie jau negali nieko papasakoti apie girnų kalimo meistrus, čia gyvenusius. Gaila, kad visą tų akmenų  palikimą jau baigia  į savo statomus  pamatus sumūryti vietos gyventojai. Kitapus Besenio ežero Girnakalių kaime dar išlikęs sakralinis mitologinis pėduotasis akmuo, kuris glūdi visų užmarštyje . Gal ir čia buvusi šventvietė, nes žmonės visais laikais visomis formomis ieškojo dievo pėdsakų žemėje.  Akmuo glūdi dabartinio gaspadoriaus Algio Petkevičiaus sodyboje, jis apaugęs piktžolėmis, juo vis žadama pasirūpinti. O dienos bėga. Aukščiau, kalno papėdėje stūkso didžiuliai akmenų rieduliai. Vieną jų, pagal legendą :”Gyveno Girnakaliuose labai pikta moteris, ji turėjo dukterį. Duktė norėjo eit į pamerges, o motina – jos neleist. Susipyko abi.  Duktė pabėgo ir lekia per kalną, tada motina ir sako:”Kad tu akmeniu pavirstum”, tai ta kaip lėkė per kalną taip ir sustingo, pavirto akmeniu.  žmonės iki šių dienų vadino “Pamergės” vardu. Ilgai stovėjo akmuo, amžius atstovėjo, aukštas toks, kaip žmogus. Suskaldė jį .”(Bronė Bičkauskienė) Nežinau, gal girtas buvo bernas, kad nematė tekant kraujo po savo kūju. Gal pamąstė, kad tai rūdys. Ką gali žinot, – praradom saiką viskam.

                                                                          Etnologė   O. Šakienė

 

Istorinės teritorijų apžvalgos

 

Strėvos vidurupio teritorijoje, esnčioje tarp Dzūkų aukštumos rytinės dalies kalvų ir  Nėries upės slėnių nuo seniausių laikų buvo gyventa, gamta čia visais laikais teikė žmogui įpatingai palankias sąlygas. Seovėje žmonės gyvenvietes  kūrėsi prie vandenų . Vandens – upių, upelių, ežerų ežerėlių, šaltinių versmių gausi šita žemė, teritorija yra viena vandeningiausių  Lietuvoje,  ji teikė žmogui visas savo gėrybes – senovėje upėse ežeruose buvo gausu žuvies, senoliai dar mena senąją žvejybą.  Vanduo – gyvybės nešėjas čia veržėsi net gydomaisiais šaltiniais, upės nešė skaidrią, švarią srovę. Miškai, tankiais guotais supę upių, ežerų pakrantes sava augalija fluora ir gausia fauna teikė maistą, prieglobstį, namus.

Jaunojo istoriko Giedriaus Kazlausko straipsniuose supažindinama su Strėvos vidurupio teritorija – kraštovaizdžiu,  archeologiniais paminklais, akmens amžiaus gyvenviečių, pilkapių ir  piliakalnių aprašais, archeologų radiniais, nurodoma naudota literatūra, taigi kiekvienas besidomintis krašto istorija pagal šias nuorodas  gali pats susirasti atitinkamą literatūrą knygose ir internetinėse svetainėse.

Giedrius yra pastebėjęs, jog nagrinėjant pateiktus duomenis apie Strėvos mūšį matoma  kad daugeliu atvejų šie duomenys yra labai skirtingi – viename leidinyje, straipsnyje jie pateikiami vienoki, kitame prieštaringi pirmajam, kitokie, o kartais apie kai ką visai nutylima. Istorijoje nėra tikslios Strėvos mūšio vietos, todėl apie tai daugelis įvairių sričių specialistų, mokslininkų turi skirtingą nuomonę, kiekvienas tuos pačius faktus  perkelia arčiau savo gyvenamos vietovės. Taip faktai ilgainiui išsikraipo, praranda autentiškumą.  Minėtas mūšis tikrai yra vykęs prie Žiežmarių, tačiau į kurią pusę jis nusitęsė? Kaišiadoriškiai mato savaip – jie irgi turi Strėvos pilies liekanas.  Betgi ir senieji Mūro Strėvininkai senovėje turėję pilį, pilis stovėjusi ir Bačkonių prieigose, piliakalnis stipriai apgriautas statant Bačkonių HE, tačiau jo reikšmės toje vietoje nenuneigsi. Štai ką rašo kronikos.

Manoma, kad Mūro Strėvininkuose XIV a. čia yra buvusi pilis, kronikose minima Streben vardu, kurią 1368 m. sudegino kryžiuočiai. Prie Strėvos upės, galbūt ir prie dabartinių Mūro Strėvininkų, 1348 m. ir 1375 m. vyko mūšiai su kryžiuočiais. O 1387 m. Jogailos rašte minimas Strėvininkų valsčius. XVI a. Mūro Strėvininkus valdė Stravinskiai. Iš šios Stravinskių giminės yra kilęs pasaulinio garso rusų kompozitorius Igoris Stravinskis. I. Stravinskis autobiografijoje rašė, kad jo protėviai Lenkijon atklydo iš Pabaltijo kraštų. 1590 m. Biruliškių kuopinio susirinkimo centrui priskirti jau Bogdanui Oginskiui priklausę Strėvininkai.

Kryžiuočiai žygiuodavo tolimus kelius ir keletas kilometrų nuo Žiežmarių iki Perkūnakiemio, kur archeologo V. Vaitevičiaus nuomone buvo įsikūrusios didelės senosios šventvietės, jiems nebuvo tolimas kelias. Žinant kaip jie naikino senąsias šventvietes, kokie buvo jų tikslai, žvilgsnis nukrypsta nuo Žiežmarių link Perkūnakiemio. Čia Strėva prateka pro keletą ežerų ir sudaro galimybę suskandinti didžiules kariuomenes. Renkant tautosakinę  medžiagą susidūriau su įdomiu faktu – beveik kiekvienas garbaus amžiaus vyras pradėdavo pasakoti apie senovėje čia vykusius didelius mūšius, apie neįvardintus karus, kurių buvimo jau niekaip nepaneigsi, tai dar žino, dar iš pasakojimų mena visi aplinkinių kaimų senoliai.  Čia dar gaji  sakytinė žodinė kultūra, iš lūpų į lūpas keliavusi per ištisus šintmečius iki mūsų. Šalia legendų apie čia gyvenusius dievaičius Perkūną ir Laimą, kurie pagimdė Laimučių giminę, vis menami ir menami čia vykę mūšiai, senosios kovos .

Belankant Gojaus  ir Mijaugonių vardais pavadintus pilkapynus Gojaus miške, vienas pilkapis savo dydžiu nustebino net daug mačiusį archeologą dr.Vykintą Vaitkevičių, o grįžtant per Gojaus kaimą buvome maloniai nustebinti, kai Algimantas Janavičius, kuriantis sodybą senelių žemėse archeologui padovanojo savo žemėse šalia Ilgio ežero gražiai išlikusi ietigalį. Žmonės čia pasakojo, kad jų būta daugiau, tačiau sovietmečiu jais nebuvo domėtasi ir vaikai tuos radinius išmėtė, sunaikino.

 Štai ką apie  vietovę, kur  pasistatė Elektrėnų miestas rašo archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius.

Elektrėnams praeities gali pavydėti daugelis kitų Lietuvos regionų centrų.

Elektrėnus supa akmens amžiaus stovyklavietės, geležies amžiaus gyvenvietės, piliakalniai, pilkapiai ir šventvietės. Jos yra grandis, kuri sieja priešistorę su ankstyvaisiais istoriniais laikais – epocha, kai kūrėsi dvarai ir miesteliai, o Elektrėnų vietoje, abipus Rungos upelio, gyvavo du bajorų kaimai: Perkūnakiemis ir Lekavičiai. Pirmasis nusipelno ypatingo dėmesio, nes archeologijos, istorijos, folkloro ir kalbos duomenys apie Perkūnakiemį atskleidžia intriguojančią ir paslapčių kupiną jo praeitį (plačiau šia tema žr.: Tautosakos darbai, 2008, t. XXXVI, p. 51–63; papildomai: Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo wileńskie 1690 r., Warszawa, 1989, s. 62).

Perkūnakiemis, kitaip dar vadintas Perkūnkiemiu, pažodžiui reiškia Perkūno kiemą, kur sandas „kiemas“ reiškia kaimą arba gyvenvietę. Nuo XVII a. istoriniuose šaltiniuose minimas Perkūnakiemis buvo bajorų Virpšų ir Pacevičių kaimas (ilgainiui prie jų prisijungė ir Loibos), kitados įkurtas šalia Perkūnui skirtos šventvietės Gojaus miške ar ežero pakrantėje ir paveldėtas iš ankstesnių vietos gyventojų, galbūt net senosios religijos dvasininkų – žynių. Neatmestina galimybė, kad pastarųjų palikuonys yra Laimučių pavardę turintys krašto gyventojai.

Padavimai apie Perkūnakiemio pavadinimo kilmę yra unikali tekstų rinktinė apie Perkūną – lietuvių kariuomenės pagalbininką ir mūšio su kryžiuočiais ar švedais, įvykusio Perkūnakiemio apylinkėse, didvyrį. Sunkiausiu metu jis vienas sumušė visus priešus

Galimas dalykas,vietovės dar laukia specialių tyrinėjimų. Gojaus miško, kitados priklausiusio Perkūnakiemio bajorams, pavyzdys pirmą kartą leidžia piešti senosios šventvietės, veikusios prie bajorų gyvenvietės, paveikslą. V–XI/XII a. pilkapiai Gojaus miške leidžia spėti (pav. [Kirvis iš Perkūnakiemio, 015]), kad galėjo būti ryšys tarp Perkūnui skirtos šventvietės (galbūt ąžuolo ar miško dalies) ir su mirusiųjų kultu susijusių  priešistorinių laidojimo vietų. Neatmestina, jog Gojaus ryšys su mirusiųjų vėlėmis buvo pagrindinė arba viena svarbiausių miško sakralumo priežasčių.

Padavimuose apie Perkūnakiemį atspindėtą lietuvių ir švedų (variantuose – kryžiuočių) mūšio temą toliau plėtoja iki šiol istoriografijoje neišsakytas spėjimas apie tai, jog 1348 m. vasario 2 d. Strėvos mūšis tarp LDK ir Ordino kariuomenių galėjo vykti Elektrėnų apylinkėse – ten, kur Strėva kitados tekėjo per Anykštų ežerą, o šalia tyvuliavo tarpusavyje susisiekiantys Jagudžio, Puikino ir Dumbliuko ežerai. Taigi Strėva buvo plati.

Tokia geografinė padėtis neprieštarauja vaizdui, kurį susidaryti leidžia XIV a. Vygando Marburgiečio kronikoje nupiešta mūšio situacija (žr. Naujoji Prūsijos kronika. V., 1999, p. 98–99).

Ne mažiau svarbus ir įdomus faktas, kad Puikino ežere žvejai tinklais iš seno sužvejodavo žirgo ekipuotės dalių  – skambalų, balnakilpių, žąslų, sagčių ir ginklų  – kirvių, ietigalių. Kai kurie radiniai, būdingi II tūkstantmečio pirmajai pusei, iš marių užlieto Puikino ežero prie Mažiklės vietovės ilgainiui pateko į Lietuvos nacionalinį ir Trakų istorijos muziejus (pav. [Ietigaliai iš Puikino, 016]). Neatsakytas lieka mokslinis klausimas, ar šie radiniai yra sietini su aukojimo, laidojimo ar

mūšio vieta.

Perkūnakiemio fone dėmesį atkreipia ir faktas, jog mūšis įvyko vasario 2-ąją – tikslią tą dieną, kurią tradicinės kultūros atstovai iki šiol sieja su Perkūnu, ugnimi ir bitėmis.

 

Labai džiugina pastarųjų metų laikraščio ,,Elektrėnų kronika” , redaktorės Julijos Kirkilienės, veikla Kultūros paveldo srityje. Jos vykdomi projektai, sukelia diskusijas, domėjimasi Elektrėnų apylinkėmis  skaitytojų tarpe.

Džiugu, kad jaunimas, kaip istorikas Giedrius Kazlauskas aktyviai įsijungė į istorines teritorijų apžvalgas. Juk mes tiek mažai žinome, kad mūsų kraštas, didžiųjų kunigaikščių kraštas turi gana įdomią praeitį.  Džiaugiuosi, sveikinu, jaunimas ateina, tikiu jo protu, žinojimu ir geranoriškumu. Laukiu kada prie šio darbo, prie gilesnio pilkapių ir piliakalnių tyrinėjimų prisijungs ir jaunieji archeologai, baigę Elektrėnų gimnaziją ir jau sėkmingai dirbantys savo srityje. 

Tikiu, kad  ir mano aprašytasis Gomantų piliakalnis, kuris vis dar nėra įtrauktas į Paveldo sąrašus, ras vietą ir  bus dokumentuotas. Savo eilės laukia ir pėduotasis akmuo ir buvusios senosios šventvietės  prie Besenio ežero Girnakalių, senųjų amatininkų, girnų kalėjų kaime. Kaip ir senosios Perkūnakiemio, Gojaus šventvietės su gražiaisiais pilkapiais. Ar ne juose ir guli Srėvos mūšio kariai?

Etnologė  Ona Rasutė Šakienė

 

Pamąstymai pavarčius jaunimo mintis

 

Jaunieji žurnalistai Tai gal, mokytojau, visai neverta apie tą senų senovę skaityti, juk tiek įdomybių mums siūlo internetinis pasaulis?

Mokytojas. Manau, jog mūsų globaliame, vartotojiškame amžiuje yra svarbu puoselėti tai, kas dar liko mūsų istorinėje atmintyje ir sielose dvasingo, unikalaus, tik mums būdingo.

Jaunieji žurnalistai  Net šviesiau pasidarė vėl skaitant apie mūsų senų senovę. Nutarėme: vis tiek mes ją pažinsime.

,,Taip sutapo, kad dar iki prasidedant projektui „Skaitau, mąstau, kalbu, rašau“, domėjausi piliakalnių aprašymais, tyrinėjimų bei radinių istorija, kadangi 2012–2014 m. teko administruoti Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės įgyvendinamą projektą „Gamtinio, istorinio, kultūrinio kraštovaizdžio pažinimo skatinimas“. Projekto idėja gimė, kai atsirado informacijos poreikis seniūnijose apie vietovėje esančius lankytinus kraštovaizdžio objektus. Vienas iš projekto uždavinių – skatinti gyventojus susipažinti su vietos gamtos, istorijos, kultūros lankytinais objektais, paminklais, tausoti savo gyvenamąją aplinką. Įžvelgiau sąsajas, kad įgyvendinant šį projektą, tenka vėl domėtis archeologija, architektūros ir meno kūriniais, gamtos paveldu – visu tuo, kuo domėjausi dar mokyklos suole ir studijų metais. Projektą įgyvendinome su partneriais – Trakų krašto ir Prienų rajono vietos veiklos grupėmis. Projekto metu buvo parengtas kraštovaizdžio pažinimo maršrutas, išleistas lankstinukas-žemėlapis, įrengti 33 informaciniai stendai, iš jų – 16 Elektrėnų savivaldybėje, kur seniūnijų žemėlapiuose pažymėti gamtos, istorijos, kultūros paveldo lankytini objektai, taigi, ir piliakalniai…

Norisi tikėti, kad atsiras tarp laikraščio skaitytojų tokių, kurie, paskaitę projekto metu spausdintą medžiagą apie piliakalnius, kapinynus, senovės gyvenvietes, panorės pakeliauti po aprašomas vietas. Gal kažkas, išsiruošęs gamtoje iškylauti, kitaip pažvelgs į jį supančią aplinką ir nepaliks miškuose primėtytų šiukšlių. Viename iš rašinių buvo pasakyta, kad „žvelgiant į praeitį, galime pastebėti, kad valstybės, tautos ar atskiri individai po savęs palieka tam tikrą savo gyvavimo pėdsaką“. Gyvename vienkartinių daiktų vartojimo laikais, daugeliui dar nerūpi, kad mūsų karta supils ateities kartoms kitokius piliakalnius. Vienas iš tokių sparčiai auga Kazokiškėse. Turės ateities archeologai darbo, kol suskirstys „piliakalnio“ radinius į kategorijas. Kokį pėdsaką paliksime, didele dalimi priklauso nuo kiekvieno iš mūsų”.

  Irena PETKEVIČIENĖ

 

Šiandieną jau galime pasakyti, kad projekto sumanytojų  tikslas pasiektas – galime džiaugtis, didžiuotis jaunimu, ieškoti teigiamų šiuolaikinio jaunuolių bruožų, užuot juos keiksnojus ir neįžvelgiant juose  gimstant naujos kartos mąstytojų, būsimos Lietuvos kūrėjų daigyno. 

Pradėjusi Elektrėnų savivaldybėje etnologės darbą jaučiausi gana vieniša, vaikščiojau po kaimus, mačiau apleistus piliakalnius, pilkapynus, išskaldytus, užmirštus, išvežiotus kultūros pėdsakus akmenyse, vaikščiojau po kaimus. Radau žmones, menančius žodžio galia remtas kultūros nuotrupas, rinkau trupinius, paskui pasirodo, man net truputį pavyko.

Šiandieną man jau rodosi, kad šitas nueitas takelis jau platėja, jau pribiro į jį žodžių, minčių akmenėlių, atminties, meilės, suvokimo akmenėlių, kurie žymės kelią ateinantiems. Aš jau ne vieniša, šalia mano senolių atsistojo Giedrius , jis veda paskui save visą būrį gražaus jaunimo.  Atsistoja istorijos mokytojai, šviesūs istorijos žinovai, jie nupučia laiko dulkes nuo užmaršties klodų ir parodo, kokios Tautos esame palikuonys, kad turime ją visomis dvasios galiomis  žadinti ir kelti, nes tik vieną ją turime, savo Lietuvą. Su jos praeitimi, su jos karaliais, kovomis ir silpnybėmis nutautėjant. Pakilkime dvasioje.

Šiandieną su džiaugsmu pakartosiu kai kurių jaunuolių jau spausdintas  mintis, nes jos ir įprasmina visą sėkmingai vykdyto projekto, esmę.  Paskaitykime dar kartą. Pamąstykime.

 

,,Perskaičiau „Elektrėnų kronikoje“ Giedriaus Kazlausko pateiktą informaciją apie Elektrėnų savivaldybės piliakalnius ir supratau, jog nieko apie juos negirdėjau.

Gyvenu čia jau šešiolika metų, o apie tai, kas šalia, nieko nežinau. Galiu mintinai papasakoti legendą apie Vilniaus miesto įkūrimą, išvardinti Kernavės piliakalnius, net apie Rambyno kalną legendą žinau, o apie G. Kazlausko minimus Žuvyčių, Pipiriškių, Latvių, Beižionių, Balandiškių, Kalninių – Mijaugonių, Paalkių piliakalnius tik dabar ir sužinojau.

Kol gyva praeitis, gyvi ir mes, vaikštome protėvių žeme, mindome tuos pačius miškus, kvėpuojame tuo pačiu oru. Piliakalniai – dalis to, ką vadiname praeitimi, istorija, dažnai mes girdime ką nors sakant „o kad jie prabiltų…“ Ir jie prabyla…Tik reikia norėti, ieškoti, domėtis, įsiklausyti. Prabyla kartais istorikų užrašuose, kartais senose knygose, kartais žmonių lūpomis”.

Urtė–Marija Marcinkevičiūtė,                                                              
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narė

 

,,Kaip smagu, kai žinau daugiau apie apylinkes, kuriose gyvenu. Manau, įspūdį palikęs Latvių piliakalnis bus ta vieta, į kurią norėsiu grįžti dar ne vieną kartą”.

Milda Gumbytė
Vievio gimnazijos 7b kl. Moksleivė

 

,,Piliakalniai – kalvos, kalnai, kur stovi ar stovėjo pilys. Iš tiesų tai nėra paprasti kalnai, o istoriniai ir kultūriniai paminklai.

Norėčiau pasakyti, kad augančioji karta domisi istorija. Įvairūs pasakojimai yra perduodami iš kartos į kartą. Džiugu, kad man ir mano draugams daug žinių suteikė Giedriaus Kazlausko surinkta medžiaga”.

Gintarė Banionytė,
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narė

 

,,Džiugu, kad Giedriaus Kazlausko surinkta medžiaga dar kartą mums visiems įrodė, kad piliakalniai yra mūsų tautos paveldas. Tikiuosi, kad žmonės saugos ir gerbs piliakalnius, nes tai yra istorija, o svarbiausia – mūsų Elektrėnų krašto istorija”.

Evelina Selskaitė,
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narė

 

,,Labai graži tikroviška legenfa apie Balandiškių piliakalnį

Taigi, turėtume nepamiršti savo ištakų ir istorijos, nes išauš diena, kai ir mes ja tapsime ir norėsime, kad mus prisimintų”…

Domantas Grotuzas,
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narys

 

,,Jau nebėra gyvų žmonių, kurie būtų matę, kaip atsirado Beižionių piliakalnis. Tačiau gyvuoja viena istorija, kuri iki šių dienų atėjo iš lūpų į lūpas”.

Rimantė Jagelavičiūtė,
,,Versmės“ jaunoji žurnalistė

 

,,Daug atrėmė puolimų, matyt, ir stebuklingai sužvejotas kalnas padėjo. Ėmė sklisti kalbos, kad ta vieta neįveikiama, o žvejas su kitais pilėnais tik rankas trynė tokias kalbas girdėdami. Jie visada buvo pasiruošę ginti savo upę ir savo kalną. Tą vietą jie praminė Žuvyčiais, o jų vaikai ir provaikaičiai istorijos nepamiršo ir vietovę vadino kaip senoliai”.                  

Ieva Kazlauskaitė,
,,Versmės” jaunoji žurnalistė

 

,,Pipiriškių piliakalnio pilies gyventojai ne kartą užkirto priešams kelią skverbtis dar giliau į kraštą. Iš tikrųjų ne vienas priešas čia sutiko savo mirtį nuo narsių gynėjų rankų, o suniokota pilis buvo atstatoma iš pelenų…

Bėgant amžiams išliko tik buvusių apsauginių griovių likučiai. Statūs piliakalnio šlaitai kažkada buvo didelė kliūtis priešui. Ilgą laiką piliakalnį aplenkdavo žmonės, laikė bloga vieta. Jie pasakodavo, kad ten vaidenasi. O žmonės, kurie ten lankosi, tai, vadinasi, bendrauja su raganomis ir velniais.

Pilis išnyko, palikdama keletą senų ąžuolų ir nuartų kai kuriose vietose piliakalnio šlaitų. Dabar piliakalnis vėl vienas. Žmonių nėra, čia nuolat ūbauja pelėdos, klykia iš snaudulio pabudę paukščiai, tarsi vaiduokliai prisiminę liūdną dalią”.

Liucija Rakauskaitė,
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narė

 

,,Dar XV a. kai LDK valdė didysis kunigaikštis Vytautas ir kai LDK teritorija driekėsi nuo jūros iki jūros, toje vietoje, kur dabar yra Paalkių piliakalnis, rikiavosi gynybinių pilių eilės, saugančios šalį nuo priešų”.

Ieva Kasperavičiūtė,
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narė

 

Žavi  suvokimas ir net pasiryžimas ne tik žinoti, bet ir saugoti tai, kas mitologijos d. Dainiaus Razausko teigime kad  tautos kultūra yra ir tautos galva, slypi visa esmė. O tautą pavergti nereikia jos užimti, reikia nuimti galvą, užmušti protą, kas buvo daroma ilgai ir skaudžiai, tik ne visi tai suvokėme ir dar šiandieną suvokiame, todėl man labai brangūs šitie jaunuolių pamąstymai, noras žinoti. Jie, gimę jau laisvoje Lietuvoje nori joje ir gyventi, didžiuotis ja. Ne verkšlenti ir skųstis, lyg lengva buvo mūsų protėviams senovėje, stovėjusiems ant aukštų piliakalnių ir savo gyvybės kaina išsaugojusiems mums Lietuvos vardą. 

Dainius Razauskas sako, kad žmogus miršta ne kūnu, kūnas yra materialusis pradas, žmogus gali numirti dvasiškai, tada jis save visiškai sunaikina. Lietuva buvo didelė ir stiprių karių kovotojų tauta,senovėje  laimėjusi daug mūšių ir netekusi savo didybės ne kovose su priešais, o savo nuolankumu aplinkos pasauliui, kuris pavergė mūsų sielas, užmušė kalbą, senąją dvasinę kultūrą

Ateina ir jauni pedagogai, išauginti naujoje dvasioje, jie neš suvokimą jaunimui, jie pasakos, jie skleis žinojimą, kuris šiandieną dar labai reikalingas mūsų besikeliančiai iš dvasinės vergovės Lietuvai.

Šitie mokinių straipsniai, jų pamąstymai mus nuteikia labai pozityviai – reiškia Tauta vėl auginasi savo galvą, savo protą, dvasinę kultūrą, kuri veda prie tikrų Pergalių.

 Koks tikroviškas ir stiprus jauno žmogaus rašinys:

 

,,O ką aš galėčiau pasakyti apie vietoves, kuriose aš gyvenu?“ Atsakymas – nieko, tiesą sakant, pirmą kartą išgirdau, kad Elektrėnų savivaldybėje yra piliakalnių (ir ne vienas, o net 8!). Tada nusprendžiau plačiau pasidomėti jų istorija ir paskirtimi, kam ir kada buvo naudojami piliakalniai, koks yra jų aukštis ir kaip žmonėms lengviau juos surasti.

TAIGI, ŠIANDIEN NEPAPRASTAI SVARBU RESTAURUOTI PILIŲ LIEKANAS, TVIRTINTI PILIAKALNIŲ ŠLAITUS, IŠSAUGOTI TAI, KAS IŠLIKO. Juk pilys ir piliakalniai – mūsų protėvių architektūros meno pavyzdžiai – atskleidžia ūkinę ir politinę Lietuvos istoriją, pasakoja apie senuosius lietuvių karybos būdus”.

Deividas Alšauskas,
Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio narys

 

Baigiant norisi dėkoti projekto sumanytojams, vykdytojams – Elektrėnų kronikų redaktorei Julijai Kirkilienei, visiems prisidėjusiems, rašiusiems, skaičiusiems ir  jaunam istorikui Giedriui Kazlauskui, kuris parašęs šį darbą manau jau jo neužmes, o eis gilyn nuo šaltų faktų iki legendų ir mitologijos surinkimo, darbo dar užtektinai mūsų kraštuose, imkime pavyzdį iš Žemaičių, kur visi piliakalniai, pilkapiai ne tik sužymėti,aprašyti, bet ir  nutiesti takai prie akmenų, šaltinių, ažuolų, o ekskursijų vadovai gali valandas su meile pasakoti, didžiuotis savo žinojimu ir noru tai perteikti atvykusiems. Pakeliaukime po Žemaitiją ateinančią vasarą, įsitikinsime. Gal ir užsikrėsime gerąja dvasia, sklindančia iš jų meilės savam kraštui.

Norėtųsi pratęsti šį projektą raginant suaugusius žmones dalyvauti rašiniuose savo žinojimu, būtų tikrai labai įdomu. Pamąstykime apie tai.

Etnologė O.R.Šakienė

 

                            GILUČIŲ DAINOS

 

“Gilučių kaimo teritorijoje senovėje buvo dideli miškai, niekas negyveno. Kai Gudijoj kilo maras, tai žmonės bėgo į miškus, į tankius miškus, toli nuo gyvenviečių ir ten apsigyvendavo.  Tai ir apsigyveno vidury miško kelios gudų šeimos, kuriems vėliau žmonės davė Gudalų pavardes. Jie kirto miškus, dirbo žemę. Iš Jano – kilo Janavičiai, Gudalai tapo Gudeliais, kaimas augo, plėtėsi, atėjo marčios, žentai, pavardžių daugėjo, o kaimas, gilaus miško prisiminimui ir liko vadinamas Gilučiais.”( Emilija Janavičienė)

Gyvename tokiu metu, kai plintant saldžiai sentimentaliam populiariosios muzikos srautui liaudies daina, senoji tautos klasika daug kam jau sunkiai suprantama, nepatogi, užmirštama. Joje  ryškiai atsispindi tautos dalia, jos išgyventi metai, pasaulėjauta, persipynusi su individualiais žmogaus išgyvenimais. Daug daug dainų dainelių dainuodavo lietuviai, susibūrę į mažesnius ar didesnius būrelius, gausiose šeimose namų aplinkoj ar laukuose, prie sunkių darbų, ypač baigus talkas, prasidėjus vakaro sutemoms.  Ramiais vakarais ilgai nedegdavo žiburio, dainos čia skambėjo kaip maldos, kaip vakariniai varpai. Dainos buvo namų auklėtojos, mokytojos, iš jų jaunimas sėmėsi moralės, paprasto ir nuoširdaus kaimiško intelekto. Čia formavosi savitas nacionalinis charakteris – ramus, lyriškas, čia vyravo harmonijos ir grožio pojūtis, savęs, kaip pasaulio dalies suvokimas.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra savitas, nepakartojamas, bet ypatingos pagarbos vertos mūsų kaimo moterys šviesuolės, sveikos, tvirtos sielos, su jomis susitikti, jų tarpe pabūti yra  nuostabu. 

 Gilučių etnografinis ansamblis savo ilgamete veikla, savo dainomis vaizdingai pasakojantis apie praeitį, apie ankstesnius laikus, savam krašte išgyventą liūdesį ir džiaugsmą, žėrintis gražiais gimtojo kaimo kalbos deimančiukais, iki šiandienos atėjęs kaip turtingos liaudies dvasinės kultūros vertybių šaltinis. Visiems mums kaip gyvas šaltinis, gaivia dainos versme trykštąs iš savo ištakų ir metąs  jau vakarėjančio saulėlydžio atspindžius  ant mūsų savo unikaliu dainavimu, kurio  jaunimas jau nepakartos. Kaip techtoniniais žemės lūžiais amžių sandūroj lūžta  kultūros, ant unikalaus senojo klodo stipria srove užslenka naujas. Ir kažko graudu ir kažko ilgu širdyje,  ant paties pakraštėlio stovint, kur, ant aukštos keteros užlipus, dar matosi  tolstant tai, kas parašyta kiekvieno mūsų kraujyje –  senolių kultūra. Kas šiandien mes be jos, be savojo originalumo, be savojo  veido? Dvasinis turtas –  vienintelis ir brangiausias palikimas, perduotas iš kartos į kartą, rūpestingai saugotas  milijonų žmonių atmintyje, jame sukaupta didžiulė dvasinė energija.

Šiandien turime retą progą pasidžiaugti gyva liaudiško dainavimo valanda kartu su Gilučių moterimis, didžiosiomis dainos Motinomis, lietuviškomis Deivėmis, dar vaikštančiomis gimtaisiais kaimo takais,čia, netoli Mijaugonių  piliakalnio, čia, kur dar prisimena kaimo istoriją Emilija Janavičienė,  kur apie buvusius laikus dar pasakoja šviesus senolis Jaronimas Gudelis, kur mitologinėmis sakmėmis dar skamba šilta ir svetinga Genutės Pupalaigytės  troba.

Prieš keletą metų Lietuvos Liaudies Kultūros centras užrašė Gilučių etnografinio ansamblio  dainas. Savitesnes ir būdingesnes šiam kraštui sudarytoja Loreta Sungailienė pasiūlė įrašyti į kasetę.  Taigi, gilutiškių dainos pasiekė klausytoją. Skaudžiai ir sunkiai blaškosi šio senojo žanro mylėtojai mūsų savivaldybės viršininkų ankštuose supratimo rėmuose, bet pagaliau kaip rožė pražydo, išsiskleidė virš pigių akimirksninių fejerverkų, pakilo virš jų. Tai vietos palikimas ir jis paliks būsimoms kartoms, nes senais tradiciniais būdais jaunimas jau nieko neperima iš senolių. Užrašyta liks. Ir jų laikas ateis. Ir žmonės ateis, jiems labai šito reikės.Todė reikia skubėti užrašyti, kol dar yra ką užrašinėti, kol šiltų žiburėlių šviesoje dar miela pasišilti.

Džiaugiames kartu su dainininkėmis, ansamblio siela Alma Laučiūniene, Stanislava Gerbutavičiene. Onute Grižiniene, Aleksandra Gudeliene, Emilija Janavičiene, Vitalija Janavičiene, Marijona Kockiene, Eleonora Markevičiene, Joana Vaiciukevičiene, kartu su vadove ir ansamblio subūrėja Lina Janauskiene, kartu su kaimo seniūnu Vytautu Baltulioniu, kartu su visu kaimu ir pažadame dainuoti jų dainas “Broliai šieną pjovė,”,,Kakarieku gaideliai,”,,Vakar šventa” ir kitas ir linkime visiems geros sveikatos, stiprybės ir dar ilgų kūrybingų metų.

                                                                     Etnologė Ona Rasutė Šakienė.

 

                                 PASTRĖVIO ETNOGRAFINIO ANSAMBLIO 20 – METIS

 

Jagėlonių miškuose, pelkynuose pasislėpęs mažytis Dėlinio ežerėlis. Sakoma, kad senų senovėje jo pelkėtose pakrantėse gyvenęs senis Dėlinis ir auginęs dėles. Žmonės eidavę pas jį gydytis dėlėmis, tyrėdavo gulėti pelkėse tol, kol dėlės ištraukavo visą blogą kraują ir žmogus pasveikdavo. Daug vėliau, senolių atminty, žmonės dar vis eidavo į tas pelkes, parsinešdavo dėlių ir jomis gydėsi namuose.

Iš ten, iš to pelkėto, šaltiniuoto raisto maža srovele išvingiuoja Vuolasta. Vingiais, vingeliais, akmenuotom pakrantėm ji ritasi per Žuvyčius, Aleksandrovą link Pastrėvio. Jos miškingose, akmeningose pakrantėse daug gražių užutėkių, , mažų šaltinėlių srovelių.

Ar ne iš jos sėmėsi šventą vandenilį važiuojantys  švento Roko atlaiduosna Semeliškėsna? Gaivinosi jo šviežia srove, plovėsi akis, vežė namo ligoniams?

Tokio tai stebuklingo upelio vardą pasirinko Pastrėvio etnografinis ansamblis, šiemet švenčiantis garbingą 20 – metį. Moterys, kaip tas mažas upelis – kuklios, paprastos, bet prisiliesk ir išsilies senoviniu grožiu, dvasios paslaptimi. Ir riedės žodžiai akmenėlių skambumu, sūkuriuos, kaip vandeninga srovelė. Ir iš giliai, iš pačių amžiaus glūdumų  senų motinėlių lūpose skambėjusios dainos ir šiandien ilgesingai ataidi iki mūsų:,,Voo…lass…taaaa…“

Sakoma, Pastrėvio kaimas minimas nuo 17 a., kai prie Strėvos upės buvo atvežti  rusų tremtiniai sentikiai. Bet ką mums kalba Mustenių, Baubinių piliakalniai, pilkapynai, o ką Senos Kietaviškės, kur nakvynės namuose nakvodavo kunigaikščiai, kur keisdavo savo kelionių žirgus?

Čia, šiose lietuvių, jotvingių genčių gyventose vietovėse, prie sraunių upių, ežeringose, miškingose vietovėse nuo seniausių laikų buvo ne tik gyventa, čia vakarais nuolat skambėjo jų dainos. Laikui bėgant jos nelabai keičiasi, jos ateina iš kartos į kartą vis tos pačios, nemarios, kaip pati senoji baltų kultūra, išlaikyta paprastų žmonių, joms neturėjo įtakos lenkiškoji dvarų kultūra, nes ji buvo svetima, primesta.

Todėl savo kuklumu ir šiandien mes turtingi, nes etiškai turtinga senoji kaimo moralė. Mes teisėtaigalime didžiuotis iš protėvių atnešta dora, dvasingu sielos grožiu, meile gamtai, augalijai. Tokios ir mūsų senosios dainos. Dainuokime jas drąsiau, dainuokime tol, kol jas išgirs, įvertins, supras.

                                            Etnologė Ona Rasutė Šakienė

 

Pastrėvio etnografiniam ansambliui ,,Vuolasta” – 25

. Jubiliejaus proga kalbinu ansamblietes ir jų vadovę Laimutę Tidikienę:

,,Tai daug ar mažai? Galvojant apie tautos raidos laikotarpį tai visai mažai, o vieno žmogaus gyvenime tai jau daugoka. Šių, 2011 metų rudenį šitiek metelių sukanka Pastrėvio etnografiniam ansambliui ,,Vuolasta“

Šiame krašte dirbau nuo 1960 metų, Baigusi Lietuvos Žemės ūkio akademiją buvau paskirta į Vievio rajoną. Žemės ūkio  skyrius nukreipė mane į  M. Melnikaitės kolūkį dirbti vyriausia agronome. Ūkio centras buvo Pastrėvio kaime.

Tuo metu ūkyje dar buvo labai daug jaunimo, laukuose dar skambėdavo dainos. Kiekvieną pertraukėlę tarp darbų moterys, merginos susibėgdavo ir užtraukdavo dainą… Laukai skambėjo nuo lyriškų, gražiai erdvėmis plaukiančių melodijų,  buvo mėgiamos ir jumoristinės.

Tos mane  jauną pasitikusios ir vėliau pritilusios gražios Pastrėvio apylinkių ir kaimų dainos nedavė ramybės. Norėjosi, kad jos skambėtų, kad žmonės jų neužmirštų, taigi 1986 metais , pasitarę su kultūros namų direktorium Aleksu Dulke, nutarėm suburti etnografinį ansamblį.  Kalbinom, kvietėm ateiti dainuoti su savo dainų bagažu, dalintis krašto dainų lobiais su visais žmonėmis.

Pirmiausia pasikviečiau savo draugę bibliotekos vedėją  Marytę Bliujienę ( dabar jau a.a.). Su ja mes mėgom dainuoti duetu. Su ja mes jau dainavome ir bibliotekoje, ir namuose, ir scenoje.  Sutiko dalyvauti Bronė Stančikienė, Janina Kananavičienė ir kitos. Vėliau šios dvi moterys dėl šeimyninių aplinkybių iš ansamblio išėjo. Liko ištikimiausios dainai, mėgstančios bendrauti – Verutė Butkevičienė, Bronė Cibulskienė, Pranutė Taurienė,  Marytė Stančikienė, Zofija Pinelienė. Kiek vėliau prie mūsų būrelio prisidėjo Janina Jarašienė, Jadvyga Strasevičienė, Ona Sinkevičienė, Ona Čižienė.  Liaudies dainas dainavom šio krašto dzūkiška tarme. Kai renginių metu moterys užtraukdavo visiems žinomą dainą, susirinkusieji noriai joms pritardavo, įsijungdavo į bendrą dainą, negailėdavo plojimų.

Prasidėjus Sąjūdžiui mūsų repertuare atsirado patriotinių ir tremtinių dainų :,, Atlikęs pareigą tėvynei“, ,,Upės plauks į melsvą tolį“, ,,Atėjo šiltas rudenėlis“, ,,Vienvangėj grytelėj“ ir kitos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę jau kitokio pobūdžio ir turinio renginiai vyko kultūros namuose, mokykloje.  Mūsų ansamblį kviesdavo sugiedoti Lietuvos himną, prašydavo padainuoti patriotinių dainų. Bet į Pastrėvį Trakų rajono valdžia žiūrėjo kaip į  gūdžią provinciją, visai nesidomėjo nei kultūros namų, nei kolektyvų veikla. Pagaliau 1992 metais kultūros namus uždarė, direktorių atleido iš pareigų, visi kolektyvai išsibarstė. Etnografinis ansamblis  ėmė rinktis pas mane namuose, taip mūsų repertuaras ne tik neužgęso, bet plėtėsi naujomis dainomis.

Pagrindinės mūsų dainų skrynelės buvo Zofija Pinelienė ir Pranutė Taurienė.  Jų dainų lobiai buvo neišsenkantys.  Nemažai savo krašto dainų pateikė Bronė Cibulskienė, Marytė Stančikienė. Pamėgom dainuoti pokario partizaniškas dainas, tarpukario romansus.  Savo iniciatyva suruošdavom vakarones mokyklos salėje, prisidėdavom prie tautinių švenčių, minėjimų, kur būdavo kviečiami kaimo žmonės.  Pramogose organizuodavom žaidimus, ratelius, renginiai būdavo linksmi, nuotaikingi. 

2001 metais kultūros renginių organizatore pradėjo dirbti mūsų kaimo moteris Jadvyga Strasevičienė. Ji pati įsijungė į etnografinio ansamblio veiklą, padaugėjo švenčių, renginių, o mūsų ansamblis visur buvo kviečiamas.  Buvom kviečiamos į Semeliškių, Elektrėnų, Kietaviškių, Vievio, Beižionių, Jagėlonių šventes, iš jų mes grįždavome pilnos įspūdžių, įsigijusios naujų draugų, pažįstamų, paskui juos kviesdavomės į savo organozuojamus renginius Pastrėvyje.

2001 metų spalio mėnesį šventėme ansamblio 15 – metį. Dalyvavo Kietaviškių kaimo kapela, Kietaviškių seniūnas H. Petrauskas, mūsų seniūnas A. Gauba, Elektrėnų savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas V. Griščenka.  Sveikinimai, linkėjimai, apdovanojimai… Tada ansamblis pasivadino gražios upelės, tekančios per mūsų apylinkes Vuolastos vardu.

Ansamblio veikla suaktyvėjo kai meno vadove ėmė dirbti Irina Bartusevičienė.  Ji subūrė kaimo kapelą ,,Varnalėšą“, kuri labai greitai išpopuliarėjo, šventės tapo gyvybingos, pilnos nuotaikingos liaudiškos  muzikos. Ir mums greta jų visad  atsirasdavo vietos, nes į savo dainas ir žaidimus visada įtraukdavome vakaronių dalyvius.

2006 metais  padedant vadovei Irinai ir seniūnijai atšventėm ansambio 20 – metį.  Mus sveikint atvažiavo Elektrėnų foklorinis ansamblis ,,Runga“, seniūnas A. Gauba, Kultūros skyriaus  vyr specialistė R. Stripeikienė, Semeliškių kultūros namų meno vadovė S.Bielskienė,  mokyklos direktorės pavaduotoja N. Jančiauskienė. Buvo linksma  vakaronė, nes rungiečiai labai linksmi ir išradingi, varnalėšos muzikantai  irgi stengėsi neatsilikti.

Toliau slinko dienos, metai. Pagal galimybes dalyvaujame šventėse, renginiuose. Įsimintini renginiai – Elektrėnų folklorinio ansamblio 20 metis, Elektrėnų literatūros ir meno muziejuje susitikimas su literatų klubu ,,Strėva“,  šio muziejaus  suruošta kulinarinio paveldo ir liaudies dainų vakaronė.

2008 metais į video plokštelę  įrašėme 36 savo dainas. Operatorė – Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė Aldona Kazakevičienė.  Mūsų ryšiai su ja buvo itin glaudūs. Aldona savo mėgėjiška kamera filmavo įvairiose vietovėse, mūsų sodybose,  Jagėlonių miške, prie Vuolastos ištakų.

Štai jau galime pasidžiaugti, kad mūsų kolektyvas 25 meteliai kartu.  Norėtume susirinkti, pasikviesti svečių ir atžymėti šią datą.  Prisiminti jaunystėje dainuotas dainas, dar pabūti kartu, pasidžiaugti savo nuveikta veikla.” (Laima Tidikienė)

Tokiais žodžiais vadovė apibūdino savo  kolektyvo veiklą.

Lietuvoje jos pakilimo metais ypač ryškiai pasireiškė tautinio paveldo reiškiniai. Iš sovietinio  sąstingio buvo atgaivinta daugelis tautos paminklų, atsigręžta ir į kultūrą, kaimuose  kūrėsi, būrėsi senųjų liaudies  dainų mylėtojai, kūrėsi etnofrafiniai, folkloriniai ansambliai.

 Turiu Veronikos Lankaitės Sabonienės, kilusios iš Kareivonių kaimo pasakojimą ,, Kai vasaru tykiais vakarais išeinu an kalna už pirkios, tai tik klausyk – nuo Jagėlonių girdis, nuo Girelės skamba, tai ar iškęsi, pavydas suima, tada pasišauki seserį, dar kaimynku, o … dabar tep uždainuočiau kieme, tai durna palaikyt”

 Ansamblio ,,Vuolata” subūrėja ir ilgametė jo vadovė Laima Tidikienė, pateikdama medžiagą apie Pastrėvio etnografinio ansamblio dalyves ir veiklą apsiribojo tik ansambliečių  charekteristikomis ir veikla.  Jau pirmą dieną paėmus į rankas iš jos gautą medžiagą pasigedau jos pačios. Tarytum viskas susikūrė savaime, tarytum nereikėjo įdėti daug jėgų į ansamblio sukūrimą ir jo išlaikymą, ypač sunkiais periodais, kai jau atrodė, kad niekam nieko nereikia, kad visi pavargo, kai už veiklą nebuvo mokama nei lito. Amžius, ligos, netektys suko verpetais ir ne visada praeidavo šalia, užkliuvo už  daugelio, kliudė nevilties sparnais ir žeidė.  O Laima turėjo jėgų, turėjo kantrybės kartu su visomis išgyventi ir neviltis ir džiaugsmą, mokėjo burti, kviesti. Tai didelis šios trapios moters indėlis į mūsų savivaldybės etninės kultūros aruodus. Ne kultūros darbuotoja, ne mokytoja o  agronomė, kurią užbūrė šio krašto daina, jos sugebėjimas ne tik laukuose derančius javus auginti, bet ir puoselėti žmogaus kultūrą, jo dvasią. O kur dar jos išleistos knygos ,,Pastrėvio apylinkių istorija”, ,,Trys apybraižos” – knygelė apie ansamblietes, ,,Strėvininkai”- apie šio krašto Lietuvos savanorius? Jos  parodo, kuo turtinga ši moteris, kaip jai rūpėjo krašto, kuriame ji kūrė savo gyvenimą dvasiniai dalykai. Norisi pasidžiaugti, kad Pastrėvio kaimas  turi tokią gabią ir išmintingą marčią.

Šiandieną viso ansamblio moterys , kaip baltos liepos, pražydusios savo dalia, kelia grožio ir susižavėjimo jaudulį. Jos dar šalia. Ir džiaugsmas didelis, kad jos dar šalia, dar girdime dainas, energingosios vadovės Laimos, nuotaikingosios linksmuolės, artistiškos Zoselės ar charizmatiškai ilgesingai iš sielos gelmių užtraukiančios Pranutės ir kitų, be kurių nebūtų puošnios ir pilnos visumos.  Jos pačios puošiasi tautiniu rūbu, savadarbėmis prijuostėmis, senu dzūkų pavyzdžiu užrišamomis baltomis skarytėmis ir savo mielu paprastumu užpildančios visų širdis. Ir dainuoja visa salė ir nelieka žiūrovų. Taip ir turi būti, tai didžiausia tiesa apie liaudies dainą, nes liaudies daina – ne scenos menas, ji savo skausmingu ilgesiu ringiuoja gyvenimo prasmes, o kartais ir šmaikščiu žodeliu užkabina jo esmę. Ji nebijo pasijuokti iš savęs, savo netobulumų, kurių visi turime. Ji pasakoja, ji dar šalia mūsų.

Veronika Pavilonienė, švenčianti savo jubiliejų ir užklausta, kodėl dainuoja su Žas-ais labai taiklai pasakė:,, Norėjau, kad jie pajustų liaudies dainos grožį.” Va kokia taikli tiesa. Taikli, nes jaunimas mokyklose neturi  etninės kultūros  dėstomų dalykų sąraše, tiesa, miestuose ir ne tik, sėkmingai dirba etnokultūros entuziastai, tačiau dar ne visiems vienodai sekasi, ne visiems pavyksta sutarti su mokyklų administracijomis ir miesto intelekto išauklėtais vaikais. 

Tikėsimės, kad Lietuvių tauta, į Europos  paveldą jau garbingai įtraukusi savo  sutartines, atsisuks ir į mokyklų programas, vaikai pažins savo šaknis gyvai, kad ir nauju rūbu aprengę, vaikai dainuos senąją liaudies dainą.  O ansamblio,,Vuolasta ‘ moterims linkime stiprybės ir sveikatos, mes dar lauksime jų atliekamų dainų, mums dar labai reikia jų dainavimo…

Elektrėnų literatūros ir meno muziejaus etnologė Ona Rasutė Šakienė

 

                           IDENTITETO SĄVOKA, RAIŠKA IR ŠAKNYS

 

Kuo savitas regionas, kuriame mes gyvename?

Dzūkijos aukštumų kalvelės čia išsilieja daugeliu mažesnių ir didesnių ežerų, ežerėlių, šaltinių, šaltinėlių, yra apaugę miškais – pušynais, ąžuolynais ir nuo seno buvo tankiai apgyvendintos, todėl teritorijoje gausu istorinio palikimo, daug pilkapynų, šventviečių, padavimais apipintų akmenų, tašiau vėlesnio plataus dvaraviečių tinklo įtakoje senasis, rtaip vadinamas pagoniškasis, baltiškasis kultūros klodas palaidotas, bet iki mūsų dienų gyvas žmonių sąmonėje ir iš kartos į kartą buvo perduodamas senąja baltiškąja kultūros forma – žodžiu.pašnekink kaimo senelį ir jis išsilies upeliu ir bylos apie buvusius laikus, pats to nesuprasdamas. Žavūs šio krašto senieji dzūkų, jotvingių, lietuvių palikuonys, meniškai pasakojantys, kaip dievaitis Perkūnas išdaužė p[riešų karuomenes, kad Rungos upelė krauju tekėjo, kaip totorių ( mongolų?) pulkai, su žirgais užlėkę ant ežero, amžiams pasilaidojo ežero gelmėse ir net mūsų kartos žvejai dar ištraukdavę balnakilpių, sagčių.

Teritorijoje gausu pilkapynų, keletas dar netyrinėtų piliakalnių. Ar kada nors rasime keletą tūkstančių, kad šiam darbui atlikti  galėtume pasikviesti archeologus? Platus dvarų ir palivarkų tinklas stipriai sunaikintas po 1863 – jų metų sukilimo jau tik legendose bus gyvas, o Abromiškių dvarą gal kada nors ir regėsime gražiai sutvarkytą, turėkime vilties, nes anot Virginijaus Martišausko, jis dabar gerose rankose, nors dar ir šį pavasarį stovi apaugęs tomis pačiomis dilgėlėmis, o jo teritorijoje esantis pilkapis jau tikrai kažkieno iškasinėtas. Svirnas atiduotas Abromiškių kaimo bendruomenei, tačiau ir ji, truputį palopius nemažai investicijų reikalaujantį pastatą, manau nebus pajėgi  pilnai sutvarkyti ir paversti jį turistų lankomu objektu. Gal kas nors kada nors nupirks Mijaugonių dvarelį, jis strategiškai puikioje vietoje, galintis nešti pelną protingose rankose, bet kol kas tokių neatsiranda. Gabriliavos dvarelio griuvėsiai daug vilčių neteikia, juolab kad naujas miestas Elektrėnai, užsikrėtęs nauju požiūriu, žada statytis didelius puikius objektus, dalykus, kurie žavi ir užkrečia, ir lieka užmiršta sena, ką Lietuva globoja, saugo, kuo didžiuojasi – senąjį savo bočių palikimą.

Bažnyčios išlaikę atlaidų statusą, čia renkasi apylinkių žmonės, tačiau po mišių visi išsibėgioja kas sau, po valandos nelieka nei žymės, kad čia būta žmonių, nėra seno gražaus papročio suvažiavus, suėjus, laukiant mišparų, o dar ir po jų, gražiai pabendrauti su gimine, su senais pažįstamais, pasišnekėti, pasivaišinti. Mugės, šventės vyksta kasmet, gražios jos su derliaus pasirodymais, su pasišokimais, pasidainavimais, pasivaišinimais. Tik vietos joms tinkamos nėra. Reikia, veriant reikia Elektrėnams kažkokios aikštės už miesto, kur galėtų vykti masiniai renginiai, mugės, festivaliai. Tinkamos vietos iki šiol nėra, tai triukšmingos šventės miesto vidury daug kam yra tikras galvos skausmas, juolab, kad miestas nėra didelis, jau seniai, kol dar paežerės nebuvo išpirktos turtuolių reikėjo apie tai mąstyti. O ir dabar dar nėra vėlu, tik niekam tai nerūpi. Gal likusios Perkūnakiemio kaimo salelės už pėsčiųjų tilto ant ežero kranto dar laisvos?Gal Elektrinės žmonės, miesto kūrėjai padėtų?

Tradicijų tęstinumas? Naujas miestas, išaugęs sovietinės kultūros įtakoje, jame gyvena žmonės, suvažiavę iš visos Lietuvos. Žinoma, galėtų kurtis dzūkų, žemaičių, aukštaičių draugijos, tačiau nėra entuziastų, sirgalių, kurie imtųsi šio darbo. Bandymų būta, bet pirmieji sunkumai išbaidė entuziastus, veikla nutrūko.

Kultūros centras nėra pajėgus imtis šio darbo baro, nes nėra sukurtas etnocentras, jo veiklos mes ir pasigendame. Etnokultūrologė O. Šakienė su savo puse etato nėra pajėgi aprėpti visų šio plataus darbo sričių ir surinkusi nemažą tautosakos pluoštą ir liaudies buities muziejaus eksponatų tikisi, kad artimiausioje ateityje savivaldybėje bus įsteigtas etnocentras su keliais jaunais, energingais darbuotojais. Dabar yra taip, kaip yra. Skaudžiausia, kad net tautodailininkė Vanda Umbrasienė neteko darbo kultūros centrą reorganizuojant į viešąją įstaigą, nors visi kiti etatai buvo palikti, arba grąžinti.

Regiono komunikacinė aplinka? Pavadinimai? Dominga skamba lyg ir lietuviškai . Daugelis parduotuvių vardų atėjo su priklausomybe vienai ar kitai firmai, organizacijai, nors nelabai suprantu ką tai davė? Negi reikėjo keisti gražius senus buvusių ežerų vardus,  nors ežerų vardais įvardinti parduotuves gal ir nėra pats geriausias variantas.Vietoj gal ir neblogų, bet labai jau abstrakčių Taikos, Pergalės gatvių, galėtume šaukti senuosius ežerų vardus ir tai būtų labai gražu. Nepatinka man toji Arzida. Net nesirašo. Lyg būčiau kur Vidurinėj Azijoj.

Ryšiai tarp kartų? Senosios baltiškos kultūros perdavimas jaunimui skaudi vieta man, kaip etnokultūros darbuotojai.  Mokyklose etninė kultūra – tai truputis teorijos.  Teorija – sausa šaka.  Visai nudžiūvusi. Ir niekas jos neatgaivina, nepražydina. Respublikoje turime gražių dalykų.Yra viena kita graži valanda ir pas mus, bet kai helovinai užmuša gražias Vėlinių tradicijas, kai Valentinas užmuša Gegužines, man gaila vaikų, jie negauna iš amžių glūdumos ateinančio senosios kultūros virpesio, kuris dar gyvas ir rusena kraujyje, nerasdamas tikrosios išraiškos staugia gatvėse naktimis ar vangiai šliaužioja pakampėmis. Argi jie, šitie vaikai kalti, kad mūsų mokytojai mokinti sovietinėse aukštosiose, kur Tėviškės vardas buvo paniekintas, kur buvo grasinama už liaudies dainą? Tikiu, kad jie patys suras, susiieškos savas šaknis, jei nei ministerijos, nei mokyklos šios gėrio ir grožio sėklos nesėja.

Lietuvos piliečio indetitetas? Jo suvokimas jau grindžiamas pinigine išraiška. Nenorėkime, kad jaunimas aukotųsi Tėvynei, kad ja didžiuotųsi, kai nors kiek iškilesnis valdininkas, dar vakar sėdėjęs šalia kaip vaikas kurį mylėjai ir globojai, šiandien su pašaipa klausia – ko tu čia nori, ko tu čia blaškais? O galėtų padėti, kai gal nespėdama su laikmečiu nemoku tinkamai parašyti projekto, arba bent šiltu žodžiu patarti. Juk visų matomas jaunas valdininkas, pilnomis reškutėmis semdamas sau kur prieina, ar gali jis auklėti, būti pavyzdžiu? O juk jis kuria valstybės įvaizdį. Kur moralės pagrindai, be kurių jis net negalėtų būti valdininku? Ir iš kur toks abuojumas kertamiems ąžuolynams, seniems piliakalniams?

Lietuvio savivoka? O iš kur ji ateina, jei šios šaknys, apie kurias šiandien verkė mano širdis jau nutraukytos? Mačiau, kaip iš svetur atvažiavę austrai šoko lietuvių liaudies šokius. Mačiau, kaip ir mūsų vadinamų tautinių šokių šokėjėliai neatsiliko. Mačiau, kad jiems patiko. Kas tai? Gal kibirkštis? Gal titnago skiltelė, įskelsianti ugnelę?Juk mes ne vieniši, apsidairykime aplinkui ir pamatysime kas dedas Lietuvoje. Tik eikime kartu.

  Etnologė  Ona Rasutė Šakienė

 

JAUNIMAS IR TARMĖS – 2010

 

Etninės kultūros globos Tarybos tyrėjų grupė siekia išaiškinti, kaip mokiniai vartoja vietovės tarmę ir kaip ją vertina.

Gauta statistika bus apibendrinta ir naudojama  Lietuvos tarmių būklei įvertinti ir jų išsaugojimo strategijai kurti.

Anketos buvo išsiuntinėtos visiems Elektrėnų savivaldybės mokyklų X klasių mokiniams. Į anketos klausimus atsakė Vievio gimnazijos, Semeliškių vidurinės, Kietaviškių pagrindinės ir Pastrėvio pagrindinės mokyklos mokiniai.  Viso gautos 107 anketos. Anketa anoniminė, savo pavardės, vardo nurodyti nereikėjo.

Vievio gimnazija apklausoje dalyvavo gausiausiai, iš mokyklos buvo gautos 54 atsakytos anketos, iš Semeliškių vidurinės mokyklos buvo gautos 22 atsakytos anketos, iš Kietaviškių pagrindinės mokyklos gauta 20 atsakytų anketų, iš Pastrėvio pagrindinės mokyklos gauta 11atsakytų anketų.

Į anketos klausimą ,, Ar tėvai visada kalba tarmiškai?“ gauti tik 9 teigiami atsakymai, į klausimą ,,Ar tėvai dažnai kalba tarmiškai?“ gauta 13 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar tėvai kalba tarmiškai tik retkarčiais?“ gauta 19 teigiamų atsakymų ir į klausimą ,,Ar tėvai kalba tarmiškai su seneliais?“ gauta 15 teigiamų atsakymų.

Į anketos klausimą ,,Ar seneliai visada kalba tarmiškai?“ gauta18 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar seneliai dažnai kalba tarmiškai?“ gauta 17 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar seneliai kalba tarmiškai retai?“ gauti 26 teigiami atsakymai.

Į anketos klausimą ,,Ar gerai moki savo krašto tarmę?“ gauta 14 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar moki savo krašto tarmę silpnai?“ gauta 18 teigiamų atsakymų.

Į anketos klausimą ,,Ar visada kalbi tarmiškai su tėvais, seneliais?“ gauta 11 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar dažnai kalbi su tėvais, seneliais tarmiškai?“ gauta  14 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar kalbi tarmiškai su tėvais, seneliais tik retkarčiais?“ gauta 16 teigiamų atsakymų.

Į anketos klausimą ,,Ar kalbi tarmiškai visada su draugais,  mokykloje ( ne pamokų metu) ir kitose vietose?“  gauta 19 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar kalbi su draugais tarmiškai dažnokai?“ gauta 11 teigiamų atsakymų, į klausimą ,,Ar kalbi su draugais tarmiškai retkarčiais?“gauta 11 teigiamų atsakymų.

Į anketos klausimą ,,Ar manote, kad gimtąją tarmę reikia vartoti it išsaugoti ją ateičiai?“,, Vartoti reikia dažnai“ gauti 8 teigiami atsakymai, ,,Vartoti reikia kartais“ gauti 9 teigiami atsakymai, į klausimą ,,Jeigu nemokate, ar norėtumėte išmokti kalbėti tarmiškai?“ gauti 7 teigiami atsakymai.

Tai tokios išvados.

Tarp atsakiusiųjų pastebėta nemažas skaičius atvykusių iš kitų respublikų, kitų mūsų respublikos regionų, bet reikia pastebėti ir tai, kad būtent jie į daugelį klausimų atsakė teigiamai.

Skaudžiausia yra tai, kad labai didelė atsakiusiųjų dalis ir gyvenančių autentiniuose kaimuose, kur dar gana ryški vietos tarmė, visai nežino kokiam kalbiniam regionui save priskirti, daugelis žymi grafą ,,Nežinau“. Semeliškių, Pastrėvio, Kietaviškių apylinkių vaikai rašo, kad jų seneliai kalbėję aukštaičių tarme.

Brangieji lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojai, atkreipkite dėmesį į tai, kad Elektrėnų savivaldybės didžioji žemių dalis priklauso Dzūkijai, o net ir Gilučių seniūnijos gyventojai negali savęs vadinti aukštaičiais, nes net Kaišiadorys, labiau nutolę nuo mūsų teritorijose stūksančių Dzūkų aukštumų, įvairiuose respublikos renginiuose atstovauja Dzūkijos regioną.

Rajonas ribinis, tačiau dar taip neseniai, dar prieš 50 metų Kareivonių, Jagėlonių kaimai ciksėjo gražia dzūkiška šnekta ir buvo vadinami cikiais, o ką jau kalbėti apie  Semeliškių kraštą…

Kaip suvokti, kiek visas šitas kalbinis palikimas brangus, kiek reikalingas?

Dažnai būnu kaimuose. Regiu, kaip kaimo žmogus stengiasi kalbėti literatūriškai, išmokė juk sovietinėse mokyklose, o jau tik išsikalba, išslieja iš širdies prisiminimai, va tada ir išgirsti  gyvą tarmę, suskamba ji, pakyla iš užmaršties net nejučia. Gyva, tik nežinia, ar tas menkas šaltinis neužaks, kaip ir  daugelis Dzūkijos priekalnių šaltinių, gausiai tryškusių mūsų žemėse, užverstų ir numelioruotų. Gal nebrangu? O kas gi mums, mažai tautai brangu?

Elektrėnų literatūros ir meno muziejaus etnologė Ona Rasutė Šakienė

 

                                              TILTAS

 

                Tiltas. Sujungia du krantus. Du pasaulius.Įvairiais aspektais galime pažvelgti į šį visais laikais ypatingą statinį. Dabar, kai nutrūktgalvis laikas lekia šuoliais, kai visai nevaikštom pėsti, sunku pajusti sakralinę tilto prasmę. Tiltas jungia du krantus ir tiek, mums tiek ir tereikia. Pralėkdami pro šalį dažnai pastebime upelio grožį. Šnaresio lėtoj upės tėkmėj jau negirdėti, jį užgožė pasaulio žavesį prarijusi skubri laiko tėkmė.

                Sustokim ant tilto, pamąstykim. Liaudies dainom, pasakom, senom legendom iš mūsų bočių laikų  ne tik kraujo grandimi bet ir dvasios dangiškuoju virpesiu tarsi tiltu iki mūsų sąmonės ateina didysis suvokimas – kas aš esu?

                Mistiškasis gyvybės medis, stovintis tarp dviejų pasaulių, kamieno tiltu jungiąs protėvių ir būsimų ainių pajautimą savo tapsmu įprasmina mūsų būtį dabar, šiandien. O laiko tiltas priverčia vėl it vėl pažvelgti atgal.

                Stoviu prie pėsčiųjų tilto. Rungelės krantai, šioje vietoje buvę gana skardėti, pakilus vandeniui stipriai sulėkštėję, upelė, virtusi užutėkiu, mėgiama žvejų vieta, šaltinių vanduo, kurį kažkada gėrė žmonės, tinka tik žuvims. Užsimerkiu ir matau dugne stovinčias lydekas, kurios pavasarį eidavo aukštupin neršti ir basakojes kaimo mergaites, rankomis mėtančias jas iš upelio.

                 Tiltas tarp praeities ir dabarties. Tiltas skamba. Girdžiu sakmę apie  abipus krantų stovėjusius  stabus – galingąjį dievaitį Perkūną ir iš tolimųjų protėvių indoeuropiečių atsineštąjį  Liūtą. Koks tiltas jungė juos? Kokie tikėjimai ir kokios šventvietės stovėjo čia tada, kai šiais takeliais vaikščiojo vaidilutė Lubaka, kur ji šventąją ugnį kūreno?

                 Kai Perkūno ir Liūto stabus skandino ežere nieko neįvyko.Daug vėliau, kai jaunimas dar prieš Sekmines nuėjo maudytis į tą vietą, kilo stipri vėtra, o besimaudantys, pamatę iš ežero gelmių kylančią baisią liūto pavidalo bangą,, vos spėję iš vandens iššokti,  buvo taip išsigandę, kad toje vietoje niekas niekada daugiau nesimaudė, tą vietą laikė užkeikta.

                 Vėliau lenkiškoji dvarų ir plataus palivarkų kultūra užmetė stiprų užmaršties tinklą ant senojo baltiškojo kultūros sluoksnio, o ant tilto, siekiančio mus, dar mirksi vienišos, blyškios ugnelės, kurias galutinai gali užpūsti naujos kartos vėjai. Iš kokių gelmių atėjo ne tik Perkūnakiemio sakmės, bet ir senosios dvasios galia, prišaukusi čia  elektrinę, kuri lyg šiuolaikiška perkūno išraiška garsina kraštą ir jos žmones?

                Stoviu ant tilto.

                Tarp praeities bočių užmaršties ir ateities ainių pažinties tilto. Dosnios lemties rankos glosto  galvą, vidinis nerimas veda ir regiu viziją – visi mes stovime ant liepto be turėklų, ant slidaus apledijusio liepto, ar pereisim jį, ar sujungsim du krantus savo geranorišku požiūriu į tai, kas mums dar liko , ar, abejingai numoję ranka, nueisim tolyn nuo savęs, nuo savo prigimties, klajoti po atvirą pasaulį be savo spalvos, be charakterio.

                 Neramu.

                 Etnologė O. Šakienė.

 

KITAS SKYRIUS

TURINYS

Širdies bildukai 09 Kai kam

Kai kam
 
 
kai kam
 
Babytei Kazimierai Piliponienei
 
Rūžavai mėlynais
Rombeliais skarytė
Su snapeliu
Ir kasos vainiku
Virš galvos
Už seno samanoto lango
Po riešutmedžio šaka…
 
Tavo žvilgsnis, senole,
Maldaknygėj sukauptas
Skausmas.
Amžinybėj gyvenančių
Tavo sūnų
Suplėšytų lektuvo bombomis,
Enkavedistų rankomis,
Nevėžio pakrantėje
Draskančių žolę
Lemties akyse –
Trijų Kertauninkų ąžuolų
Skausmas.
 
 Akmuo širdies neatveria,
Medžio žievė nesupleišėja,
Po langu dar bijūnas
Mirksi
Iš praeities.
 
Sutrūkusi molžemio dirva
Tavo siela,
Palūžusi Žiežmarių
Kryžkelėj,
Varnalėšomis užaugę takai.
 
Išleiskite mano sielą
Man skauda…
 
Tėvui
 
Kaip upė randa pradžią
Versmėje šaltinio
Be jo versmės gaivios
Neišsilietų upės,
Gyvenimo versmė,
Maitinta tėvo duona,
Jo mintimi
Su amžium bręsta
Ir pilnėja –
Žmogus sukrauna sau
Gyvenimo aruodą,
Ką ta pradžia,
Pradžių pradžia jam duoda.
Ir rodos niekad nesibaigs
Srovė pilnėjus,
Tekės šalia srauni
Gyvenimo paguoda.
 
Bet štai,
Kaip amžinybės deivės juodos
Už vieno posūkio
Brangiausios akys gęsta, baigias
Ir neatmeldžia jų
Sukepę mano lūpos – 
Gyvenimo srovė gaivi
Nerimstanti nutrūko…
 
  1. Dulkės vyrų daina
 
Ei, vyrai, kas pasakė,
Kad mes jau ne jauni?
Kas, kad ištirpo metai,
Kaip ledas vandeny.
 
Kol mūsų protas jaunas,
Žvitri, skaidri mintis,
Šviesių dienų verpetuos
Išliks jauna širdis.
 
Tik ilgesiu apsnigo
Ne vieno mūs galva,
Pasikeitė ir metai –
Tėkmė jų taip greita.
 
Lai debesys – verpetais,
Vanduo – tėkme lėta,
Pakelsime šampaną
Už jaunas dieneles.
 
Marija
 
Linu ir gintarais
Šiandieną pasipuošus,
O akyse
Vien žiburėliai meilės,
Išminties,
Lig ašarų
 Mane žavi tu,
Su ašarom
Aš už tave meldžiuos.
Ir širdimi
Ir žodžiais
Aš tavimi
Didžiuojuos
Ir džiaugiuos…
 
Abromiškės
 
Čia protėvių pėdos
Kalneliuos įmintos
Tarp Lungio ir Orio krantų,
Mes ainiai šios žemės
Mūs protėvių gintos,
Kampelis gimtinės šventos
 
Priedainis
Abromiškės Abromiškės,
Laukai, javai ir sodai,
Abromiškės Abromiškės,
Seni balti dvarai…
 
Namus pasistatę
Ir laisvę apgynę
Suėjom laisvon Lietuvon,
Čia duona užauga,
Darželiuose svyra
Baltieji jurginų žiedai.
Priedainis
 
Tarp Lungio ir Orio
Pakrančių šaltinių
Nusėta Dzūkijos kalvom
Čia mūsų Tėvynė,
Čia mūsų gimtinė,
Plačiai nuskambėjus dainom.
Priedainis
 
Čia jauną ir seną
Prie vartų sutinka
Su duona ir vaišių alum
Ir kryžkelių kryžius
Prie kelio palinkęs
Palydi su meile visus…
Priedainis
 
 
Ansamblis ,,Vuolasta“
 
Kiek atnešė dienų
Man džiaugsmas šitas,
Kad aš buvau kartu vis
Su Jumis
 
Kiek atnešė vilties,
Draugystės ir palaimos,
Kad aš buvau kartu vis
Su Jumis
 
Kiek atnešė šviesos
Daina senoji mūsų,
 Ir kokia  laimė buvo
Prisiglaust prie jos.
 
 
Vingrelė
 
Kur ištakos Vingrės
Šaltinių versmelės,
Kur gatvių raizgynėj
Pasislėpė pradas,
Kur vaikšto išblyškus
Ta Vilniaus panelė,
Trečioji versmė
Šventą veidą praradus?
 
Tik lietūs čia kapsi,
Tik stūgauja vėjas,
Čia Vingrės šaltinių
Srovelė tekėjus.
Taip sunkiai tie mūrai
Prie žemės prilipo,
Taip spaudžia tas smiltis,
Kur buvo taip šventa,
Kur nuojauta kužda
Kad žynių gyventa…
 
Strėva
 
Strėva …
Mergaitė paprasta,
Ji Nemuną mylėjo.
Mažutė ji,
Jos turtai
Nemuno negundė,
Jos gražūs  slėniai
Jos  platūs sūkuriuoti
Skardžiai
Puikuolio  nežavėjo.
 
O ji  ištirpo
Nemune
Atidavė
Jinai save,
O jis
Gražius krantus
Kaip rūbą vingių
Nusinešė apglėbęs,
Paskandino –
Ir  bėgo
Pasitikt Neries
Turtingos nuotakos,
Lemties,
Savos  vėlės
Ir vagą pakreipė
Link vakarų,
Kur ji norės…
 
Strėva,
Mergaitė paprasta.
Bet  vis dar plaukia
Jam šalia
Prigludus,
Stipriai apkabinus
Kairiam krante,
Ten kur širdis.
 
 
Rimutei
 
Negrįžo dar
Mano sesuo,
Neparėjo
Laukais akmenėtais,
Negrįžo dar
Mano sesuo
Rodos ėjo
Artyn jau
Iš lėto…
Neparėjo dar
Mano sesuo
Buvo kelias
Gruoblėtas, duobėtas…
 
Gunarui
 
Čia veda vieškeliai balti
O virš miškų
Aušrinės šypsniai.
Ten lyg buvau,
Ten lyg mačiau,
Gal teks,
O gal neteks sugrįžti…
Jums džiaugsmą žada
Šis dangus
O man –
Vien atminties medus
 
Povilui  
 
Aš kartais parašysiu
Tau berniuk,
Į prezidentą panašus,
Tegu kantrybė ir tyla
Sugers to rytmečio
Rasų lašus.
Vienintelio, skaidraus
Lyg perlo žiedas
Rytmečio
Rasos lašus.
 
Bethoveno
Mėnulio sonata
Užpildo erdvę
Mano kambarių,
Mėnulio šviesoje
Neryškų atspindį,
Gal siluetą
Vėl regiu…
 
Nėra poezijos
Ją užmušė,
Žaibai suskaldė
Žodžių netikrų
Ir kur ir kas
Tą dainą vienišą
Man parašys,
Eiles atras?
Čia nėr tavęs,
Čia nėr tavęs…
 
Aš kartais parašysiu
Tau berniuk
Į prezidentą panašus
Skaidriausioj vakaro tyloj
Išgirsk varpus,
Išgirsk žodžius,
Sugers juos vakaro tyla
Švelni tyla
To rytmečio
Vienintelio
Rasos lašus…
 
Kaimo moterys
 
Vienatinės
Vaikystės kaimo moterys –
Galulaukio liepos,
Baltai nužydėję…
 
Jaunystės karolius
Išbarstė po žolę vaikai,
Patvory –
Skudurinė Onelė.
O, dieve,
Palaimos vargai…
 
Kaimynė šventadienį
Auskarus vėrė,
Po liepom, kai žydi,
Kvatoja susėdę…
 
Ir gęso gyvenimai,
Lyg vakarai,
Jų žaros dar blyksi –
Kareivonių kaime
Ramunėm ir astrom
Pražysta kapai,
Kai juos aplankai.
 
Kai juos aplankai,
Giesmė gegužinė
Tyli ištęstinė
Dar girdis tenai…
 
 
 
Burtažodžiai
 
Stiprybe šalto akmenėlio
Koncentruota jėga
Leisk ištarti šiandieną,
Mano draugui sunku – suprask…
 
Ąžuole, Perkūno palytėtas,
Dievų numylėtas,
Tėve mano klajonių
Suteik stiprybės,
Mano draugui sunku – suprask…
 
Didžiųjų planetų Gausme
Širdį užtvindęs,
Mano draugui sunku – suprask…
Skausmą mano nuimki –
Mano draugas ištvers
 
Nušluostyk mano
Riedančias ašaras,
Nusiūsk jam šypseną,
Te ašaros nemato …
 
Antras užkalbėjimas
 
Draskanti skausmo banga…
Broli mano,
Drauge mano širdies,
Kaip laikais?
 
Žvakė raudona
Vieniša
Žiūriu –
Širdį supjausto
Aštriais arkties ledais.
 
Dienos vaiskume
Neša viltį
Vėlyvas ruduo,
Skausmas plakas
Kaip jūros vanduo…
 
Melsiuos čia.
Kils malda
Link planetų ūkų
Link aukščiausių
Vilties apraiškų.
Žodžių nėr.
Tiktai meilė-
Šviesa spindulinga
Ji praskrodžia erdves,
Ji aukštybėse sklinda
Ir atranda takus
Kur palaimintas sodas vaiskus.
Ten, kur vaikšto galybė tikra
Kuriai vardo šioj žemėj nėra…
 
Barkis. Pyk…
Būsiu tavo sesuo
Būsiu tavo rudenė sesuo.
Lai viltis –
Tavo skausmo dėmuo
Ir ateis
Ir kelius tau nušvies,
Ir suderins
Plakimą širdies…
 
 
 
Aš – devintoji
Sultono žmona,
Veltui kas vakarą
Plaukus šukuoju,
Žavų saulėlydį
Lydžiu viena
Veltui parimus
Prie vartų dainuoju.
 
Vaikšto sultonas
Ir aš išdidi,
Žvilgsniu nei mirksniu
Savęs neišduosiu,
Verkia širdelė
Kai praeini
Ilgesio skausmą
Gegulėm kvatosiu…
 
Juoksiuos ir žaisiu
Tavąjam sode,
Nieks neįtars
 Ko mėnulis vis mainos,
Šaukia gegulė
Tavąjam sode –
Tai grožio dienos
Vienatvėj praeina
 
Aš – išdiduolė
Sultono žmona
Šilko, žiedų,
Prabangos karalaitė,
Kas  suskaičiuos
Ko vis liūdžiu viena,
Kas mano laimės
Akimirkas skaitė?
 
Akmenėliui
 
Stabdyki širdelę –
Čia  jūra, jos mėlis,
Šalta, rudeninė…
Širdis akmenėlis?
 
Buvai čia prisėdęs?
Jis atmintį, meilę
Kietai užkodavo,
Kai lyja, kai šąla
Širdis ten gyvena…
 
Kai kam vis atrodo
Kad akmenį mato,
Kad stovi jis šaltas
Kai dienos verpetais…
 
Man vienai jis šaukia
Prisėst pakalbėti,
Gal mintį klajūnę
Širdelėn padėti…
 
Rudenėliui
 
Draugas priglaudžia,
Draugas išduoda,
Draugas juokias –
Kokia tu trapi…
Jau lelijos
Pulkais nužydėjo
Mano vasara
Buvo puiki…
 
Jau ruduo
Dega lapų šeimyną.
Paskutinį mums
Šokį sušoks
Saulėn taką nuklos,
Padabinęs,
Tyliai vaikšto takeliais
Ruduo.
 
Draugo šypsena –
Viržių medus
Prasiskleis pro
Užuolaidų rūką,
Nusijuoks,
Į akis pažiūrės,
Pražydės chrizantemos
Baltutės
Tarsi perlai
Prie mano širdies…
 
***
 
Aldėjo ciksėjo
Kalnelių dzūkučiai
Iki Gomantos
Va čia ežerais išsiliejo,
Ištvino gėliausiom
Šaltinių versmėm.
 
Sustojo.
 
Tik laikas
Ir žmonės dar bėgo,
Sroveno kaip upė
Anapus kalvos…
 
Paskui jie išėjo
Senatvėn išėjo.
Namo neparėjo,
Piliakalnis liko
Anapus ribos.
 
Tik ąžupolą seną
Perkūnas surado
Apskaldė supykęs ir tiek.
Jau nemena niekas,
Net pelkėm pavirto
Ir tie ežerai
Abipus Gomantos,
Ir nemena niekas
Kad buvo, gyveno
Sūneliai dukrelės
Senosios Jotvos.
 
*** 
 
Viduvasario kaitros apspangime
Kai horizonte nuaidi
Trankūs Perkūno dūžiai,
Paėmus teptukus
Bandau prisiminti
Senąjį  žemaičių Mingėlą
Nukirsta viršūne…
 
Sustok čia prie manęs,
Ąžuole
Vis gyvas prie kelio,
Kuriuo pralėkdavom
Iš Bočiaus Berenių
Į Palangą
Žvilgsniu palietę tavo stuomenį,
Didingasai,
Būk mano drobėje vis gyvas,
Tu – mano tautos 
Gražiausias įvaizdis…
 

 

Puriena
 
Pabaliais suvešėjus žaliai
Kelia galvą auksinė puriena.
Nežinau kur per žiemą buvai,
Gal po kranto keru pralindėjai…
 
Saulė budino taurę prieš dieną –
Nebuvau pabaly,
Nemačiau,
Skauda širdį –
Žydėjo puriena,
Aš ant kalno tarp tulpių taurių,
Tarpu vyšnių žiedų prasėdėjau.
 
Gal žydėjai auksinė, liūdna?
Seną draugą vaikystės minėjai?
Tu nepyk – ten varlių pabaliuos
Jau senokai jauna vaikštinėjau.
 
Bėga laikas.
Toli pabaliai.
Tik žvilgsniu,
Tik mintim
Su jaunystės draugais
Kartais dar oi linksmai,
Oi linksmai maklinėju…

 

 
 
 
 
 
 
 

Buvom 21 Gamta

GAMTA

 

Gamtos gėrybės, augmenija

Jauna būdama auginau daug gėlių prie namų. Užsisakydavom visokių iš Dotnuvos, auginam ir vietines visokias, turiejam klombas, apdėtas akmenim, sodinam raštais.

Obenių k. –  Domicelė Jurkevičiūtė-Janavičienė, g. 1923 m..

 

Pagrendos miške reljefas nelygus, gausu kalnų, kalnelių, įdubų, krantų, revų, gausu įvairių medžių, daug pelkių, klampių raistų. Miške gausu žvėrelių, paukščių. Vasarą čia gausu uogų – žemuogių, aviečių, gervauogių, bruknių, spanguolių.  Grybai čia irgi auga nuo pavasarį dygstančių bobausių ir baigiasi vėlai rudenį kelmučiais.

Mūsų miškinguose kalneliuose visada gausu grybų. Gausu jų ant Birutės kalno. Auga ūmėdės, kazlėkai, rudmėsės, žaliuokės, galima rasti lepšiukų, raudonikių, net vieną kitą baravyką. Gausu grybų ir ant Bėrakalnio.

Taboro raiste augdavo bruknės ir spanguolės,  buvo gailių, mėlynių ir visokių grybų. Raistai apaugę karklais, žilvičiais, visokiais kupstais, samanomis, viksvomis. Čia ne kartą teko pamatyti ir gyvatę. Gyvena driežai.

Visa kaimo ir aplinkinė teritorija gausiai apaugusi pušynais,  mišriais miškais, beržynais, lazdynynais,  auga drebulės, šermukšniai. Žemė mažai dirbama. 

Gilūšio k. – Ona Grybauskaitė Kulbokienė, g. 1946 m. Gilūšio k.

 GIEDRAIT.ĄŽUOLAS

Giedraitiškių ąžuolas ir Bičkauskų pirtis

 

Vandenys

Šaltiniai

Vaikystėj ėjo į Zabarijos šaltinį vandens. Visi aplinkui sėmėsi tą vandenį, naudojo jį maistui gaminti ir atsigerti, ale kad šventu kas jį būt laikęs, tai negirdėjom. Gal tik senas Kazokiškių klebonas ėmė tą vandenį kaip šventą, juo prausėsi ir gėrė. Šaltinis buvo pievoj, lygumoj šalia aukšto kalno, iš jo tekėjo upelis Rūgtapienis. Vėliau žmonės ant šaltinio uždėjo vieną betono rentinį. Vanduo tame šaltinij šaltas šaltas ir labai švarus. Visas kaimas gėrė, bet turėjo ir šulinius ūkio darbams, gyvuliams.

Zabarijos  – Aleksandra Malašauskaitė-Rūkštienė, g. 1921 m.

 

Čia šventas šaltinis. Seniau žmonės labai ėjo, nešė, plovėsi akis. Mano bobutė tai tuo vandeniu akis plaudavo, žmonės seniau nešė ir plovė akis, net atvažiuodavo iš toliau, sėmėsi.  Kiek menu buvo uždėtas betono zriubas, smėliukas an dugno ir verda ir verda vanduo, verčiasi iš apačios. Dabar jau niekas tiek nesemia, nesivalo, tai tik bėga.

Klikūnų k. – Kristina Vaškevičiūtė Gudonienė, g. 1942 m.

 

Zabarijoj nebuvo šulinių, visi ėmė iš šaltinio, kiek reikėjo kalnan prinešt’, seniau čia gyvenom ant kalno.  Ir akis plovė. Seniau žmonės tikėjo, iš Grabijolų atvažinėjo, iš Genių, iš visur čia atvažinėjo, vandenį vežėsi.  Ir padėdavo. Gal tikėjimas. Net iš Panevėžio žmonės ir dabar kas metai atvažiuoja, prikrauna pilną mašiną butelių. Čia šventas vanduo iš žemės ir in rytus teka.  Anksčiau mano vyras vis tvarkydavo, lapų pribyra, visko, tai valė. Dabar aš viena ateinu, išvalau. Jo neįmanoma išsemt’, iš apačios verda ir verda.  Rosliakas sakydavo, kad ir bažnyčion ima šito vandenio. Jis nerūgsta. Paprastas pastovi ir prarūgsta, o šitas ne. 

Klikūnų k. – Apolonija Širvinskaitė Jakubavičienė, g.1945 m.

Zabarijos šaltinis

 ZABARIJOS ŠALTINIS

Zabarijos šaltinis

Yra šventas šaltinis, padeda nuo ligų. Imam kai kada.  Iš jo teka upelis, vadina Rūgtapieniu.

Zabarijos k.   – Kazimieras Bernatavičius, g.1950 m.

 

Seniau upelis buvo vadinamas Rūgtopienia, nuo žodžio,, pienas”, o kaimo vardas  nuo žodžio ,,zaba”, lenkiškai varlė.

Zabarijos k.   – Jadvyga Malūnavičiūtė Žepnickienė, g.1928 m.

 

Zabarijoj yra šaltinis, labai geras, iš smėlio verda ir verda. Nuteka Rūgtapienin.  Šventas vanduo. Žmonės prausėsi, nešė namo, kunigai irg iėmė, sakė nėra geresnio vandenio.  Ir per atlaidus atvažiavę žmonės sėmėsi, vežėsi.

Kazokiškės –  Jonas Rosliakas, g.1931 m.

 

Šaltinis yra.  Verda, geras vanduo, seniau gydėsi akis.  Prausėsi, važiavo žmonės. Aplinkui žmonės neturėjo šulinių. Važiavo. Sakė, kad gydo ir kad šventas. 

Zabarijos k. – Jadvyga Bartkevičiūtė Klimantavičienė, g. 1929 m.

 

Lubakos kaime netoli tekėjo upelis Prakusa, buvo du šaltiniai. Vienas jų tekėjo į rytus maža srovele, bet ir žiemą neužšaldavo, tekėjo ir po sniegu.

Lubakos k. – Arūnas Pliskauskas, g. 1968 m.

 

Pas mumį čia labai dideli šaltiniai. Teka vienas iš kalna, stiprus upelis. Pirka sodybu toks žmogus, sugalvoja padaryt’ gręžinį, tai nuo kalna isivertė tokios duobės, nuvėja vanduo baltas, kaip kalkėm, nieko padaryt’ negali. Šaltini užkabina.

Karkučių kaime buvo daug šaltinių,  buvo akivaras. Saka, arė žmogus an jaučių, tai kaip nešė akivaran tuos jaučius, po kelių dienų išplaukė Anykštos ežeran.

 Rudauka – Juozas Kazlauskas, g. 1924 m. Karkučių k.

 

Šaltinių buva. Raiste buva vienas, tai vanduo viri ir viri.  Buva indėtas ąžuolinis zriūbas.

Karkučių k. – Bronė Pinelytė Brazienė, g. 1921 m.

 

Visur buva daug šaltinių, verda ir verda.  Gėrėm vandenį iš šaltinių, o švarus, skanus. Akivaras buva, dugna niekas nepasiekė. 

Karkučių k. – Jonas Pinelis. g. 1929 m.

 

 Mūs kaime in Semeliškių pusi iš šaltinia tekėja upeliukas. Jis toks nedidukas, ale tep gražiai ritasi iš šaltinuka, tai sakydava, kad šventas. Žmonys seniau gydėsi jo vandeniu, plovėsi akis.

 Šakaldonys. – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m.

 

Vėjai, tai kaimas. Revas ty išplėštas, teka šaltinis. Oi geras vanduo ty iš po žemių, iš kampa.  Seniau kai važiuoja žmonys iš Roka atlaidų, iš Semeliškių, tai ir sėmisi  ir prausėsi ir namo vežėsi, anyta saki, ji prausėsi, saka, meldėsi prie to šaltinia. Seniau buvo dar didesnis griovys, užpyli, smėliu užneši, saka stebuklingas, žmonys tikėja jo galia, jis tekėja prieš saułi. Seneliai pasakoja.

Žuvyčių k. – Ona Markevičiūtė Seliutienė, g.1930m.

 ????????????????????

Vėjų šaltinis

 

Šaltinių buva. Stovėja, vertėsi vanduo, žmonės net šulinių neturėja, katri arčiau gyvena, paskui melioracija užėja, tai vis šlapesnes vietas užstumdi, užverti, nelika nei šaltinių.

 Žikaronių k. – Ratkevičius Juozas, g. 1928 m.

 

Šaltinis tai ir pas mumį yra. Įleista 3 bidonai, vanduo geras, visada turim.

  Domicelė Burokaitė Brazinskienė, g. 1941 m. Beižionių k.

 

Mes turėjam šaltinį prie namų, šulinia nebuva. Šaltinia vanduo visąlaik virė, buva labai šaltas, skanus ir žiemą neužšaldava. Ant šaltinia buvo uždėtas medinis rentinukas.

 Natokų k. –  Leokadija Kazakevičiūtė-Sabonienė, g. 1921 m.

 

Ir šaltinių čia daug, žiemą net neužšąla.  Mūsų ir šulinys an šaltinio. Seniau vandenį ėmėm iš upelio, švarus vanduo buva, skanus, geras.

Paalkių k. – Michalina Klimantavičiūtė Žilinskienė, g. 1927 m.

 

Šaltinių ir dabar yra daug. Yra didelis ir žiemą ir vasarą bėga klonin, raistan, upelis.

Liaukiškių k. – Antanina Gudeliūnaitė Ašmenienė, g. 1932m.

Miške yra Versuka, šaltinis, iš žemės veržiasi į viršų, sukasi,  upelis Sukra iš tenai išteka. Jis nedidelis, bet paskui dar prisideda visokių šaltinėlių, upelis paplatėja. Kadaise prie Neries buvo tokia versmełė, iš jos eidavo žmonės per saulėtekį vandenio semt’, veidui plaut’, akim. Dabar ledonešis užnešė, suardė, sulygino, nėra.  Eidavo  saulei tekant’, ta versmełė prieš saulę, labai švarus, grynas vanduo buvo, žemiau Sukros. Vieną kartą eina kaimynas anksti ryte su kibiru, klausiu:,,Kur tu taip anksti eini“, sako:,,Mano Genutei akys skauda, einu vandenio parnešt’“. Ir mes tenai sėmėm ir mes naudojom tą vandenį. Paskui iškasė šulinį, nustojom tenai eiti, ledonešis užnešė. Seniau ir iš Sukros vandenį ėmė, buvo labai švarus, tekėjo iš šaltinių.

Mitkiškės  – Marijona Medveckaitė Mlečka, g.1936 m.

 

            Kaimo gatvę užbaigė šaltiniuotas griovys, kurio vandenys tekėjo į Ivio ežerą. Tai buvo kaimo geriamasis vanduo. Muravjuvkos kaimas buvo įsikūręs šaltiniuotame krante, todėl gyventojai geriamo vandens niekada nestokodavo. Kaime buvo kelios geriamo vandens vartojimo vietos – saugyklos ir kiekvienas gyventojas pasirinkdavo sau artimesnį šaltinį. Gyvulius girdydavo ir skalbinius skalbdavo ežere.

Vievis  – Janina Stakauskaitė Vasilavičienė, g.1948 m.  

 

Vandenys, upeliai

Eketė buvo tokia, galėjai nuskęsti, visi žinojo, kad tenai bedugnė. Šiemet vanduo sukilo ir pasidarė kaip ežeras koks.

Belezuose buvo ežeras – Tilvikinė. Tenai nešdavomės skalbt’ staltieses, maudėmės. Vanduo buvo labai švarus, skaidrus.

Buvo Skersės upelis, buvo sodželkos prie namų, velėjom ant lentos, audeklus, sušlapinę  balinom, suvilgom, paskui patiesiam ant pievos kad baltų, vakare surenkam.

Mustenių k. –  Emilija Daugsevičiūtė Markevičienė, g. 1933 m.

 

Strėva.  Gyvenam prie Strėvos upės.  Menu, rytais mes vaikai atsikeliam ir ƚakiam praustis Strėvon, paskui perdien vėl’ kokių 10 kartų maudomės, vanduo buvo švarus, tekantis, palei krantus auga ajarai. Plovim galvas, nereikėja jokių šampūnų, graužėm ajarų šaknis…

Anykštos k. –  Janina Sedlevičiūtė Baurienė, g. 1934 m.

 

Neris                                           

Baltarusių užtvanka labai sugadino Nerį.  Kai srovė buvo stipri, ji valė upę, žoles, sąnašas, dabar upė seklėja, sala Paneriuose didėja, auga žolės.

Šaltinių buvo daug. Žmonės naudojo šaltą  jų vandenį. Mūsų žemėje ir dabar yra 8 šaltiniai.

Karagėliškių k. – Viktoras Jakonis, g. 1938 m.

 

Lenkai buvo už Neries upės, tai mes, vaikai, labai mėgom iš jų erzintis. Sueinam ant Neries kranto ir lojinam juos, o jie irgi. Tada mėtom vieni kitiem grumstais, tik permesti ne visada pasiseka.

Zabarijos k.Aleksandra Malašauskaitė-Rūkštienė, g. 1921 m.

 

Navalnicos

Palei mumį buva koki tai grioviai, paskui jiej apauga krūmais. Tai saka, seniau buva labai dideli griaustiniai, o kap tik griausmas, tai ir labai dideli lietai, tokios navalnicos. Sakydava, oi, koks debesis ateina, bus navalnicos. Tai saka, ir atsirada tiej grioviai, revai.

Kap tik užeis navalnica, tep ir padidėja tas revas. Pradžioj mat jis vienas buva, paskui už kokia pusis kilometra atsirada ir antras. Vienu pramini Barsukų revu, ba ty barsukai gyvena, o kitu – Galų revu. Paskui jiej apauga krūmais, jau neplatėja. Gal ir navalnicų nėra?

Žuvyčiai –  Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m.

 

Akmenys

Prie kapinių yra šventas akmuo. Prie Lietuvos dar, buvom dar vaikai, buvo tokie akmentašiai Obrikai, vyras, žmona ir vaikai, tai jie apsigyveno pas mus ir skaldė akmenis, daug išskaldė ir išvežė. Šitą akmenį, kur palei kapines guli, kiek jie darė visokių būdų, kiek bandė, niekaip nesusprogdino. Davėsi, davėsi, tai atskiria kokį kraštelį. Kiek jie dirbo, kiek stengėsi, vis neskilo, kaip koks stebūklas, niekaip. Jis ir dabar stovi dieduko žemėj, kapinių kampe.

Mustenių k. – Emilija Daugsevičiūtė Markevičienė, g. 1933 m.

 

Akmuo-lova. Yra akmuo, toks lyg lova, an kelalia in mišku dabar jis guli. Vaikai mes an jo lyg lovoj gułėdavam, dabar jį nustūmi toliau.

Akmenų daug ir didelių buva, ale Beržinskas akmenis skaldi. Iškala skyłi, tadu geležinius klynus instata ir kuvalda iš viršaus kap kirs, tas ir sutrūksta, lyg va kap medis, sakytum. Paskui dari bortus, stati tvoras. Gyrnas kałi Girnakaliuose. Beržinskas padari gyrnas ir man. Małim namie.

Geibonys. – Andrius Vankevičius, g. 1912 m.

 

Labai gražūs mūs akmenys, jų čia daug laukuose. Labai apskriti. Girdėjau, saka, akmenys auga, gyvas daiktas. Reikia prisiliest’, išsakyt’ sava mintis, tai labai padeda, nuramina, saka. Ainu palei akmeni vasaru kai karšta, tai atsigulu, prisiglaudžiu, atsilsiu ir vėl’ ainu. Lyg jėgų priduoda.

Belezų k. – Marijona Tamkevičiūtė  Makarevičienė, g. 1934 m.

 

Akmuo. Belezų akmenį, kurį dabar pastatė prie kelio, norėjo pavogti, mano vyras pamatė, sako: ,,Vagia“,  pradėjom rėkt’, tai metė, paskui atėjo, prašė parduot’, sako, paminklam skaldyti labai tinkamas, bet mes neleidom. Tėvas.  Visi. Tėvas sakė kad jis stovėjo kitur, va tenai priekalnėje, tenai raisteliai, krūmai, ėjo melioracija, tai jį čionai atstūmė, palei kelią. Bet tie vagys tai visai griovin invertė, paskui savivaldybės vyrai su kranu jį ištraukė, pastatė lentą. Į golfyną važiuojant’ irgi yra labai didelis akmuo, stovi pakeliui.

 Belezų k. – Danutė Makarevičiūtė Lasevičienė, g. 1963 m.

 

Miglinų akmenas – suakmenėjęs žmogus. Aš ty ganiau. Žmonės pasakojo, kad važiavo į šliūbą mergina su bernu ir bevažiuojant susibarė su tėvu dėl kraičio, ar kad ne visą žemę užrašė, tai jis prakeikė dukterį, ji išlipo iš vežimo ir pavirto akmeniu.

Senkapiuose visko buvo, arė, nustūmė su buldozeriais tuos kapus, kas ty ką rinko, ar žiūrėjo. Į tokį dalyką niekas ty nežiūrėjo. Tvora buvo akmeninė, tai visus akmenis išrinko, išvežė, paskui padarė geležinę tvorą, atėjo kiti žmonės.

Beižionių k. – Domicelė Burokaitė Brazinskienė, g.1941 m.

 

Mūsų laukuose buvo labai daug akmenų. Visokių. Ir didelių. Buvo akmuo –  Velnio lova. Gana didelis, viršus lygus, gale pakilimas, kaip pagalvė. Ilgio užteko kad ir dideliam vyrui, pločio tokio, kad trys žmonės gali sugult. Sako, velnias kada sėjo akmenais laukus, tai jį atsinešė, naktį jam reikėjo kur tai atsigult’. Tai, sako, ty gulėdavo. Užtat ir Velnio lova. Išsprogdino jį. Tik menu, gerai menu jį.

Už kalno palei Morkūną buvo didelis Morkūno akmuo. Mačiau kaip jį sprogdino. Maišelį sprogmenų išpylė, velėnom apkrovė, tai kaip rėžė, net dūmai nuėjo, akmuo išsiskirstė in dalis. Daug akmenų sunaikino. Pilna čia jų buvo. Bažnyčias statė, kiek sukrovė, kiek tvorosna sudėta.

Sako an akmeno vaidenosi. Kadaise bernas Vendzlauskas ėjo pas mergą Cikanavičiukę. Naktį reikėjo grįžt’ namo. Eidamas užsimanė miego ir atsigulė ty an akmenio, tai sako, neleido kas tai jam miegot’, kėlė, varė nuo akmenio.

Buvo akmuo – karstas.  Aukščio apie pusantro metro, ilgio – apie du metrus. Toks pailgas, vienas galas storesnis, kitas smailesnis – karsto formos. Išsprogdino, išvežė.

 Žydiškių k. –  Juozas Navickas, g. 1930 m.

 

Prie alksnyno akmuo, tai cigonka ty gimdė vaiką, tai Cigonkos akmenas ir Cigonkos. Bet dabar jis jau trūkis pusiau, skilis.

Žydiškių k. –  Juozas Morkūnas,g.1914 m.

 

Toks nedidukas, platus akmenas nevisai mažas. Vadino Cigonkos. Sako, cigonas ty savo žmoną užmušė ir pakavojo po tuo akmenu, nu, nežinau, taip sakydavo.

Cigonkos – nes vieną kartą cigonė tenai pagimdė mergaitę. Ale sušalo, žiema buvo.  Atrodo akmeny dar pėdukė buvo, mergaitės įspausta.

Ringailių k. –  Albina Saikauskienė, g. 1930 m.

 

Čigonkos akmenas – cigonka atsirėmė ranka ir liko jos pirštų duobelės, kiek tai tiksliai nepasakysiu, ale keletas.

Varkalių k. – Jurgis Pašvenckas, g. 1926 m.

 

Čigonės akmuo – ty vaikai įžiūrėjo ir pėdutę, sakydavo – švenčiausios Mergelės, tai ir Užuguosčio kunigai žiūrėjo, sako, nereikia jo judinti.

Ringailių k. –  Jonas Saikauskas, g. 1907 m.

 

Vienas akmenas buvo Stulgis. Toks apvalus, didelis, an jo vaikai negalėjo užlipt’, o Žirgakmenis tai pailgas, labai didelis, tai ty vaikai an jo važinėdavo. Sudaužė, suskaldė abudu akmenis akmenskaldžiai.

 Diediškėj stovėjo aukštas akmuo jis ir dabar yra , atvarytas in raisteli guli apaugis (neguli) akmenėlis apvalus, in viršų smailas, apačioj platus. Kaime vadydavo,,Diediškė“, o mes vaikai vadinom,,Diedas“

Varkalių k. –  Anelė Pašvenckaitė, g. 1910 m.

 

 Buvo Diediškės kalnas, ty akmuo ,,Diedas“ buvo. Sakydavo žmonės suakmenėjęs diedas būk tai. Ir tikrai akmuo buvo status, lyg sulinkis.

Varkalių k. – Juozas Pašvenckas, g. 1905 m.

 

Ringailiuose tai pėdutė Panelės Švenčiausios yra akmeny, tai būdavo žmonės baina.

Unkonių k. –  Domicelė Tarimienė, g 1911m.

 

Žirgakmenis – smaila viršūnė, o apačioj platus, ilgas toks, į žirgą panašus. Ir gražus toks, palinkis, matytis toks nutašytas.

Varkalių k. – Jurgis Pašvenckas, g. 1926 m.

 

Buva toks didelis didelis akmuo in žirgą panašus, tai vaikai labai mėgdavo nuo jo čiuožinėt’ , būdavo atsitūpi, akmuo tarp kojų ir čiuoži.

Varkalių k. –  Pranas Pašvenckas, g. 1932 m.

 

Buva akmenų. Tuos lygius gražius akmenis, du lyg skeltus, sako, gal perkūno trenktus, kur seniūnas vieną nusivežė, melioratoriai buvo atstūmę prie kelio, jie buvo toliau kiek, lauke.

Būriškių k. – Genė Adomavičiūtė Jakubauskienė,g. 1930 m.

 BŪRIŠKIŲ AKMENYS

 

BŪR. DVYNIAI

Būriškių Dvyniai

 

Gyvūnai

 

Paukščiai

Pilkieji gandrai gyvena palei Semeliškes, Aisabalio raiste. Du lizdai. Lydekos kai eina neršt’, išeina an krantų, tai jie labai gaudo jas. 

Semeliškės  – Juozas  Kazakevičius,  g.1923 m. Perkūnakiemio k.

 

Pavasarį  pelkynuose pradėdava dėt’ kiaušinius antys, tai eidavam kiaušiniaut’. Palei ažeru buva dideli plovai, labai suposi, tenai ančių buva tiek, kad pririnkdavam pintines kiaušinių. Bet greitai  antys juos užperėdava ir jiej maistui jau netika. Kartą tokius užperėtus kiaušinius mama padėja po višta ir išperina laukinių ančiukų. Jiej isirita labai gražūs, kaip kamuoliukai, juodi, višta juos vedžiojasi, ale neilgai,  kai tik išauga, visi išskrida. Paskui dar apskrenda ratu virš namų, ale jau nenusiłaidžia.

Pas mumį lydekas visada viri. Labai įdomiai mama nagrinėja galvos kaulus, tenai rasdava visokių dalykų, net kryžių ir durtuvus. 

Vievis – Anelė Mitraitė Švenčionienė, g. 1914 m., kilusi iš Perkūnakiemio.

 

Arkliai

Arkliai irgi turi charakterį.  Vieną kartą buvo. Gerai, kad tėvas laiku arklius, bėgančius paskui vedlį sustabdė, tai arkliai taip dara – ais iš paskui. Buva. Mumį su vaikais išvertė griovin, belėkdamas kitam iš paskui. Paskui turėjam kitą tokį negerą, suks griovin ir viskas. Kitas buva labai geras – gali vadelas an rūčkos užsukt’, pats pareis namo. 

Semeliškės  – Stanislovas Komaras, g. 1938 m.

 

Reikia mišku vežt’ – nėra kam. Vyriausias brolis sėdi kalėjime už politiku, kitam ranka sužeista, trečias jau atskirai gyvena, tai važiuoju aš. Važiuojam visa kompanija kaima vyrų ir aš. Nuvažiuojam miškan, pakraunam vežimus, mana arklys gražus, sartas, smagu važiuot’. Atvažiuojam in Žaslių stotį. Traukinys aina. Garvežys visas juodas, angliais kūrenasi, tai tik pup pup pup…

Mana arklys jau mina, mina, mina. Stovi kaimynai vyrai. Prašau: „Vyrai, palaikykit’ arklį.“ O jiej bija, skaita, užmuš. Nu, ir kų daryt’? Priėjau, už vadelių pasiėmiau, arklys inžebotas, viska. Sakau: „Sarčiuk, tai argi tu dar bijai ko? Pažiūrėk, aš gi nebijau, o tu bijai. Nu kų gi jis tau padarys, šitas baidykłė toksai.“ Patrepsėja, patrepsėja, traukinys prapupsėja, jis atsigrįža in jį, tik: „I ha ha!“ Tai visi už galvų susiėmi. Saka, va, boba arklį sutvarki be jokių griekų… Tai aš vis būdavau gražiai su juom…

 Vievis. – Eleonora Zenevičiūtė-Nauckūnienė, g. 1921m.

 

Žalčiai

Miške prie Gabijolų kaimo yra daug žalčių, gluodenų, visokių driežų. Negyvenamoje sodyboje ir dabar dažnai įsikuria žalčiai, net trobon įslenka. Gyvačių nepastebima, bet reta kur rasite tiek pasakojimų apie gyvates. Gyventa tokių galingų žmonių, kuriems sušvilpus visos gyvatės sušliauždavusios.  Apylinkėse būta užkalbėtojų, gyvatės buvo naudojamos vaistams.

Grabijolų k. byla  – Ona Rasutė Šakienė

 

Mūs kaime yra žalčių ir dabar.  Didelių būna.  Seniau tai jiej kartu su vaikais pieną gėrė, dabar neina.  Palei Butrimavičių revuose, palei stulpu va čia, visur jų pylna.  Net in namus ateina.  Seniau juos labai gerbė, šventais laikė, baba sakydava, jo nepakibis. Gyvačių tai nėra. Gyvates užpildinėja degtine, gydėsi. Buva lygios, buva ir juostuotos.

 Kakliniškės – Adelė Šimonytė Vėželienė, g. 1926 m.

 

Mūsų krašte buva daug žalčių ir gyvačių.

Senosios Abromiškės –  Leokadija Kazakevičiūtė Sabonienė, g.1921 m.

 

Gervaraisčia durpyne ty raistas plaukioja, pliurzė juoda. Vandeniu aina žalčiai. Ekskavatornykas Aptukas saka: „Atsikeliu ryte, lovoj vaikai miega. Žiūriu, koks čia raistas yra. Žaltys, didelis žaltys, vaikam gale kojų susisukis ir miega. Kap pakrutinau patalus, tai tik šmukšt’ po lova ir po grindim.“

Vasaru, kap šilta, kibirai nuo piena lauke an tvoros džiūsta, tai šliaužia in tuos kibirus. Ale inpili piena, išgeria ir iššliaužia. Mušt’ jų negalima. Važiavau in karvi, palei raistu buva pririšta, ty usnės sulig galvai. Važiuoju per bruzgynus, kad žaltys iš po ratų tik šmukšt’, ale nesutryniau.

Migūčionių k.  – Elena Vėželytė-Vėželienė, g. 1944 m.

 

Žalčių tenai labai daug.  Net  palei autostradą buvo pasėta mišinia, tai matyt varlių buva, kad jų, tų žalčių tenai net pilna. Palei Kaugonis, miške ty jų irgi pilna. Eina grybaut’, tai saka, vienas prie viena, kiek ty jų.  In rudenį. Žalčių ir didelių būna, viena metra, pusantra, stori.

Mūsų miškuose palei Grežialiauką buvo gyvačių, matydava.  Jos pasirodydava. Sezonas jų – vasaros pradžia, gal gegužį.

Abromiškių k. – Česlovas Kazakevičius, g.1925m. Perkūnakiemio k.

 

Vilkai

Senutė Stirnienė aja Batrakų keliu, žiūri – prieš vilkų ruja. Moteriškei striokas. Tai ji atsitūpė an žemės, kailinius an galvos užsidėja. Mana, kas bus – tas, vis tiek jau nepabėgs. Jei draskis, tai ar atsitūpusiu, ar bėgančiu. Buva girdėjus, kad, saka, ką vilkienė darys, tą ir kiti… Vilkienė atėja, koju pakėłė, nusišlapina. Visi iš paskui, visa ruja, aja iš aiłės ir šlapina, koki gal dešimt, paskui visi nuvėja miškan. Parėja apšalus, ale kas tau – džiaugės gyva likus, ne do to.

Migūčionių k. – Elena Vėželytė-Vėželienė, g. 1944 m.

 

Seniau žiemą ėja vilkai. Išeini vakare, bijai. Vieną kart kur tai palei namus vaikščioja, tai tėvas išėjis kap jau dėja naman su pagaliu, kad nuvaikyt, saka, 4 buva. Einam kur vakarėlin, tai ne po vieną, būrin, tai nepuola, o dar jei su muzika…

 Semeliškės – Janina Glebaitė Komarienė,  g. Kozelkiškėse

 

Anksčiau buva vilkų, viduržiemij kasdavosi po tvarta pamatais.  Anksčiau betona nebuva, pamatai akmeniniai, apipilti žemėm, tai pasikasinėja, kur avys, paršai. Medžiotojų nebuva, žmogus naktį per miškų aidamas turėja turėt’ kokį peilį ar ką, ba gałėja ir žmogų užpūlt’. Naktigoniai guli, girdi, lyg kur loja, lyg kvatoja. Paskui vėl’ tyku, paskui jau arčiau lyg cha cha cha, lyg kas, ir jau visai netoli. Jeij pasiėmi šiaudų kūlį, uždegi, kad va, saka, už kokių trijų metrų priekines kojas pakėłis, krūtinį išvertis arklinis vilkas. Stovi ir žiūri. Čia gi ugnis dega, tai pastovėja, pastovėja, apsisuka ir nuvėja, nekibina arklių, ugnies vis tiek pabijoja.

Senukas gyvena, tai jis lupdava skūras. Jei koks gyvulys nudvesia, tai veža jam, kad nuluptui. Jis ty atokiau nuog kaima gyvena, tai dvėselienų sumeta duobėsna. Naktį kad prilakia vilkų, tai  tik blykčioja akys kap su prožektoriais, momentaliai sudraska, tik kaułaliai lienka.

Abromiškių k.  – Antanas Vėželis, g. 1947 m.

 

Dėdė gyvena už Semeliškių. Važiavam, o kumeƚė turėja kumeliuku ir jis visur laksta kartu su kumeƚa. Tai turėjam strioka. Žiūrim, iš miška iššoka vilkas ir aina šalia vežima. Apmirim vežime, o kumeliukas iš kitos pusės lenda po kumeƚės priekinėm kojom, prisiglaudis prie jos. Ir važiuojam tep. Nei vilkas nesitraukia, nei kumeliukas neišlenda iš po kumeƚės. Paskui lyg atsitokėjam, pradėjam su botagu daužyt’ per vežima šonus, barškint’, rėkt’. Gerai, kad ir laukymi pasirodi. Kai miškas baigisi, vilkas vėl’ inlinda krūmuosna, o kumeliukas, nabagas, vis po kumeƚa, tiesiai po kumeƚa. Tep ir išvažiavam iš to miška.

Kakliniškių k. – Janina Lešinskaitė-Alkovikienė, g. 1927 m.

  

Kiti gyvūnai

 Seniau pas mus buva šeškų, gaudė, draskė  vištas. Jis kaip geležinis, kaip viena kaula, buvom pagavę. Atsekėm, kur nunešta višta ir pastatėm slastus, po šakom, po medžio šaknim.

Abromiškių k. – Česlovas Kazakevičius g. 1925 m. Perkūnakiemio k.

 

Naruševičius gyvena Raistinėj, bet turėja žemės ir Perkūnakiemy, turėja apie 80 hektarų žemės Raistinėj  ir apie 11 hektarų Perkūnakiemij, jo duktė apsivedė su Junevičium, kažkur nuo Aukštadvaria, ateidinėja savan sklypas medžiot’, šaudė kiškius, antis, dideliais kiekiais, turėja medžioklinius šunis, atsivesdava kokius penkis – šešis. Paskui apsikaria kiškiais ar antim ir eina.

Semeliškės –  Juozas Kazakevičius, g. 1923 m. Perkūnakiemio k.

 

Ežerai, upeliai, šaltiniai

 

Žvejyba ir žuvininkystė Šiaurės vakarų krašte

 

1904 metų ekspedicijos, vykdytos Šiaurės vakarų krašto generalgubernatoriaus  grafo L.D. Saltodolk-Mirskio pavedimu.

Profesoriaus N.J. Zografo

 Ataskaita

Maskva, 1907 metai

Rusų Imperatoriaus Bendruomenės Ichtiologijos skyriaus profesoriaus j. N. Zagrafo maršruto, vykkdyto po Rytų Lietuvą Švenčionių, Vilniaus ir Trakų apskrityse 1904 metais gegužės 15 dieną aprašymai apie Ivio, Anykštos, Puikino, Jagudo, Ilgio ežerus ir Srėvos upę.

 

Iš Trakų pasukom prie Ivio ežero ir toliau už jo esančius Anykštos ir su juo sujungtais Puikino ir Jagudo ežerus, čia prie jų teko sutikti ir Strėvos upę. Toliau kelias ėjo pro Ilgio ežerą link Žiežmarių.

Žvejybos padėtis. Šiose teritorijose žvejyba nevaidina didesnio vaidmens, žvejyba užsiimančių žmonių skaičius nėra didelis, verslas antraeilis. Žmonės verčiasi žemdirbyste, žuvį gaudo nedideliais kiekias, ją superka Vievio žydai, taip pat parduodama vietiniams gyventojams turguje.

Ežerai

Žvejybos įrankai yra įvairūs, žvejojama meškere, sietkomis, bučiais, tinklais, venteriais. Bučiai neriami iš tinklų, esama mažų plokščiadugnių valčių, kurias vietiniai vadina laivais. Anykštos ir apylinkių ežerų žvejai gaudo žuvį venteriais, kaip man paaiškino vietiniai, čia naudojami venteriai su sparnais, tai labai dideli tinklai su sparnais, kurių apstu beveik kiekviename ūkyje. Venteriai yra statomi ant ežerų ir ant upų, ant Srėvos upės.  Upės seklesnė dalis yra užtvenkiama iš medžio tašytais kuolais, kurie sukalami į upės vagą truputį paužulniai pagal vandens tėkmę, pro juos vanduo prateka, tačiau žuvys – nepraeina. Dar upės tvenkimui buvo naudojami įvairūs virbai, strypai.   Giliausioje ir sraunioje upės vietoje palikta laisva tėkmė venteriui statyti, tai srauni ir gili susiaurinta upės dalis, kurią visą užimdavo venterio anga, neleisdama žuvims išeiti. Venterio anga plati, apimanti visą upės dalį, toliau venteris yra siaurinamas vis mažesniais lankais, gale paliekamnt visai siaurutį išėjimą visai mažoms žuvelėms. Į tinklą patekusi žuvis negali išeiti, ji eina pagal tinklo sieną vis tolyn patekdama į siaurą galutinę sekciją, iš kurios ji negali pasukti atgal. Venterius žvejai megzdavo patys arba pirkdavo didesniais kiekiais pas pirklius.

Žvejybos laikas. Paprastai ant Ivio, Anykštos ir jam priklausančių ežerų buvo žvejojama be apribojimų ištisus metus, pastoviai gyvenančių žvejų beveik nebūna, jie atvažiuoja brigadomis, apsigyvena pas vietos gyventojus, gaudo žuvį ir vėl išvažiuoja. Nuomotojas Pacas apgyvendindavo 6 žvejus prie ežero Vyspos užusienyje, mokėjo jiems po 10 rublių, pats nuomoja jiems gyvenamą vietą ir maitina, pilnai išlaiko pragyvenimą. Ežerai nuomojami, patys savininkai paprastai mažai gaudė, gal tik savoms reikmėms. Priklausė vienuoliams, dvarininklams ir valstybei.  Nuomos kaina buvo gana įvairi, priklausė nuo ežero dydžio, nuo sugaunamos žuvies rūšies, kiekio. Artimų kaimų gyventojams buvo leista gaudyti savo reikmėms labai mažais kiekiais ir tik su meškere, mokėti nereikėjo.  Už gaudymą nelestinais įrankiais, pavyzdžiui tinklais, valstiečiai buvo gąsdinami didelėmis baudomis. 

Ivis priklausė Ievjo šventikui  ir buvo nuomojamas sentiko Bieliajievo, jis taip pat nuomojo Ilgio ežerą prie Kietaviškių ir keletą mažesnių ežerų. Mokėdavo 500 rublių.

Anykšta ir jai priklausę Puikino ir Jagudo ežerai priklausė grafui Pliateriui, buvo nuomojami žydo Kuco, gyvenusio Trakuose. Kucas nuomojo daug Trakų apylinkių ežerų ir vertėsi žuvininkystės verslu, tačiau pats perdirbimo įmonių neturėjo, veždavo žuvį į grafo Tiškevičiaus žuvies perdirbimo įmonę Trakų Vokėje. Mokėdavo 500 rublių.

Ivio, Anykštos, Puikino, Jagudos ežerų žuvis dažniausiai buvo išvežama į Kauno miestą, iš šios apylinkės ežerų per savaitę paprastai būdavo išvežama apie 5 pūdus žuvies. Ežeruose veisėsi ir buvo sugaunama įvairių rūšių žuvies, buvo gaudomi unguriai, kurie ėjo neršti Strėvos aukštupiuosna gana dideli ir nemažais  kiekias, jie buvo gaudomi tinklais ir kabliukais. Daugiausiai šiuose ežeruose veisėsi ešeriai, plotkės, lydekos, raudės, karosai, karšiai, kelbukai,  pasitaikydavo lynų, šamų, lašišų. Žiemą Ivio ežere ypač gausiai buvo sugaunama seliava.

Nors ežeruose galima gaudyti be apribojimų ištisus metus, tačiau neršto metu verta pamatyti žvejybą, kad suprast visą jos baisumą ir žiaurumą. Teko turguje matyti moteris, parduodančias žuvį, sugautą neršto metu. Jų krepšiai buvo pilnai prikišti žuvies, išsipūtusios nuo ikros, net visas krepšys aplipęs ikra. Šitaip gaudant  prarandami dideli kiekiai mailiaus ir žuvies kiekiai mažėja, ko pasekoje labai padažnėjo skundų dėl žuvies mažėjimo ežeruose.

 

Anykšta, Puikinas, Jaguda

ANYKŠTA, PUIKINAS, JAGUDA AN. PUIK, JAG.             

Anykšta, Puikinas, Jagudas

 EŽERŲ GYLIŲ SCHEMA

 

Ežerų gylių schema

Anykšta – 4 varstai ilgio, ½ varsto plotis.

Puikinas su įlankom turėjo 2 varstus pločio, Jaguda iki 1 ½ varstų pločio. Šie ežerai turėjo tokią daugumą įlankų, salų ir pusiasalių, kad juose susigaudyti net su žemėlapiu rankose buvo gana sudėtinga.

Anykštos ežero krantai neaukšti o Strėvos upės įtekėjimo ir ištekėjimo vietose, pietinėje ir vakarinėje ežero dalyse krantai labai mažai iškilę virš vandens, nors balų krantuose beveik nėra, tik viena didelė perkė yra šiauriniame krante ir savimi labiau primena paties ežero užutėkį ir senesniuose generalinio štabo  žemėlapiuose yra žymima kaip vandens įlanka. Pietinis ir šiaurinis krantai, o ir vakarinė pakrantė yra apsupti laukais ir pievomis, pavasarį užliejamomis Strėvos upės. Rytinė pakrantė tik maža dalimi priklauso Anykštos ežerui, čia šiaurinėje dalyje plyti didelės įlankos, turinčios Puikino ir Jagudo vardus ir labai skiriasi nuo Anykštos.  Tose vietose, kur rytinė pakrantė dar priklauso Anykštos ežerui ir susisiekia su Puikinu ir Jagudu, krantai yra aukštesni, juos dengia pušynai ir kitai miškais dengtos salos, pusiasaliai. Kaip jau minėjau, ežeras yra negiluso jo dugnas padengtas storu bandens augmenijos kiekiu leidžia manyti, kad ežeras seklėja, ko pasekoje ir susidarę pelkynai šiaurinėje dalyje.

Visiškai kitoki, identiški vienas kitam yra Puikino ir Jagudo ežerai. Tai gana giloki, Puikinas vietomis siekia iki18 aršinų,  – iki 23 1/2 aršinų gylio, turi aukštus moreninės kilmės krantus dalinai apqaugusiais miškais, ąžuolynais, pušynais, galinai – laukais. Krantai švarūs, vandens augalijos nedaug ir bendras vaizdas žymiai švaresnis.

Visi ežerai yra sujungti sąsiauriais, giliomis įlankomis, o Puikino ežere viena įlanka tokia siaura, kad plaukiant ja, valtelę teko pertempti šonu. Tokia ežerų įvairovė, jų įlankos ir užutėkiai rados dėl to, kad tikrais ežerais yra Puikinas ir Jagudas, o Anykšta atsirado gilioje žemumoje subėgus vandeniui, atneštam Strėvos upės ir vietinių šaltinių, kurių dar labai gausu pakrantėse.

 

Ilgio ežeras

Ilgio ežero iš arti neteko apžiūrėti, nes pro Kietaviškes važiavau tiesiai link Žiežmarių ir ežerą mačiau iš toliau. Rėmiausi sentikio, nuomojančio Ilgio ežerąžodžiais kad ežeras yra užaugantis, su gana žemais kraštais, atokiau jo plyti  aukštos kalvos. Iš Kietaviškių miestelio, kur rteko keisti kelionės arklius, matėsi gilus slėnis su aukštais pakraščiais, dalis jo padengta pelkėmis ir ši vandeniu užlieta erdvėpagal pelkių ir balų didumą sprendžiant yra ne kas kita kaip buvusio gana didelio ežero dalis.

Ilgio ežero iš arti neteko apžiūrėti, nes pro Kietaviškes važiavau tiesiai link Žiežmarių ir ežerą mačiau iš toliau. Rėmiausi sentikio, nuomojančio Ilgio ežerą, žodžiais kad ežeras yra užaugantis, su gana žemais kraštais, atokiau jo plyti  aukštos kalvos. Iš Kietaviškių miestelio, kur rteko keisti kelionės arklius, matėsi gilus slėnis su aukštais pakraščiais, dalis jo padengta pelkėmis ir ši vandeniu užlieta erdvė pagal pelkių ir balų didumą sprendžiant yra ne kas kita kaip buvusio gana didelio ežero dalis.

 

Ivio ežeras

Ivio ežero ilgis 2 ½ varsto, plotis – 2 varstai, ežeras nėra didelis, bet labai gilus ir labai švarus. Tiesiog stebina švarumu. Nors yra nedideli plotai vandens augalijos  pietinėje dalyje, kur tarp pelkių į ežerą įteka dvi mažos upelės ir vakarinio kranto link tęsiasi siaurutė juosta vandens augalų, visa likusi erdvė visiškai švari. Iš visų pusių, išskyrus minėtas pelkes pietinėje dalyje, ežeras apsuptas aukštais krantais, kai kur yra susidarę aukšti, statūs grioviai.  Toki grioviai tęsiasi vakarinėje dalyje, jie turtingi šaltiniais, maitinančiais ežerą. Šitie šaltiniai ir maži upeliai maitina ežerą o vandens perteklius išplaukia upeliu rytų pusėje. Ežero krantai yra molėti su smėlio priemaišomis ir rodo esant ledyninės kilmės, charakteringos ne jam vienam, bet beveik visoms mano tyrinėtoms vietovėms.

Maksimalus ežero gylis yra 33 aršinai, bet gyventojų nuomone esama ir gilesnių vietų, nes dugnas labai duobėtas, o dumblas sumišęs su smėliu ir kalkėmis.

 ivio ež.

Ivio ežeras

Iš  ichtiologo B.K.Gindcės tyrimų ataskaitos

Kadangi dėl vienų at kitų priežasčių pačių ežerų netyrinėjau plaukdamas jais, tai rėmiausi vietinių žmonių pasakojimauis, ežerų savininkų ir nuomotojų apklausa apie darbininkų, dirbusių prie žvejybos skaičių ir apie žvejybos apimtis.

Žvejybos priemonės.Tinklai. Yra labai įvairių dydžių tinklų, jų mezgimo būdų, akių dydžio, yra stambaus nėrimo, yra smulkaus nėrimo tinklai, priklausomai kokiai žuvų rūšiai gaudyti jie yra skirti, todėl negalima laukti kad į tinklą, skirtą gaudyti aukšlėms, sueitų karosai ir t.t.  Turiu pastebėti, kad dažniausiai naudojami vidutinio dydžio tinklai, skirti gaudyti vidutinio dydžio žuviai. Tinklai dažniausiai yra statomi nakčiai, kartais ir dieną, paliekami, o žuvys pačios į juos sueina.

Didesniais kiekiais žuvis gaudoma žiemos metu, vasarą – mažiau. Pavasarį, gegužės mėnesį žuvys, daugiausiai aukšlės pakyla ežero paviršiun, tada žydi medžiai ir jų pūkai krinta ežero paviršiun, padengia jį, juos labai mėgsta žuvys, ypač aukšlės. Žiemą pav. Ilgio ežere aukšlės yra storesnės, riebsnės ir labiau tinka perdirbimui, jos kiekiai esti dideli.  Dideliais kiekiais sugauta žuvis yra apdirbama, rūkoma ir vežama į didelius miestus, net į Varšuvą. Šia veikla vietos žvejai  neužsiima, žuvį perdirba tam tikslui įsteigtos įmonės. Jas perveža nuomininkai, vežėjai. 

Vietovėse veisiasi seliava, aukšlė, ežerys, raudės, karosai, lynai, karpiai, šamai, unguriai, lydekos, kelbukai, ežerai yra labai žuvingi.

 

1938 m. ,,Vadove po Lietuvą“ rašoma:

Pažymėtina Anykštės ežero sala, vadinama Paukščių rojumi,  kur gyvena tūkstančiai gandrų.

1938 m. Trakų apskrities tarnyba, ieškodama gražiausio gamtos kampelio, atrado jį prie Puikino, Anykštų, Jagudžio ežerų. Šioje vietoje norėta statyti turistinį vasarnamį. Vasarnamiui parinkta vieta randasi prie Puikino ežero, įsiskverbusi į ežerą pusiasaliu, nuo vandens lygio apie 25 m. aukščio, t. y. pakilus plokštikalnis, apaugęs pradžioje jaunučiu, toliau suaugusiu pušynu. Gamtos atžvilgiu vieta labai graži: visa ežerų daugybė su salomis, plačios apylinkės nusėtos miškais, tarp kurių žaliuoja laukai, tolumoj – melsvas horizontas sudaro žavingą vaizdą.

Tačiau dėl  dėl tais metais kilusio politinio nestabilumo šio sumanumo  įgyvendinimas sustojo.

Pokaryje šiame,,šveicarikame“ gamtos kampelyje įgyvendinti kiti planai – pastatyta galinga elektrinė, natūralios salos, pusiasaliai užlieti pakeliant Strėvos vandenis  10 metrų aukščiu, pakrantės išsiliejo, užliedamos eilę teritorijų ir amžiams paskandindamos ,,Paukščių rojų“, palikę tik senų žmonių širdyse ir atsiminimuose.

 

Iš žmonių pasakojimų

 Ežerai buvo valdiški,  apie 560 ha. Anykštos, Puikino ir Jagudžio ežerai. Visi kartu. Atvažiuodavo vasarot daug ponų, visa valdžia ir nakvodavo. Ir Kipras Petrauskas atvažinėjo.  Buvo gražios vietos, gražios salos, pušynai. Buvo 6 salos – Puikino, Gandrų,  Budynės, Vagių. Saloj– pilkieji gandrai. Senos aukštos pušys, tai an jų lizdai. Pilkieji gandrai tik žuvim maitinasi, brenda palei kraštą, užsitaina ir stovi tykiai, ir stveria žuvį. Lydekos kai eina neršt’, išeina vandeniu, tai gaudo lydekas. Mes vaikai irgi gaudėm lydekas rankom. Iki 10 kilogramų buvo.  Jos eina grioviais, paskui grįžta.

Vieną kartą apsirgo mūs arklys nuo avižų, tėvas liepė man prajodinėt jį,  joju – nuo ežero grioviai, per Narušio pievas, o toliau ty raistas. Tais grioviais eina lydekos. Vanduo jau nukritęs per kelią, likęs tik pėdose, tai lydeka nepereina,  plakasi pėdoje, vartosi. Nulipau nuo arklio ir pasiėmiau.

Perkūnakiemio k. – Juozas  Kazakevičius,g. 1923m.

Palei mumį buva daug ažerų, salų.

Buvo daug salų: Ginėjos, Puikino, Budynės, Gandrų. Auga daug visokių medžių, daugiausiai ąžuolų, ąžuolai seni, stori, gyventojų nebuva. Vandenia – koks grožis.

Obenių k  – Domicelė Jurkevičiūtė Janavičienė, g. 1923 m.

 

Buvo daug salų – Ginėjos, Puikino, Gandrų. Toj saloj buva daug gandrų lizdų, vienam ąžuole po 4-5 gandralizdžius, ąžuolai seni, stori, gyventojų nebuva. Mokiausi Mažiklės mokykloje, ty dabar ažeras. Kur dabar likusios salos buva Varnakampis. Kalneliai, tai ir lika salos. Buva Mažiklės ažeriukas, Varteliai, Vėja vartai, pereit’ buva galima, tik Dumbliukas buva klampyni, prigert’ galima, supasi supasi liūnas, gali pratrūkt’, niekas neja. Krantai buvo gražūs. Raistas, kur dabar bažnyčia vadinosi Margaraistis.

Kakliniškių k. – Veronika Vėželienė, g.1921 m. Alinkos k.

 

Anykštos ežeras

 

 kiet. mokyt.

Kietaviškių mokytojos iškylauja Anykštos ežere

 

Anykštų ežeras netoli buva, Strėva nuplaukt’ su laivu tai reikėja prieš vandenį, o grįžt’ tai jau lengva buva, pavandeniui. Teta gyvena Geibonyse, tai plaukdavom pas ją  ežerais.  Su laivu.  Ty buva daug buvisokių užutėkių, salų, vingių. Buva Ginėjos sala, Budynės, visoki ty kampai, medžiai auga, buva Varnakampis, ty varnos gyvena.  Labai daug varnų. 

Anykštos k.  – Janina Baurienė, g. 1934 m.   

 

  Gimiau ir augau  Anykštos kaime palei Anykštos ežeru. Žiemu, kai neužtekdavo šieno, nes turėjo mažai pievų, žmonės pjaudavo nendres, jas supjaudavo siečkarnioj, maišydavo su šiaudais, dėjo mediniuosna cabruosna, užplikydavo sagonu verdančio vandenio, dar supila bulvių lupynes ir neša karvėm ėsti. Kap užšala pirmas ledas, tai žmonės aina an ežera pakraščių ir pjauna nendres, viksvas, veža namo gyvulių paklojimui tvartuose. Užtat paežerės buvo švarios, gražios, lengvai prieinamos.

Anykštos k. – Boleslovas Pruskas, g. 1928m.

 

Ažeruose daug žuvies, ungurių, gaudydavom su broliu tinklais. Valgėm žuvies ir keptos, ir rūkytos.

Prie ažerų labai atvažinėja ponai iš Kauna poilsiaut’. Atvažiuodava

mašinom, valtelas atveždava sunkvežimiu. Jei nebūt užėjis karas, aplink ažerus būt pastatyti kurortai. Prie Lietuvos važinėja akspedicija, ieškoja šaltinių, matava ažera gylį. Anykšta buva negili, iki 10 metrų gylia.

Anykštos k. – Domicelė Jurkevičiūtė Janavičienė, g.1923 m.

 

Prie Smetonos čia atvažinėjo iš Kauno daug visokių ponų. Čia ir Kipras Petrauskas buvo jau insigyvenis, atvažinėjo ir dar visokių viršininkų, čia jau šnekėjo apie kurortinės vietos tinkamumą, jau žadėjo statyt’. Paskui užėjo karas. Paskui rusai atėjo. Pastatė elektrinę.

Perkūnakiemio k.  – Česlovas Kazakevičius,g. 1925 m.

 

Atvažiuodava ir Meškeriotojų draugija, tai aš jiem nešiodavau vėliavėlas, žalias ir mėlynas. Ivinskis atvažiuodava ir vokietis Liorensas, dviem mašinom. Kūrena laužus, meškerioja, ilsėjasi, maudėsi, baliavoja.

Ažerai buva valdiški, juos nuomoja žydelis Gelbergas. Paskui jis subankrutava, tada ir isinuomoja Meškeriotojų draugija. Tėvas buva sargu, tai aš dalinau vėliavėlas, plaukiojau valtim ir vežiojau registracijos knygų. Atvažiuodava daug žmonių, kai kada iki 40 vėliavėlių reikėja išdalyt’. Atvažinėja ir banka viršinykas Žukauskas. Ivinskia sunkvežimia vairuotojas, atvežis valtis, dienų miegodava pas mumį an šiena, kol’ ponai pramogava. Daugiausiai šeštadienį atvažiuoja, sekmadienia pavakarij išvažiuoja.

Obenių k. – Domicelė Jurkevičiūtė-Janavičienė, g. 1923 m.

 

Mamai ištekėjus, pastatė trobas gražioje vietoje Perkūnkiemio kaime, prie Anykštos ežero (dabar – Elektrėnų marios). Ežeras buvo gal septynių km ilgio, užpelkėjęs, su daugeliu salų salelių.

Perkūnakiemio k. – Juozas Bankauskas, g.1933 m.

 

Puikino ežeras

 

Palei ežeru buva gražūs krantai, pievos ir gražus priėjimas, tai žmonių maudytis prieina. Mes visi mokėjam plaukt’, manį dėdė išmokina an gilumos. Ir aukštielninkas guli, guli, gali užmigt’. Ir iš toliau, iš kitų kaimų priaina žmonių prie ežera. Ty ir vakarėliai buva ir an dirvona ir pirkiose, visur.  Buva daug jaunima, labai gražūs vakarėliai, suveina, graina, šoka an ežera kranta, graina toks giminaitis Sinkevičius. Paskui, kai užėja rusai, jį nušovi.

Atvažinėja daug iš Kauna, atvažinėja dainininkas Kipras Petrauskas su draugais, visokių buva, aš nepažinau.  Buva, kad nakvoja ir palapinėse an lauka. Ką tu, kap dainuodava, tai dabar man tos dainos per ausis aina, ojei, ojei…aš verkiu, ką jūs, žuvava, kepėsi an lauža, vežėsi, čia buva pats žuvingiausias ežeras – Puikinas.  Turėja ir mašinų, atvažinėja, jau nemenu pavardžių, visokių ponų buva.  Daugiausiai jiej patys plaukioja, tik ėmi laivus, jiem parodam kur kimba žuvis.  Negaliu parodyt’, viskas užtvindyta, ežeras kitur buva, toliau, čia užtapina. Sunkiai atsikariaunu šitu kampu ir dabar, jo visiem reikia.

 Šarkinės k. – Pranas Sinkevičius,g.1924 m. 

 

Šitoj pusėj in Gudeli buva brasta, nendrynai, ežerai jungėsi, pravažiuot (laivu) iki Puikina galima buva. Puikine vanduo gilus, iš gylia neužšąla, apie 19 metrų gylia, vanduo iš gelmių šiltesnis ir žiemą tenai neužšąla, ledu nepereisi, reikia lanku. Ir su arkliais tenai nevažinėjo, žinojo kad neužšąla. Judantis vanduo buvo iš gilumos. Nekunkuliuoja, bet juda. Iš gilumos.   Buvo apskritas, mažiukas,  Puikinaitis vadino.  Jis kaip kiaušinis toks, apskritas. Gražus labai.

Perkūnakiemio k. – Česlovas Kazakevičius, g. 1925 m.

 

Ežere buva tokia siaura vieta, ją vadina,,Varteliai“ Puikine buva apie 18 metrų gylia, buva ir negilių vietų, brastų.

Šarkinės k. – Janina Jakelyė Petkevičienė, g. 1925m.

 puikino ež.

Puikino ežeras

 

Prie Puikina salos buva labai gilu, virš 40 metrų; tenai buva povandeniniai šaltiniai ir žiemų neužšaldava ladas. Jeigu ir užšaldava, tai buva toks nestoras, kad reikėja tų vietų apvažiuot’. Gałėjai inlūžt’. Važiava mokytoja Jakelytė ir nuskenda tenai. Žmonys žinoja.

Mėgau plaukiot’ su valtim, irkluot’, aptarnaudavau ponus. Už mūs sodybų jau tada davinėja 25 tūkstančius litų. Prie Smetonos tai buva dideli pinigai.

Obenių k. – Domicelė Jurkevičiūtė-Janavičienė, g. 1923 m.

 

Tėvas apie turkus šnekėja. Žvėrinčiaus miškas buva kaip saloj, tik vienoj vietoj per tiltelius galima buvo inteit’. Buva žiema, ėja kariuomeni. Kai lėkė link tos salos per ledą su arkliais visa jų kariuomeni, tai ładas neišlaiki, lūža, visa kariuomeni nugarmėja po ładu ties Mažikle. Saka, rasdavo arklių nuskendusių, žmonių, ilgai dar po to kara.

Pasakoja, kad vienas liko gyvas, tai ir lika gyvent’ kaime, niekas nieka jam nedari. Juodavasi, kad žmonys sekmadienį bažnyčion važiuoja pasikinkį arklius, gražiom bričkelėm, kas turi, tai jau grįžta iš bažnyčios, o turkas dar tik važiuoja, pasikinkis jaučius, nors seniai jau po mišių. Paskui jo vaikai sulietuvėja, net nežina turkiška krauja turintys.

Alinkos k. – Juozas Kučinskas, g. 1929 m.

medžiot.

Medžiotojas

 

Jagudo ežeras

 

Jagudo ežeras buva. Tenai žvejoja.  Jis buva. Tenai rodydavosi. Tai ten tas, tai ten tas… Moteriškė matė… Tenai upeliukas iš Geibonių pusės buva, kitas – iš Šaltinių miška, tai tenai. Staigiai gilu, švendrai baigiasi ir viskas, gilu, apie šešiolika metrų. Tėvas tai juokdavosi, jis nelabai tikėja šituo, bet vietiniai pasakoja. Saka, užtat kad labai gilu, užtat ir vaidenasi.

Sabališkių k. – Vaclovas Kanapka, g. 1938m.  

  

Kunigaikštis Kęstutis priėmė nuo kryžiuočių nukentėjusius bartus ir jotvingius. Jotvingiai gyveno palei Semeliškes, o rytinių ežerų (buvusio Jagudžio) pakrantėse buvo įsikūrę sau šventyklą, kurioje  gyveno krivis Jagudas. Jis gyveno prie pusiasalio, iš kurio dabar likusios tik dvi salos. Ežeras gavo Jagudo vardą.*

Gojaus k. – Pranas Česonis, g. 1939 m.

* paskojo senoji Loibienė.

Rengėjų pastaba: Prūsų apgyvendintas vietoves prie Semeliškių mini XIV a. kryžiuočių kelių į Lietuvą aprašymai.

 

Ežere prie Geibonių yra vieta, kurią žmonės vadino „Po skryniu“. Senovėj kažkas ton vieton, kur labai gilu, inmetė skrynią, pilną aukso pinigų. Niekas ištraukt’ negali, tai ir vadina „Po skryniu“.

Abromiškės  – Aldona Skorupskienė, g. 1931 m.

 

 

 Salos

 

Buva daug salų: Ginėjos, Puikino, Budynės, Gandrų. Toj saloj buva daug gandrų lizdų, vienam ąžuole po keturis, penkis gandralizdžius, ąžuolai seni, stori, gyventojų nebuva. Kur dabar likį salos, tai buva Varnakampis. Kalneliai buva, tai ir lika salos. Buva Mažiklės ežeriukas, Varteliai, Vėja vartai, ty pereit’ buva galima. Tik Dumbliukas – klampyni, prigert’ galima, supasi, supasi liūnas, gali pratrūkt’, tenai niekas nėja, nevaikščioja.

Raistas, kur dabar Elektrėnų bažnyčia, vadinasi Margaraistis.

Alinkos k. – Veronika Vėželienė, g. 1921 m.

 

 

Gandrų sala

 gandrų sala

Gandrų sala

 

Medžiai labai stori buvo, seni, tenai sąsmaukos tokios, buvo brastos, krūmeliai, o Gandrų saloj tik dideli seni ąžuolai. Jie rodėsi, susodyti, vidurij nieko nebuvo, tuščia, o jie aplinkui ratu palei kraštus ėjo.

Pas mus atsirado šeškų, neša vištas. Mes vaikai turim laiko, tai sekam kur jo nueita, sekam sekam – kad eita per ežeru, plovais ir per sniegu pėdsakai ženklu, kad Gandrų saloj urvas, ola tokia senam sausam ąžuole.  Nu mes paėmėm šiaudų kūlį, šuniuką tokį juodą turėjom ir jis kartu, sakom pakursim, parūkysim. Nespėjom gerai uždegt’, kad liepsna lyg parakas tik ū-ū-ū- ir žiūrim – aukštai, kokių 20 metrų per šakas storas duoda iki viršūnės. Žiūrim – žebenkštis iššoko ir pabėgo, tiek ją tematėm.  Mes išsigandom, bėgt’ namo. Ugnis iki viršūnės, ąžuolas labai storas, aukštas, jo vidus jau visas išpuvęs, jis jau labai sausas, tai viduriu kai davė ugnis, kai parakas.  Paskui jis labai greitai nuvirto ir užgęso, nesudegė. Matyt nebuvo jau traukimo. Buvo daug labai storų senų ąžuolų ir drevių juose buvo ir bitės tenai gyveno. O vasarą tai gandrų…

Perkūnakiemio k. – Česlovas Kazakevičius, g. 1925 m.

 

Gandrų sala labai įdomi – niekas ty nekirto, nepjovė ąžuolų, net žolė neaugo. Augo dideli, seni, šakos ilgos, labai išsikėtoję ąžuolai, an vienos šakos po du, tris gandralizdžius. Gal apie 12 lizdų vienam ąžuole. Mes gyvenom apie pusantro kilometro nuo tos salos, tai naktį ar rytą tik ta-ta-ta, ta-ta-ta.

Perkūnakiemio k. – Juozas Kazakevičius, g. 1923 m.

 

Iki Salų, tenai Baliūnai gyvena, paskui net iki Gandrų salų, tai buva galima nubrist’, jei žinojai kur. Vietom giloka buva, net iki barzdos siekia, ale grait vėl’ išbrendi. Gandrų saloj buva ąžuolai, o gandrų nežinia kiek.

Šarkinės k. – Pranas Sinkevičius, g.1924 m.

 

Gandrų salon mėga plaukiot’, tenai niekas negyvena, tik ąžuolai ir gandrai. Iš mūsų pusės buva brasta iki Gandrų salos, buva galima nubrist’, ale daugiausia plaukioja laivu. 

Salos  – Vanda Baliūnaitė Šumskienė, g.1932 m.

 

Gandrų sala buva vidurij ažera, tenai auga labai dideƚės uogos, ale jų niekas nerinka, jos buva labai apterštos busilų, jiej tenai ąžuoluose gyvena. Jų tenai buva labai daug.

Perkūnakiemio k. – Anelė Mitraitė Švenčionienė, g1914 m.

 

Mes gyvenom ant kranta priešais Gandrų salų. Graži buva Gandrų sala – tik ąžuolai ir gandrai. Jų daug, kiekvienam medij daug lizdų, gal iki dešim. Kai oras tykus, tai sala lyg veidrodij visa an vandenia – koks grožis.  

Anykštų  k. – Domicelė Jurkevičiūtė Janavičienė, g.1923 m.

 

Matėsi tolumoj  Gandrų sala. Tai kai sukalens vakare, tai net ausyse skamba, pilni ąžuolai gandrų, niekas ty negyvena. Pilni ąžuolai gandrų, grožis neišpasakytas…

Karkučių k. – Ieva Česonytė Tamkevičienė, g.1936 m.

 

Gandrų sala – vienam ąžuole keli gandralizdžiai.  Menu, zdarovas toks ąžuolas, an vienos šakos keturi gandralizdžiai. Šaka stora, eina lygiai su žeme, visai neaukštai.

Gandrai išmeta gandriukus. Mes vaikai ty nuplaukiam, kepures užsidėjį, bijojam gandrų kad nekirst ir inkėlėm tą gandriuką atgal’. Paskui gandrai vėl’ jį išmetė.  Vistiek. Ir kiaušinius išmeta, gal neverstus.  Gandriuką irgi. Mat, saka, sveikas gandriukas valgyt’ praša, o jei koks sergantis, jis jokių garsų neskleidžia, tada jį išmeta ar net užmuša.

Sabališkių k. – Vaclovas Kanapka, g. 1938m.

Kitoje nedidelėje saloje augo ąžuolai, o juose suko lizdus gandrai. Sala turėjo prasmingą Gandro vardą. Prie ežero sausuma galėdavai patekti tik vienu keliu – nuo mūsų ir kitu keliuku pietinėje jo pusėje. Kitaip – tik valtele per išvagotas ir pelkėtas griovas, kemsynus.

Perkūnakiemio k. – Juozas Bankauskas, g. 1933m.

 

 

Puikino sala

 

Kietaviškių kunigaikščio sūnus, vardu Puikinas, mažas buvo pagrobtas kryžiuočių ir išaugintas riteriu, tačiau kryžiuočiai nedraudė jam kalbėti lietuviškai (gal turėjo auklę?). Kęstučio laikais dabartines Senų Kietaviškių, Mūro Strėvininkų, Žiežmarių apylinkes buvo užėmę ir degino kryžiuočiai. Kai kryžiuočiai vėl užpuolė šį kraštą, kartu su jais atvykęs riteris Puikinas pabėgo į tėvoniją. Vietos didikai sukilo prieš jį, juo nepasitikėjo. Tada krivis Jagudas jiems pasakė: „Kodėl jį teisiat? Kai jį mažą pagrobė, jūs visi likote gyvi, nesikovėt, kodėl jo neapgynėt?“

Kryžiuočiai paprastai eidavo žiemą, kai užšalę visos pelkės, upės, ežerai, tačiau šį kartą jie ėjo vasarą ir puolė Perkūnakiemio šventyklą. Puikinas, prisidengęs kryžiuočio apsiaustu su kryžiaus ženklu, raitas įlėkė į šventyklą ir narsiai kovėsi su kryžiuočiais.

Čia jis ir žuvo, o sala ir ežeras buvo pavadinti jo vardu.

Gojaus k. – Pranas Česonis, g. 1939 m.

 

Puikina saloj buva labai dideli gražūs ąžuolai, labai daug ir labai  stori, juos išpjovė, išvežė. Maleckas pjovė, paskui kelmus sprogdina. Tankus užėlis miškas buva, ty niekas nedyrba, laukinis toks, apžėlis. Plaukiojam salon gilių, tai pririnkdavam kartais net kokius 8 maišus, paskui veždava malūnan, kiauƚėm miltus maƚė, visu žiem šėrim. Veži malt’ Pastrėvia malūnan.

Šarkinės k. – Janina  Jakelytė Petkevičienė,g1925 m. 

 

Graži Puikina sala, ty auga ąžuolai, važinėja laivais rinkt’ žaludų (gilių). Paskui malūnan, sumala su miežiais, šėrė kiauƚas, oho kokius meitelius nušeria.

Šarkinės k. – Pranas Sinkevičius, g. 1924 m.

 

Puikino saloje augo daug ąžuolų. Kai nuplaukdavom, tai tiek baravykų, kad net supuvę stovi, prisirenki pusę valties ir parplauki.

Kakliniškių k. – Pranas Zaremba, g. 1942 m.

 

Puikina sala – virš ažera iškiłis kalnas. Tenai auga daug lazdynų, plaukiojam rinkt’ riešutų. Gyvena daug apuokų, gyvena dudukai ir kiti paukščiai. Sala graži, lyg piliakalnia formos. Kitoj pusėj, lygioj pakrantėj, auga daug juodų serbentų, plaukiojam uogaut’.

Anykštų k. – Domicelė Jurkevičiūtė Janavičienė, g 1923 m.

 

Puikinas buvo grafa sala, joj jis augina serbentus, juodus ir raudonus, bet paskui, kai aš jau nuplaukdavau, jie buvo sulaukėjį, nieka tenai jau  nebuva, tik gražus miškas, paukščiai gyvena.

Perkūnakiemio k.  – Anelė Mitraitė Švenčionienė, g. 1914 m.

 

Ginėja

Buva Ginėja, buva Bendrinė, dideƚė sala, ty plukdė gyvulius ganytis. Su vienu laivu plukda, kap geras oras, tyku, tai kitos iš paskui pačios plaukia. Paskui ty ir ganosi. Per vasaru. Su kibirais plaukia ryte, vakare melžt’. Jos ty ir būna.  Vyspa buva, dabar užtvindyta. Gal iš lenkiška, čia gi daug lenkų buva.

Šarkinės k. –  Pranas Sinkevičius, g. 1924 m.

 

Varnų sala

Buvo ir Varnakampis, pusiau sala, pusiasalis tai vien varnos, riksmas, turgus.

Perkūnakiemio k. – Juozas Kazakevičius, g. 1923 m.

 

Kur dabar likusios salos, tai buva Varnakampis. Kalneliai buva, tai lika salos.

Paukščiai gyveno Varnų saloj. Čia buva daug varnų, caplių, gal garnių, nežinau.

Anykštų k. – Domicelė Jurkevičiūtė Janavičienė, g. 1923 m.

 

Paukščiai  gyvena Varnų saloj. Čia buvo daug varnų, caplių, gal’ garnių, nežinau.

Anykštos saliukėj irgi buva vieni paukščiai, labai daug paukščių. Vienas buva toks ilgu kaklu, inkišis galvu  vandenin rėkdava „būūū“.

Perkūnakiemio k.  – Anelė Mitraitė-Švenčionienė, g. 1914 m.

 

Budynės sala

Budynės saloje buvo partizanų bunkeriai, po žemėm buvo pušiniai balkiai, didelės trijų kambarių žeminės, viršuje apaugę lazdynų krūmais. Įėjimas buvo vienas.

Partizanai tenai nakvodavo. Kartą atvažiavo traukiniu, ėjo susitikti su Peliūnų partizanais, per ledą ėjo, paskui užėjo Darbės kluonan pamiegot’, sako, kas tai pranešė, kad po valandos ir skrebai. Susišaudė, tris nušovė, gulėjo Vievyje ant grindinio. Sako, reikėjo pažiūrėt’, ar nėra,,blešankos“,(skundiko) jo bijojo partizanai.

Vėliau tenai, tame bunkeryje, buvo įsikūrę Kauno vagys.

Salos – Algis Girsa, g. 1941 m.

 

Vagių sala

Vagių saloj kadaise buva apsigyvenį vagys. Jiej tenai gyvena, tai paskui ir pramini tų salu Vagių sala. Link Karkučių buva Vagių sala. Atokiai, Kampų pusėj, saka, senovėj vagys tenai slapstėsi. Tai paskui ir pramini  Vagių sala.  Ty, link Karkučių 

Anykštų k. – Domicelė Jurkevičiūtė Janavičienė, g. 1923 m.

 

Vagių saloj kadaise buvo įsikūrę vagys. Jie tenai gyveno, tai paskui ir praminė tą salą Vagių sala.

Abromiškės. – Vanda Baliūnaitė-Šumskienė, g. 1932 m., kilusi iš Salų.

 

Link Karkučių buvo Vagių sala. Atokiai, Kampų pusėj, sako, senovėj vagys joje slėpėsi.

Abromiškės  – Aldona Skorupskienė, g. 1931 m.

 

 

 Kiti upeliai, šaltiniai

Žvėrinčius

Žvėrinčiaus miškas interesnas – nuo Puikina ežera siaura juosta giliai miškan aja. Kaip atkirsta buva.

Šarkinės k. – Pranas Sinkevičius, g. 1924 m.

 

Nendrynėlis

Paskui saka, prie Nendrynėlia gyvena kokia tai mergaitė. Ji vilioja berniokus, saka, kai jau atvažiuoja pirštis, tai jai nepatinka, ji nuvilioja jį Nendrynėlin ir paskandina. Paskui, saka, jos tėvas jau jų pačių tan Nendrynėlin paskandina už tokius darbus.

Ten žingsnis į šoną – ir neišlipsi. Buva ir man. Ėjam ungurių gaudyt’. Mus apsupo tokie patys brakonieriai, kaip ir mes, tai ką, jų daug, tai bėgt’. O kai bėgi, tai nežiūri – žingsnis in šoną ir neišlipsi. Nuslydau nuo kupsta, tai kai daviau in šoną, išlipau, tik vienas batas lika, bet jau nesvarbu  buva. Liūnas. Baisus. Ty niekas neužeidava. Gyvena ereliai. Labai įdomu. Bet tenai inteiti reikėja ir drąsos ir laika, tai medžiais karstėmės visą dieną, kupstais su lazdom. Įlipam, radam lizde du kiaušinius. Erelio. Ot pelnas…

Abromiškių k. – Vaclovas  Kanapka, g. 1938m. 

 

Dumbliukas

Kaip gyvenome Perkūnakiemyje? Kai buvau maža, prisimenu, kad iš Perkūnakiemio į Salas eiti reikėjo per Dumbliuką. Buvo labai klampu, reikėjo žiūrėti – jeigu ne ten koją pastatysi, gali ir nuskęsti dumble.

Vilnius – Marijona Loibaitė-Gedminienė, g. 1932 m., kilusi iš Perkūnakiemio

 

Rungos upė

 

Rungos upelė tekėjus į rytų pusę, ne taip kaip kitos upės. Sako, šventos vietos buvę, koplytėlė stovėjus.

Abromiškių k. – Aldona Skorupskienė, g. 1931 m.

 

Runga tekėja iš šaltinių, upelia vanduo buvo labai švarus. Žmonys šulinių nekasi, sėmėsi vandenį iš upelia. Abiejose pusėse buvo labai aukšti, statūs krantai, sunku buva užlipt’ su pilnais kibirais, ale vis tiek nešėsi, ba vanduo buva labai geras. Niekas šulinių nekasi.

Lekavičių k. – Janina Šeštokaitė-Rusakovienė, g. 1925 m.

 

Rūbus plovė Rungos upelij rankom, dažniausiai su kultuvėm, nes viskas buvo pasiūta iš namų darbo lino. Rungoj buvo daug žuvies, kai rūbus plauni, labai eina an to šarmo, rankom gali ištraukt’ lydeką. Aleksas Beganskas buvo iškasis prūdu, an upelia Rungos buva uždėjis lieptelį.

Lekavičių k. –  Domicelė Kazlauskaitė Apanavičienė, g. 1925m.

 

Gyvulius girdi, pievos buva an Rungos kitoj pusėj, an  Perkūnakiemia. Runga neužšąla, an kelia buva brasta, plati, lydekos ėja, statūs krantai buva tenai kur dabar tiltas, toliau ji buva lygi, vėl’ vingiuota.

Lekavičių k.  – Pranas Kazlauskas, g 1931 m.

 

Tuose plovuose* žinojom kiekvieną kupstą. Runga ėjo žemyn kilpomis po kokių 30 metrų. Krantai aukšti buvo, ėjo pro Perkūnakiemį. Kai vedė vieškelį, tai vanduo, šaltiniai užako.

Abromiškės – Česlovas Kazakevičius, g. 1925 m., kilęs iš Perkūnakiemio.

* Plovai (plovas) – užžėlęs ežero ar upės krantas, liūnas.

 

Rungoj, kur dabar tiltas kaba, pavasarį, dar su sniegu, eidavam lydekų gaudyt’. Rankom gaudim. Lydekos aina neršt’ aukštyn tuom upeliu, tai mes, mergaitis, viena einam vienu krantu, kita – kitu ir ieškam stovinčių lydekų. Mokėjam paimt’ lydeku, mama pamokina griebt’ ir išmest’ ant kranta. Tai ainam ir mėtam. Paskui susirenkam, kai jos jau nusiramina šokt’. Pas mumį lydekas visada viri.

Labai įdomiai mama nagrinėja galvos kaulus, tenai rasdava visokių dalykų, net kryžių ir durtuvus.

Vievis – Anelė Mitraitė-Švenčionienė, g. 1914 m., kilusi iš Perkūnakiemio.

 

Per Rungu buva medinis tiltas, ėja kelias. Upelis tekėja Dumbliukan. Ty buva labai klampu, tikra bedugni. Aidavam per lantas iki ažera, aplinkui auga krūmai. Saka, tynai, tuose krūmuose, vilkai vedisi vaikus. Pelkynai, tai alksniai, beržai auga.

Abromiškių k. – Vaclova Beganskaitė-Girsienė, g. 1929 m., kilusi iš Lekavičių

 

Prie plento* buvo didelis šaltinis. Iš jo pietuosna per pelkėtas, šaltiniuotas vietas tekėjo mažas upeliukas. Jis platėjo, o prie miško, atsimušęs į Ivicko laukus, lanku sukosi rytų pusėn ir jau leidosi žemyn į ežerus. Tas Rungos upelis – stačiais krantais ir geru vandeniu, kad žmonės, gyvenantys prie jo, net šulinių nekasė.

Elektrėnai – Vaclovas Janavičius, g. 1942 m., kilęs iš Gojaus

*Dabartinio greitkelio Vilnius–Klaipėda.

 ringos up.

Rungos upelės takas  iš šaltinio.

 

Kapuštėlis

Kai atitekėjau, tai eidavom skalbt ’prie Kapuštėlia, jis buva neapaugis nei medžiais, nei krūmais. Buva plovai, suposi, ale buvo padaryti lieptai, ėjam rūbų plaut’.  Kapuštėlij mažai žuvies, eidava an didelių ežerų, Mažiklin, palei ažerus gyveno Pučai, Greželiai, Sinkevičiai, Jakelis.

Sabališkių k. – Janina  Šumskienė

Kapuštėlis baigia užaugt’. Kadaise prakasdinėja, nuleida ežeriuku, laukai net an pusės metra grioviais trūka,  reiškia vanduo apačioj negiliai dar, žemė slenka.  Trūka nuo bažnyčios pusės krantai, kai apie 1 metrą nuleido vandenį, velėnos greit užeina, medžiai, vanduo apačioj vistiek

Perkūnakiemio k. – Česlovas Kazakevičius, g.1925m.

 

Bezduko ežeras

 

bezduko ež.

        Bezduko ežeras

 

Bezdukas seniau buvo didelis ežeras, apie 12 ha pločio, dabar visai jau baigia užaugt’, tik pusės hektaro gal’  liko. Seniau čia suskrisdavo labai daug žąsų, jos rudenį čia rinkosi, tai kol išskrenda, tai an rugių, an želmenų, viską išlesa.

Prie Bezduko ežero kasėm durpes, traktorius užėjo, aplinkui supasi. Apačioj durpynas prarūgęs, kai pašalę gali užeit’, tada kasa, ale kai sujuda velėna, tai kažin kur supasi.  Visur vanduo tenai apačioj.  Tenai buvo labai daug karosų, mes vaikai ėjom.

Kurgonas turėjo tokį katilą, garais dirba. Žmonės rankom kasa, su kastuvais, meta an transporterio, jis sumala ir suspaudžia, stumia, viela sukasi, aina brikeliai ir kloja juos an žemės. Giliai iškasa. Kaip šachtos tokios buva, vadina Mainos. Sakydavo, mainose dirba.  Tėvai pūslėtom rankom dirbo, ale žemės norėjo pirkit’, už ją reikėjo mokėt’.

Perkūnakiemio k. – Česlovas Kazakevičius, g.1925m.

 

Nuo Migūčionių link Žebertonių liulėjo klampi pelkė Bezduku vadinama. Žmonės šneka, kad einant jos pakraščiais žemė supasi liula ir gali praplyšti. Pelkės viduryje dar tebetvyro nedidelis Bezduko ežeras, kadaise buvęs dideliu ežeru. Jis visai baigia užaugti.

Pustakiemis – Juozas Kundrotas, g. 1943 m. 

 

Rudupė

 Elektrinė pastatyta an Kazimiera Macijauska žemės. Tenai buva vieta, vadinama Šlapełėm. Buva daug šaltinių, in rytus buva Kampai, arčiau Anykštos. Tekėja Rudupė. Ji visa buva rūdim apėjus, tekėja nuo pelkynų Strėvon, kur dabar šiltas kanalas.

Anykštos k. – Domicelė Jurkevičiūtė-Janavičienė, g. 1923 m.

 

Pakriokšnis

 

          Seniau  buvo labai daug žuvies.  Iš Bezduko ežero tekėjo upelis link Puikino, dabar jis jau išnykęs, tik grioviai likę po melioracijos.Tai pavasariais  toj upełėj  ešerių, kuojų, lydekų buvo tirštai, buvo toks griovys nuo upelio, tai jame pilna lydekų. Iš pakrekłės bučiuką pasiimi, ar su paprastu krepšiu prisisemi, puodu prisišutini ir valgai kiek nori, labai buvo  gerai. 

Migūčionių k. – Algirdas Arnatkevičius, g.1928 m.

 

Pakriokšnis tekėjo iš Bezduko ežero, tai prakasė, jo vagą pakeitė. Pro Baliūnus tekėjo, kai kelią darė, viską sujaukė, viskas pasikeitė. Tik krantai dideli liko, bet jau vanduo sumažėjo.

Abromiškės – Česlovas Kazakevičius, g. 1925 m., kilęs iš Perkūnakiemio.

 pakriokšn.

Pakriokšnio upelė nuo Bezduko iki Puikino ežero

 

Gražialiauka

Iš Orio ežero išteka Griaželiauka, pavasarį krantai pasikelia, vanduo eina. Žmonės statė bučius. Bučius – iš karklų supintas, apvalus kap butelis, tankus; skylė didelė, kad užtvenktų visą griovį. Tada žuvis inteina ir atgal neišeina.

Abromiškės  – Česlovas Ševelis, g. 1932 m.

 

Pasakojo tėvas, kad palei Gražialiauku vaidenasi. Jis su Mikaliūkščiu ėjo naktį iš vakarėlio, iš Sabališkių, tai palei Gražliaukos upelį, prie pirties, po kojom, iš kažin kur atsirado juodas kačiukas ir taip ėmė kniaukt’, taip kniaukt’, po kojom trintis, paeit’ negalima. Užsidegė jie degtuką norėdami pažiūrėt’, ogi nieko nėra – nei jokio kačiuko, nei nieko.

Abromiškės  – Aldona Skorupskienė, g. 1931 m.

 gražialiauka

Gražialiaukos basenas

 

Saulėtekio šaltinis

 

Kur dabar salos, buva Greževičia miškas, pusiasalis apie 30 metrų pločia. Kap vandenį pakėłi dešimt metrų, tai kalnelių viršūnis ir lika salom. Didžiojoj saloj ir dabar likį šaltiniai. Prieš apsemiant’, kap žemi lygina, kap pajudina su buldozeriu, tai nuvėja smėlis, užplauki. Atroda, smėliukas, ale atsistok, pabandyk, tai keturiom roposi. Visur klimpsta, grimsta, gali ir intraukt’. Dabar tos vietos po vandeniu, šaltinių tenai buva daug. Karvės ganėsi, tai viena inlinda, negałėja ištraukt’ – plavūnas.

Buva ir gydomas šaltinis, ale jau tiktai senos moterys šnekėja. Dabar niekas juom jau nesigyda. Iš to šaltinuka išteka upelis, in rytų pusi bėga, tai jis likis. Jo nesunaikina, nuog stataus kalna teka vanduo in rytus.

Geibonys – Vytautas Vankevičius, g. 1938 m.

 

Geibonių salos po vandeniu. Urbona salos tik kalnas likis, valdiška miška irgi kalnas likis.

Greževičiaus saloj dar yra likis šaltinis, iš jo vanduo bėga rytuosna. Seniau žmonys šnekėja, kad labai sveikas vanduo, kap prieš saułį bėga. Ty yr ir upelis. Buva ir daugiau šaltinių, ale užtapyti, dabar vanduo.

Abromiškės – Ieva Piraškevičiūtė-Mikaliūkštienė, g. 1921 m.

 

Greževičia miške buva daug šaltinių. Seniau lyg buvį koki tai statiniai, ale dabar tynai  jau viskas sulygyta, sudegyta, tik takai išmindyti ir šaltiniai dar likį. Anksčiau ty buva pusiasalis, tai yra likis šaltinis. Jo vandeniu seniau žmonys gydisi. Ir akis, ir rankas, dari vonias, vežisi vandenį iš tenai. Jis koks tai stebuklyngas. Saka, kubile šutinasi ir daug geriau jautisi. Ty an kalna labai daug šaltinių buva. Šventa vieta. Buva kokių tai rųstagalių, akmenų.

Ir čia palei  mūs krantu dar likis šaltinis. Ėja atsinešt’, kap reikia sviestu švariai išplaut’, ba jo vanduo labai šaltas ir švarus.

Šarkinės k.  – Pranas Sinkevičius, g. 1924 m.

 

Greževičiaus miške anksčiau buva pusiasalis. Salos atsirada, kap pakėłi vandeni kokiais dešimt metrų, tai tiej kalneliai ir lika salom. Ty, kur dabar Didžioji sala, yra šaltinis. Jis skaitėsi gydomas, Saułėtekia vardu vadinasi, mat kap saułi pateka, tai pirmiausia an jo šviečia. Iš jo aina upelis rytuosna, in ažeru. Jo vanduo – vienos rūdys. Seniau, kap sirgdava, tai aidava parnešt’ vandenia iš to šaltinia – padeda sveikatai. Jis ir dabar yra Didžiojoj saloj, dabar indėtas bitonas*, vadinasi Saułėtekia šaltiniu.

Dar mama šnekėja, kad žmogus sirga, nesikėłi, tai parneši jam Saułėtekia vandenia, ir visai pasveika. Didysis šaltinis yra pačiam kalne. Kap mana tėvas dar kiaulas gani, vaikas buva, tai, saka, buva karšta, kiaułės mėgsta purvyne voliotis, tai pradėja knist’, išknisa duobi, vanduo upeliu nuvėja. Tadu vaikai pamati, ėmi su rankom kast’, kast’. Tai kap pasilaida vanduo, buva visam kaime girdėt’, kap krioki. Tada sẽniai pradėja rėkt’, rinka akmenus, verti, tai didumu užverti. Ty žemės judyt’ negalima –  jei tik pakasi, visur vanduo, šaltiniais virsta. Kap statisi elektrini, kirtam medžius, lyginam kalnus, tai buva kokių tai raudonų plytų rytinėj pusėj palei šaltinius. Kap aš augau, tai Greževičia miške aidavom „an darža“ – ty lazdynai auga, pušų nebuva. O paskui, kap vertim su buldozeriais, tai išversdinėja kokių tai raudonų plytgalių.

Ėjau pro Mackūniškes nakti iš pusbrolia vestuvių, tiesiai per tuos šaltinius. Miškas augis, paklydau ir išeit’ negaliu. Ainu, ainu, nieka nežinau kur. Tai kap žengiau tiesiai nuog skardžia, kap kritau, čiumodanas mana iš paskui buldu, buldu, o aš jau vandenij. Ale nieka, išlindau.

Kap kėłi vandeni, stati Elektrėnus, dirbau ekskavatorinyku. Tai darbinykai man neša vandeni iš ažera. Iš toli sakau: „Ką jūs čia darot? Imkit kastuvu, prakaskit duobełi, ir bus vanduo.“

Jiej netiki, saka – an kalna ar gali būt? Tai paėmiau kastuvu, išverčiau senu kelmu ir nuvėja vanduo…

Ekskavatorius insikasis žemin po krantu, jau vakaras, baigisi darbas. Sakau, žiūrėkit, ba užvarys vandeniu, o žmonės manim netiki. Tai ryte reikėja jį atkast’, tų ekskavatoriu – nuo kalna kap nuvėja upi, tai visku smėliu užplauki.

 Paimk ylgu pagali, inkalk kalne giliai, tai kiek pabūna ir iššoksta, tik upt’. Kap dirbom prie kirtima (valyma darbų), tai vienas darbinykas su juodais kailinukais, su vailokais apsiavis žiemos metu. Sakau, sušlapsi, isipurvysi. Jis netiki. Iš kalna, iš šaltinia vis bėga vanduo, tai kap jis inklimpa, žiūrim – jau reikia traukt’. Ir tiej vailokai lika, basu ištraukim.

Geibonys –  Vytautas Langevičius, g. 1935 m.

* Bidonas

 buvęs Greževič.

Buvęs Greževičiaus pusiasalis

 

Greževičiaus saloj dar yra likis šaltinis, iš jo vanduo bėga rytuosna. Seniau žmonys šnekėja, kad labai sveikas vanduo, kad prieš saułį bėga. Tynai yra ir upelis.

Abromiškės  – Ieva Piraškevičiūtė-Mikaliūkštienė, g. 1921 m.

 

Mūs ežeras – Aujiedas. Dar nepertoliausiai yra Švenčius, Švenčiukas, Briaunis.

Vardu  Švenčiuka ežeriuka niekas pas mumį nevadina, vadina Akivara.  Labai gilus, aplinkui plovai.  Gal buvį dideli ežerai, ale jau užaugį, in Aujiedu kraštai nuog Šuolių labai užaugį.  Kiek aš atsimenu jau pasikeitį.  Aujiedan priłaida amūrų, jie žołes valga, ale pradėja gaudyt’, stata ir tinklus.  Yra ungurių, šamų, yra ešerių. Ungurius gauda su tribradžiu. Tinklas toks, jį vedi giliau, brendi ir pagauni.

Šuolių k. – Aleksas Bliujus, g. 1949 m.

 

Ilgio ežeras

Kai buvau vaikas, Janavičius Augustas daug pasakodavo apie ežerus, apie raistus prie Mijaugonių piliakalnio. Sako, Ilgio ežeras ėjęs iki Mijaugonių piliakalnio, paskui vietovės užpelkėjo. Dar jis sakė maudęsis, o mes jau tik įklimpusias karves iš tų raistų traukdavom. Dabar, po melioracijos, ir tie raistai visai užako, virto šlapiais durpynais, kurie palijus smarkiam lietui vėl prisipildo, išeina iš griovių. Kai mes su tėvu važiuodavom tenai kasti kalkių, tai iškasdavom didžiausius klodus kriauklių.

Gojaus  k. – Pranas Česonis, g. 1939 m.

 ilgio ežeras

Ilgio ežeras. 1812 metų ranka pieštas karinis  žemėlapis

 

 Strėva

Legenda. Kartą gyveno dvi seserys – Strėva ir Verknė. Sumanė jos pas tėvą Nemuną nubėgti, bet nežinojo kur jį rasti.  Verknė išskubėjo į vakarus, Strėva – į rytus. Ilgai jos ieškojo kelio, daug kilpų išraitė, kol atskirais keleliais surado Nemuną tėvą, stipriai įsikabino jam į šoną ir  laikosi nusitvėrę…

 strėva

Strėva iki Jagudo ežero

Strėvos upė nedidelė, siauroka, tačiau gana vandeninga, su giliu slėniu, ypač nuo  Anykštos ežero iki Žiežmarių miestelio apsupta labai aukštų, stačių skardžių, giliai vingiuota, vingiuose gilios vietos gyventojų vadinamos buchtomis. Upėje daug brastų, lieptų, prie jos sutinkama daug kaimo pirčių.  Strėvos ištakos iš Anykštų ežero yra pati mėgstamiausia žvejų vieta bučiams statyti.

 

 

 Strėva ir Verknė – lyg seserys dvynės, abi gimusios Dzūkų aukštumoje, kuri upėms yra kaip motina. Strėvos ir Verknės versmės greta, vėliau jas išskiria Dzūkų aukštumos Aukštadvario moreninis masyvas. Verknė teka jo pietiniu pakraščiu, o Strėva apibėga kalnyną iš rytų ir šiaurės.

Strėva, beišdykaudama su broliais ežerais ir beskubėdama į šiaurę, vos nesumaišė upių ir nenuskubėjo į Nerį, nuo kurios jau buvo tik už 12 kilometrų,  tik gerojo Anykštų ežero patarta, pasuko į vakarus, kur ir surado Nemuną. Manoma, kad priešledyniniu laikotarpiu Strėva buvo Neries intakas, o ir pati Neris tekėjo  dabartinio Strėvos slėnio dalimi. Taigi už puikųjį slėnį žemiau Elektrėnų Strėva dėkinga savo vyresniąjai seserei – Neries upei.

Prie Strėvos nuo seno virė gyvenimas. Paupio gyvenvietės buvo sujungtos senoviniais keliais tarp Kauno, Žiežmarių, Semeliškių,Trakų, Vilniaus. Manoma turėjus ir kelią Semeliškės – Paparčiai per Senas Kietaviškes.  Senieji keliai išugdė Semeliškes ir Žiežmarius. Prie Strėvos galima susKaičiuoti buvus apie  dvylika vandens malūnų. Patogi geografinė padėtis uždėjo ryškų istorijos anspaudą – gyvenviečių čia būta jau akmens amžiuje, piliakalniai, kurių buvo daug įrengta prie Strėvos ir jos intakų dar I tūkstantmetyje p.m.e. regėjo genčių kovas ir susirėmimus su svetimšaliais. Pastrėviais nuvilnijo ne viena karų, mūšių, sukilimų audra.

Strėvos upės vardas  atspindi vieną Lietuvos upių savybę – sraunumą. (strėvus – sraunus) vidutinis jos greitis yra 1,1 – 0,3 m/ sek. , žemupio rėvose siekia iki 1,0 m/ sek. Srovės greitį koreguoja ir augmenijos gausa, vasarą tankiai sužėlę vandens augalai sumažina upės tėkmę, pavasarį ir rudenį, augmenijai sumažėjus, Strėva būna sraunesnė. Labai įvairuoja upės krantai ir slėniai, jie nulemia pakrančių grožį. Krantai, išvartos kai kur siekia iki 3 metrų aukščio. Jau vidurupyje pasitaiko gana aukštų skardžių, žemupyje kai kur jie iškyla iki 30 – 40 metrų.

Už  Semeliškių kur baigiasi aukštupio ežerynas, Strėva bėga į šiaurę. Kairėje pusėje ji priglaudžia upeliuką, atitekantį iš Gelvio ir Gelvaičio ežerėlių, iš dešinės įsrūva Beržuolė, kuri savo kelią pradeda Beržuolio ežere.  Upė darosi vandeningesnė, platesnė, prie Zaulsų gilus slėnis baigiasi, krantai žemėja, srovė lėtėja. Už 4 kilometrų iš dešinės įteka Dubreikos upelis, upė plati, lėta, pakranės nendrėtos.

Čia Strėva priplaukia Pastrėvio vandens saugyklą, tvenkinys susidarė pastačius Pastrėvio HE, kurios jau nebėra, likęs tik senas malūnas ir lentpjūvė. Tvenkinys yra paskelbtasvandens paukščių draustiniu, iš vakarų į jį įteka Vuolasta, upė, kurios ilgis apie 11 kilometrų ir ji vingiuoja šalia Strėvas, savo slėniu puošia Stančikų kaimą, kuriame yra Laumenos ir du Stančikų ežerai.

Rytinėje tvenkinio pusėje stovi senas Mustenių kaimas

Strėvos upė prateka trmis skirtingomis kryptimis beveik atitinkančiomis rajonus – aukštupyje teka į rytus, Trakų rajono žemėmis, vidurupyje teka į šiaurę Elektrėnų savivaldybės žemėmis ir žemupyje  –  į vakarus, Kaišiadorių rajono žemėmis.

Iš enciklopedijų

 

Strėvos upė nedidelė, siauroka, tačiau gana vandeninga, su giliu slėniu, ypač nuo  Anykštos ežero iki Žiežmarių miestelio apsupta labai aukštų, stačių skardžių, giliai vingiuota, vingiuose gilios vietos gyventojų vadinamos buchtomis. Upėje daug brastų, lieptų, prie jos sutinkama daug kaimo pirčių.  Strėvos ištakos iš Anykštų ežero yra pati mėgstamiausia žvejų vieta bučiams statyti.

 Iš archyvų

Apie 1920- 21 metus:

Tiltui taisyti Senųjų Kietaviškių kaime per Strėvos upę, kuriuo jau nebegalėta važiuoti valsčiaus viršaitis sudarė kelias sutartis su B. Kavaliausku dėl lentų ir kaladžių išpjovimo, su V. Kazlausku iš Peliūnų dėl,,vnoskovinos‘‘ išpjovimo, su S. Zubricku iš Naujųjų Kietaviškių dėl viršaus uždengimo.

Kietaviškių valsčiaus šiauriniu pakraščiu ėjo kelias Rumšiškės – Žiežmariai – Vievis. Buvo surašytas parėdymas dėl kelio taisymo – užpylimą duobių, taisymo tiltų,  užpylimo žvyro.

Iš knygos ,,Kietaviškės“

 

Ir palei Strėvu iškasi senų pajuodusių ąžuolų, tokia storia kap stalas. Žmonys sukūrena, niekas jų nevertina.

Mijaugonys. – Boleslovas Pruskas, g. 1928 m., kilęs iš Anykštos

 

strėva 2

Strėva nuo Senų Kietaviškių iki Bačkonių

 

KITAS SKYRIUS

TURINYS

Buvom 09 Semeliškių seniūnija

SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJA

 

Bagdanonys

Bagdanonys – didelis kaimas. Buvo dvi mokyklos – vienam gale lenkiška, kitam – lietuviška. Aš mokiausi lietuviškai. Mokė ir kaimiška gyvenima – mokėjau verpt, aust, siuvinėt, megzt, viską mokėjau. Ir dabar mezgu.

Gimiau Bagdanonių kaime, gyvenam ūkiškai, turėjam 7 ha žemės, ale tėvas labai jaunas mirė, likam trys vaikai, du broliai ir aš. Nuo 7 metų piemenavau pas ūkininkus, paskui paaugus tarnavau,  dirbau ūkia darbus, vaikus auginau.

Bagdanonių k.  – Stefanija Dambrauskaitė Šipkauskienė, g. 1923 m.

 

Gyvensena

Mūsų parapija buva Semeliškėse. Ir krikštyta ir komuniją priėmiau Semeliškėse.

Seniau kaime dar menu, degina balanas, menu, tėvas darė ožį iš medžia, paskui jau priskalda iš storos pušies pliauskos balanų, labai plonų tokių. Darė lemputę iš kokios nor blešankos, indeda medžiagos knatą, pripila žibala ir dega, jau nereikėja tų balanų keist, ba vaikai turėja stovėt ir keist balanas, jos labai greitai sudega. Menu, kai pastatė Bagdanonių elektrinę, tai jau įvedė elektrą.

Paskui užėja kolūkis. Statė elektrinę.

Po kara, kai atstatinėja Vilnių, tai reikėja daug jaunima, rinka kaima žmones. Pakalbina ir manį, saka, važiuojam, nu ir išvažiavau. Dirbau prie krana, gerai uždirbau.  Gerai gyvenam. Statybose susipažinau su bendradarbiu, našliu ir apsivedėm.  Jis turėja 6 vaikus, 20 metų pragyvenam kartu.

Paskui gyvenam ir kolūky. O kolūky seniau labai vogė.  Tai rugiuosna, kad nevogt (?) pripila kokių tai juodų nuodų (beico?). Tai 4 vyrai, prisigėrė šnapsa, ar ty jis buva koks nuodingas, ar ty tiej rugiai nuodais buva apipilti, kad jie namo neparėja, o an tų rugių ir miegoja, gal prisikvėpava tų nuodų, ale visi paskui numirė. Dar vežė ligoninėn, dar gydė, bet puolė an širdies ir po mėnesio ir mano vyras numirė. Likau viena su jo vaikais. Jau vaikai išaugį, iš namų išėjį, vienas tik lika dar mokinys, tai atidaviau jį internatan, vienai sunku, o jis manį labai neklausė.

Kolūky melžiau karves. Dirbau sunkiai, gyvenau ūkiškai, karvių, paršų, vištų, o melžt labai toli reikėja eit, sunku buvo.  55 metų išėjau pensijon. Tas jauniausias pradėjo išgerinėt, pasilaidęs buvo, tai aš jo net bijojau ir ištekėjau. Šitas vyras buvo 10 metų už mane vyresnis, jau sirgo vėžiu, nors aš to ir nežinojau. Po 8 metų ir jis numirė, vėl likau našle. Brolia žmona labai sirgo, tai jis sako, važiuok pas mane gyvent, žmona nieko jau nedirba, padėsi, o kai tik žmona numirė, tai ir mane išvarė. Tada labai sirgau plaučių uždegimu, gulėjau Trakuose, paskui Vievij slaugos namuose, paskui jau ir Elektrėnų globos namuosna patekau. Čia gyvenu jau 15 metų. Gyvenu čia šitam kambariuky, gerai čia man.

Bagdanonių k.  – Stefanija Dambrauskaitė Šipkauskienė, g. 1923 m.

 

Baubonys

Gyvenam Baubonyse.
Man mama lyg nurodi keliu kur gyvensiu.
Kai buvau nedidelis, tai kur reikėja, važinėdava su arkliu. Ir aš kartu. Reikia ar nereikia. Arkliukas neskuba, aplink gražu, tai ir klausinėju mamos, kas už to kalna, o kas už to. O tenai kalnų kalnelių…
 Sykį važiuojam Pastrėvin.
– Ten koks kaimas? – klausiu ir rodau ant Obenių.
– Čia, žiūrėk, Dulkai, paskui – Zarečnikai, Pastrėvys, Peliūnai.
Toliausiai – Obeniai.
Mama greit numirė. Tai lyg kelią nurodė. Išėjau tuo keliu, Obeniuose  ir gyvenu.

Baubonių k. – Kazimieras Pranskevičius, g.1936 m.

baubonys

Baubonys iš J. Žikulino žemėlapio

 

Budyliai

  Kaimas, kur gyventa tokių tinginių žmonių, jiej tingėja dirbt’, tai ty kažkas vis juos budina.  Buva ultojai, tai juos reikėja budyt’. Tai Budyliai, dzūkava, tai saki Budzyliai.

 Palei Makūna sodybu yra dabar jau labai užaugis vadinamas Jegora šaltinis, jis vertėsi iš po žemių. Čia žmonės aja plaut’ akių, šaltinis, kur prieš sauli tekėja, tai , saka, akim praust’ labai gerai

 Budylių k  – Ona Nasutavičienė, g. 1909 m.

 

Neramumai, karai

Po kara labai visus kankina toj rusų kariuomenė – kas išėja kariaut’, tai visko buva, ir žuva, ir sužeisti grįža, o kas ėja miškan, dar blogiau, beveik visi žuva arba slapstėsi. Budzylių kaime gyvena toks Pranukas. Jis nėja miškan, jam tėvas padarė tokią labai gerą slėptuvę. Į ją patekt’’ galėjai tik perėjęs per aukštą, kur namas buvo sujungtas su tvartu, paskui ty kaip nusileisdavo ir pereidavo po pečium. Jis nemažai metų tenai slapstėsi, kavojosi, kai jau visus sutvarkė, išėja, užsiregistrava gal po kokių 7 metų. Saka, jis išeidava prie didelių darbų tėvam padėt’, tai persirengia moteriškais rūbais ir bulves kasė taip ir rugius su pjautuvu pjovė, jei pamata, kad kas ateina, tai slepiasi, bijoja kad išduos.

Noškūnų k.  – Veronika Venskutonytė Nasutavičienė, g. 1942 m.

budyliai 

Budyliai iš apie 19 a. pabaigą

 

Noškūnai

Gyvenom prie labai gražių ežerų. Buvo du ežerai –  Vaisietis ir Garnis.  O tarp jų ir buva mūsų žemė. Tai, saka, po žeme irgi eina ežeras, koks tai vanduo tenai, lyg upė, iš viena ežera kitan,  susisiekia abudu ežerai, tai labai gera aura, visi žmonės ilgaamžiai, tikrai visi tenai gyvena iki 90 metų.

Noškūnų k.  – Veronika Venskutonytė Nasutavičienė, g. 1942 m.

 

Neramumai, karai

Po karo sunku buvo. Ateina naktį , ateina dieną ir visus pamaitink. Menu, namas dviejų galų, ty kitam gale stovi pečiukas, ty pakavoja skilandi. Jau nėra ko duot’’, o vėl’ atėjo. Ir ginkluoti. Diedukas neduoda, saka vaikai alkani bus, tada tėvas saka:,,Tėvai, atiduok, vaikai papasnikaus ir išaugs, o liks našlaičiais bus blogiau“ tai ir atidavė.

Noškūnų k.  – Veronika Venskutonytė Nasutavičienė, g. 1942 m.

 

Semeliškės

Manoma, kad miestelio pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Labiausiai tikėtina, kad ji buvusi Samilis (pagal vieną pirmųjų gyvenvietės minėjimų rašytiniuose šaltiniuose). Pasakojama, kad tas Samilis galėjęs būti įkurdintos prūsų genties vadas (tai vakarinių baltų asmenvardis). Gyvenvietė ilgą laiką buvo žinoma kaip Samiliškės, vėliau Semeliškiai [4], kol XX a. 1-ojoje pusėje nusistovėjo Semeliškės.

gatvė Semelišk.

 

Gatvė Semeliškėse

 

Gyvenom Semeliškėse, buvo viena grįčia, nei tvarto, nieko, nebuvo kur laikyt’ karvės ar ko.

Mano tėvas numirė vasary, o kove aš gimiau. Nebuvo nei nuotraukų, nieko.

Semeliškėse buvo žydų, tai našlės pragyvendavo jiem dirbdamos. Su pinigais būdavo sunku, visada pasiskolindavo pas žydą, paskui atidirbi. Mama skalbdavo ir ponams. Buvo valsčius, teismas,  mokykla, policininkai, buvo turtingų žmonių. Seniau žmonės pripažino sarmatą, grieką, . vienoj troboj gyveno kartais ir 2 – 3 marčios vienam name su tėvais, valgyt’ virė paeiliui po savaitę, o tėvas buvo šeimininkas, visi jo klausė.  Žemę irgi dirbo bendrai. Kas norėjo užsidirbt’, važiavo į Latviją, kiti – į Suvalkiją pas didesnius ūkininkus. Pirkia būdavo viena, didelė, kai kur buvo ir kambarių keletas, kaip kas gyveno. Daugiau žemės, didesni ir namai. Kazlauskienė tokia turėjo 18 vaikų, didelė šeimyna, tai jau užaugę kur nors išeina.

Semeliškės – Jadvyga  Paulauskaitė Špakauskienė, g. 1928 m.

semeliškių apyl 

Semeliškių apylinkės

 

Vyro tėvas pravarde Korocenka. Dėl ko taip?

Dar caro laikais jo prodiedukas buvo labai mažiukas, tai jį praminė iš rusiško Karocenka  – korotenkij. Nu gerai.Taip ir liko. Paskui diedukas, sako, buvo labai aukštas, bet ir tas – Korocenka, net visi dyvinos, kad tokia pravardė. Tėvas vėl buvo nedidelis, o jau mano vyras – vėl aukštas. Dar ir mano dukterį mokykloj mokiniai dar vadina Korocenkaite. Pravardė liko.

Semeliškės – Stasė Sadauskaitė Nasutavičienė

 

Tėvai buvo gimę Lojaus kaime, namai buvo maži,  o šeima didelė – broliai, seserys. Kai tėvas apsivedė, jam buvo 28 metai, mamai – 18.  Tada jie išvažiavo į Strėvos kaimą, 10 kilometrų nuo Semeliškių. Už Strėvos – Dergionys, tenai aš gimiau.  Tenai buvo didelis miškas, ėjom uogauti.  Brolis gimė Pastrėvy, sesuo vėl Strėvoj, kitas brolis vėl Lojuje. Kai matininkai padalino žemę ir tėvas gavo savo dalį, jau ant savos žemės pasistatė namą. Tėvas buvo pedantiškai tvarkingas, viską darė pats. Tėvas uždirbinėjo sau, todėl kilnojomės.

Po vestuvių gal 4 – 5 metus ir mes su vyru gyvenom an butų, neturėjom savo vietos.  Gyvenom pas tokį Gudelį.  Mano šeimininkė buvo labai maloni, vis man patarinėjo. Sako, Stasele, būk atsargi, neturėk daug bendrų draugių, visko gyvenime būna – dažnai atkalbina. Tenai gimė Airytė. Iš kur toks vardas?  Tos šeimininkės sesuo gyveno Argentinoj.  Ji buvo nėsčia, kai jie svečiavosi Lietuvoje.  Grįžtant atgal į Argentiną labai tikrino sveikatą, bet nepastebėjo, kad ji nėščia. Taigi Airijoj juos sulaikė, ko tai užkliuvo ar dokumentai, ar kas ty buvo, bet ji pagimdė mergaitę. Buvo įdomu, kad to seniai nebuvo, kad pražioplintų.  Tada valstybė, visai neklausdama tėvų, mergaitei davė Airytės vardą. Taip paskui ir liko. O man visai patiko, todėl ir savo dukrą pavadinom Airytės vardu.

Semeliškės – Stasė Sadauskaitė Nasutavičienė g.

 semel. mALŪNAS

Semeliškių malūnas(buvęs)

 

Diedukas tarnavo caro kariuomenėj 25 metus, tai parėjęs gavo iš dvaro dzesentiną žemės, jau turėjo apie 50 metų.

Barboriškių dvara panelės buva 3 – Ana, Marija ir Izabelė. Menu dar kai buva sodas, seniau visi ėja dvaran dirbt’, turėja po karvę, gyvena ty.

 Sovietai kai užėja, viską iš panelių atėmė, tai, sako, jos ir mirė iš bada. Visai negalėja vaikščiot jau, bet neprašė niekieno pagalbos.

Semeliškės –Bronė Urbonavičiūtė Bagačionkienė, g.1933m. Maitygailiškių k.

 

Pas mana diedukus buva didelis sodas, buva bičių.  Žydai su arkliais atvažinėja, supirkinėja obuolius, javus ir vežė Kaunan.

Mana baba turėja du vyrus, pirmą užmušė arkliai, tada ji grįža gyvent’ pas tėvus, o buva toks raštininkas, tai ji su juo apsiženina. Buva turtingi, turėja kelis valakus žemės, didelį sodą, augino  obelis, kriaušes, serbentus, buva gilus šulinys mediniu rentiniu, sodželka didełė. 

Pirmo karo mertu jie bijoja kad gali išvežt’, kur tai slapstėsi, ale tenai buva didelis baras, kepė kokias tai lepioškas iš balandų, keitė maistą an drabužių, paskui tėvas jau grįža, apsižiūrėja ir parsivežė šeimyną namo.

Semeliškės  – Elena Čechavičiūtė Suchockienė, g.1920 m.

 

 SODYBA samališk.

Sodyba  Semeliškėse

 

Neramumai, karai

Per karą per Semeliškes ėjo rusų tankai, o vokiečiai juos apšaudė iš orlaivių, tai stovėjo 3 pamušti tankai. Šita pusė, an Trakų kelio labiausiai nukentėjo, sudegė daug namų, dideli gaisrai buvo.

Semeliškės  – Juozas Kazakevičius,  g. 1923 m. Perkūnakiemio k.

 

Aš Semeliškėse gimęs, augęs, mokęsis, visą gyvenimą čia. Kur mūsų namai, karo metu miestelis buvo sudegęs, tankai aja. Kareiviai liuką atidarė, tai tiesiai per tą angą juos ir susprogdino, nei viena nelika, siena tanka kaip atitrūka, tai toliau, už 30 metrų stovėja klojimas, kaip davė, tai sugriuva visas klojimas.

Semeliškės  – Stanislovas Komaras, g. 1938 m.

 

Semeliškių kaimas

Gyvenam už Semeliškių apie 2 kilometrai, miestelis tada dar nedidelis buva. Gyvena daug žydų, totorių buvo, rusų nemažai, kad lietuvių mažai ir buva.

Bažnyčia gal statyta ant kokių senų kapinių, kad kai ty  dirbam, tai iškasdavam lavonų, nu kaulų. Paskui jau grindis dėjam, kasėm, irgi buva.

Seniau pirkios kaime buva be kaminų, nu kap pirtys, tik didesnės, gal kap tai išeidava tiej dūmai. Stogai buvo šiaudiniai ar nendriniai, 40 metų išlaikydava. Šilumą gerai laikė.

Sklepų nebuva, kasė duobes laukuose ir bulvėm ir burokam.

Gyvenam linksmai, vakarėliai buva. Mergos basos atėja, basos pašoka ir nuvėja, kai šalta – klumpės. Užtat dainos. Klausyk – vienam kaime, tai kitam. A, gražu. Valgyt’ nebuva, ale linksmi buva žmonės. Mėgam šposyt’. Ryte gaspadorius žiūri – vežima nėr. Kad an stoga.  Ir užtrauk tu man, ale stogas šiaudinis, žemas. Arba užlipam an stoga, uždengiam kaminą stiklu, nieka iš apačios nematyt’, lyg neužsikišęs, ale dūmai visi pirkion aina ir gana. Oi, kiek prisijuoki…

Seniau nebuvo cigarečių, niekas nepirka, tabaką augina patys savo daržuose. Darė taip. Ima didelius tabaka lapus.  Priveria an šniūrų ir abiem balkia pusėm prikabina troboj. Kiek balkių yra, tiek ir apkabina abiem pusėm. Pilna pirkia. Ir džiūsta. Tada tuos lapus štabeliuoja, suspaudžia, susuka ir padeda. Žiemos metu trupina, pjausta ir susideda mašnelėn. Kai jau pjauna baroną rudenį, tai mašnelę sudžiovina, sutvarka ir ją naudoja tabakui susidėt’. Tą tarbelę iš mašnelės vyrai nešiojasi kasdien, saka, labai gerai laikėsi tabako kvapas, neišeidava. Prikiša pilną, tai kokiai savaitei turi. Tada iš to tabaka dara cigaretes.  Ima popieriaus, naudoja ir laikrašti, susikarpa tokiais gabaliukais, deda tabaką ir susuka cigaretę.  Paskui jau buva tokie lyg vamzdeliai popieriniai su tuščiu galu, tai ty prigrūda. Degtukų irgi buva mažai, menu, vieną degtuką skėlė an keturių dalių. Mokėja ir skiltuvu išskelt’ ugnį. Ima titnagą,  skudurą, padeda an akmeno ir skelia,  kol skuduras usidega.

Nebuva elektros, gal po kara dar nebuva nei lempų,  menu, skaldė ir degina balanas.  Padara ožį, suskalda skalią pušinę pliauską, tas balanas stata ožin ir uždega. Apačioje po ožiu stovėja bliūdas su vandeniu, kad nenukrist kibirkštis. Keist’ tas balanas reikia.

 Semeliškių k  – Mataliūkštis Česlovas  

 

Šakaldonys

Kaimo pavadinimo kilmė

Toj vietoj, kur dabar Šakaldonių kaimas, seniau buva dideli miškai. Kap žmonėm reikėja žemis, tai tuos miškus kirta kirviais, vali žemi ir laukuose lika labai daug šakalių. Tai tų vietu ir pramini Šakaldonim.

Žuvyčiai – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m.

 

 šakaldonių žemėl

Šakaldonių kaimas apie 19 a. pabaigą

 

Mes nedaug žemės turėjam, tai ganim po miškus, pievas reikėja šienaut’, mūs žemi buva palei mišku. Atitekėjau iš Maitigališkių Šakaldonysna, vyras negeras buva, girtuoklis, žemės neturėjam, sudarydava sutartis su Maitigališkių dvara savinyku Tarbiejum, tai jam reikėja atidirbiniet’.  Rugius visu dien su pjautuvu pjauni, tai paskui dar tiesiai per Tarbiejaus žemi nepereisi, reikia sukt’ aplinkui keliu, va kokis piktas, negeras buva tas rūsas  Tarbiejus. Mūs žemi aja kampu, seniau navalnicos išgriauna revus, ty Vuolasta teka, krantai.

Audžiau šeroku, vasaru nešioja vyrai ilgus baltinius, ant kelnių viršaus usiłaidį. Drobinius, lininius plovi su šarmu, muila nenaudoja. Gal ir nebuva.Verpt’ tai aš nemyƚėjau, geriau man buva pas gyvulius.

Šakaldonys  – Zosė Radzvilaitė, g.  1930 m. Maitigailiškių k.

 

šakald. kalneliai 

Šakaldonių kalneliai

 

Šakaldonių knygnešys

Vinco Balasevičiaus sodyba Šakaldonių kaime buvo didelė, graži, turtinga, jis valdė 34 hektarus  žemės, buvo vienas iš darbščiausių ūkininkų apylinkėje.  Ypač gražiai buvo įrengtas gyvenamasis namas – langinės, durys, prieangis išdekoruoti, išgrąžinti. Namas buvo dengtas gontais, virš prieangio ant 4 medinių kolonų buvo buvo įrengta patogi salkutė, taip pat išpuošta liaudies meistro ranka.

Kai susikūrė Nepriklausoma Lietuva, iškilo reikalas Šakaldonių kaime atidaryti pradinę mokyklą. Semeliškių valsčiaus viršaitis iš karto ėmė tartis su  V. Balasevičium, kad jis išnuomotų vieną namo galą.  Šeimininkas sutiko.  Į mokyklą atsikėlė dirbti jaunas mokytojas Antanas Maceina.

Šeimininkui Maceina patiko, jis buvo apsiskaitęs, prenumeravo spaudą, su juo vienas malonumas V. Balasevičiui pakalbėti, papolitikuoti, pasidalinti prisiminimais apie 1905 – 1907 metų revoliuciją, apie pirmojo pasaulinio karo negandas.  O kai V. Balasevičius iš spaudos sužinojo kad renkama medžiaga apie knygnešius, daraktorius, kai ėmė rodytis straipsniai apie J Bielinį, J. Milančių, Vievio miestelio vaistininką, apie P. Gudelį iš Gilučių kaimo, jis prasitarė mielam Antaniukui:

– Taigi ir aš buvau knygnešys Prūsijos knygas gabenau. Su kunigu Antanu Kripaičiu bendravau.

Mielasis Antanukas ( jis beje greitai tapo V. Balasevičiaus žentu vesdamas  jo jaunylę dukterį Onutę) įdėmiai klausėsi šeimininko prisiminimų. 

O buvo taip.

1902 metais į Semeliškių parapiją buvo paskirtas  kunigas Antanas Kripaitis, turėjęs ryšių su Darsūniškių, Vilūnų, Užuguosčio knygnešiais. Sužinojęs, kad V.   Balasevičius moka lietuviškai  skaityti ir rašyti, pasiūlė jam įsijungti į knygnešių veiklą.  Vincas mielai sutiko.

Išėjo ne vienas, o su Jurgiu Praškevičium iš Kalvių kaimo, kuris jau ne vieną kartą lankėsi Tilžėje. Iš jo atneštų elementorių kone visi parapijos daraktoriai  slaptose mokyklose mokė vaikus. Žygis pavyko – Vincas grįžo su maišeliu maldaknygių, laikraščių ir juos greitai išdalino.

Sėkmė paskatino V. Balasevičių vėl ir vėl traukti į Tilžę, ant stiprių pečių nešti lietuvišką žodį.  Ne, ne visos kelionės buvo ,,kaip sviestu pateptos”, tris kartus V. Balasevičius buvo  susidūręs su žandarais, bet jam vis pavykdavo pasprukti. Namuose irgi neišvengta kratų, gerai, kad visada buvo turėta,,velnio lašų”, kurie iškart suminkštindavo žandarų širdis.

Lietuvos laikais neištvėrė žentas Antanukas:

– Šeimininke, kreipkitės į valdžią, jums pensiją paskirs, ordiną įteiks. Visiems knygnešiams dabar pensijas skiria.

– Nenoriu aš tų pensijų – numojo ranka V. Balasevičius. – aš gi sveikas, tvirtas, galiu dirbti.

Tačiau mokytojas neatlyžo ir V. Balasevičius nuvažiavo, papasakojo apie savo veiklą spaudos draudimo metais. Bet jis atsisakė pensijos:

– Man geriau būtų, kad leistumėte prekyba užsiiminėti, kad ir monopolį laikyti.

Po kurio laiko V. Balasevičiui buvo leista Vištytyje atidaryti monopolį ir jis tenai dirbo iki 1940 metų, kol naujoji valdžia neišvarė jo iš pastato ir jame neįkūrė saugumiečių, o karo metais vokiečiai buvo įkūrę gestapą.

Balasevičius turėjo brolį kunigą Petrą, seseris – Kotryną ir Eleną.  Jis išaugino aštuonetą vaikų. V. Balasevičiaus knygnešystės kelius, ryšius su kitais liaudies švietėjais, daraktoriais neginčijamai įrodo vedybos. Vinco sesuo Kotryna ištekėjo už Vievyje gyvenančio knygnešio, kultūros veikėjų globėjo, provizoriaus Jurgio Milančiaus, o jo sūnus Bronius buvo vedęs Žaslių apylinkėse gyvenusio garsaus knygnešio Petro Gudelio dukterį Veroniką. Knygnešių keliai juos suvedė į šeimyninę padėtį.

Pokario laiku V. Balasevičius vos ne vos išvengė Sibiro. Dukra Veronika, sužinojusi kad jos tėvus žada tremti, slapta iš Vištyčio parsigabeno pas save į Kauną, tačiau su likusia Vištytyje dukra Emilija Dzimidavičiene buvo pasielgta itin žiauriai. Neradę tėvų namuose, suėmė jos  5 vaikus.  Dviem vyresniesiems pavyko pabėgti per langą, o tris jaunesnes dukras ( septynerių, devynerių ir vienuolikos metų) ištrėmė Sibiran, jos buvo apgyvendintos  vaikų namuose, tik  vyriausei  Jadzytei buvo liepta eiti į darbus. Visos trys yra grįžusios ir gyvena Lietuvoje.

Balasevičius sulaukė garbingo amžiaus, mirė senatvėje.

Knygnešys  V. Balasevičius su žmona Apolonija yra palaidotas Kleboniškių kapinėse, yra pastatytas paminklas.

Jonas Laurinavičius, ,,Galvė”, straipsnis,, Šakaldonių šviesuolis”1990 metai

 

Žuvyčiai, k.

Seniau saka, čia buvį labai dideli mūšiai, karai, daug žuva, tai paskui ir saki,, Žuvį čia“, paskui tep ir lika, nu kaimas dabar vadinasi.

 Žuvyčių k.  – Zosė Vinevičienė

 

 Kadaise mana diedukas pasakoja, kad kap atėja žmonys gyvent’ in šitas vietas, tai upely pamati labai daug žuvyčių. Vienas saka: „Oi, kiek daug žuvyčių!“ Tai ir lika kaima vardas tokis – Žuvyčiai.

Žuvyčių k.  – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m.

 

Yra vardai – Ąžuolyna kalnas(senkapiai), Akmenyčia, Barsukų revas, Busilų kalnas, Grendymai, Galų revas, Kaciniškės, Kaciniškių upelis, Krogžlys (yra šaltinis), Platujai, Pamelničys, Pašipšinas, Piliakalnis, Perkūniškės, Skarinia, Spalgenų raistelis, Salų kalnai (du atrodo supilti kalnai), Torielkėłė, Vejos, Viganai, Žalionys, Vuolasta, Vališius.

Pasakojo Vyšniauskas

SANYO DIGITAL CAMERA Žuvyčių piliakalnis

 

Ty piliakalnis. Šaltinis, kur per  kelią. Mes tenai štarukų lizdus kadaise žiūrėjam urvuose. Ranku inkiši, ale nedasieki. O tas upelis aina iš kalna, šaltinis, gražus upelis, labai bėga. Saka, nereikia nei variklia, namo insivedis. Pirtis prie upelia, akmuo.

Semeliškės  – Stanislovas Komaras, g. 1938 m.

.  

Yra pilis, buva, čia žuvį, yra senkapiai, anksčiau čia gi kariava, koks ordinas buva užėjis. Čia kapai. Išplauna kaukoles. Užtat ir vardas Žuvyčiai.

Žuvyčių k.  – Ona Markevičiūtė Seliutienė, g.1930m.

žuvyčių žem. Žuvyčių ir artimieji kaimai

 

Gyvensena

Mana mama miri nuog palaga – manį gimdydama. Likau našlaiti, tai, saka, tėvas susuka manį skaron ir nuveži in sava mamu, mana bobuti. Aš ty iki 10 metų augau. Paskui mana tėvas apsiženina antrukart, kap bobuti susirga, o aš jau nemaža buvau, pasiėmi manį namo. Turėjau „šilkini“ pamoti, ji turėja sava vaikų, mana netikrų brolių. Nenorėk, kad labai myłėt, visko buva.

Aš ilgai ganiau. Dar gani visas kaimas, turėja skerdžiu, ale ir vaikam reikėja paeiliui gint’ karves. Daugiausiai ganim miškuose, tai nebuva kadu nei žaist’, karvi nuveis kur toliau, už medžių ir nesimata, ir aik ieškot’.

Pradėjau mergaut’, reikėja parėdų, tai ajau usidyrbt’. Metus dyrbau pas vienu gaspadoriu palei Marijampoli. Sunkiai dyrbau, ale ir namie darbai tiej patys, buvau papratus. Tai usidyrbau, nusipirkau sau du palitus, dvi suknełas gražias. Turėjau ir bernioku, ale dar buvau jauna. Paskui tėvas jo nenorėja, pamoti jam sumelava, tep ir isiskyrim.          

Žuvyčių k.  – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m.

 

Neramumai, karai

Buva labai sunkūs laikai. Pati matiau, kap Semeliškėse an aikštis atveži vežimu prišaudytų vyrų, išverti pusnuogius, kruvinus. Priėjau pažiūrėt’, tai tuoj pripuołi rusiškai klausinėt’: „Gal tava čia guli?“ Gułėja ir pažįstami, ale niekas, net tėvai, negałėja prisipažint’. Paskui juos versdava duobėn už miestelia, naktim užkasdava. Žmonys, saka, savus dažnai atsikasdava irgi naktim, kas nebijoja. Nebuva kam pasiskųst’, vieni kitų bijoja.

Paskui tiej neramūs laikai, aja karas, paskui vėl’ užiaja rūsai. Vienukart vyras dari tvoras palei keliu, kad užiaja kareiviai su šunim, enkavedistai, ir paėmi jį. Ateina kaimyni, saka, paimi tava Kazi. Jį vedi Vylniun, ale vedi ilgai. Aja iš kaima kaiman, rinka vyrus pakełėj, paskui juos iš Vylniaus išveži Ukmergėn. Gavau žiniu. Raša, kad veš frontan, ba dar Vokietijoj karas buva. Praša, atvažiuot’, nori atsisveikyt’. Aš jau buvau nėščia. Jo broils pakinki arkli, saka, nenuveisi tokia kelia, ir nuvažiavam Ukmergėn. Žiūrim, aina pulkai, apdulkėjį, purvini, nevalgį. Kap apstoja vežimu nabagai, nor po gabaliuku praša, tai aš isigandau, sakau jam – pats dalyk, ba tau neliks. Kiek pašnekėjam, klausia, ar girdėt’, ar bėga kareiviai? Tai sakau, jei pabėgsi, reiks miškan ait’. Saka, vis tiek bėgsiu. Ir išvažiavam.

Kokiu trečiunakt girdžiu barkšt’ barkšt’ langan – pariaju. Oi, Dievuli, kas dabar bus? Inlaidam, pamaitinam, perrengim. Paskui jis saka, aš isikasiu kluone po šienu būnkeri ir pasikavosiu. Tep ir padari. Ale mum reikėja jo kareiviški rūbai sudegyt’, nesupratam. Po savaitis jis jau sėdi būnkerij, brolis kulia klojime, kad ateina ablava. Žiūriu, jo rūbai guli. Mama sirguliava, lovoj gułėja, saka, dėk po paduška, neieškos. Baltinius, tuos kareiviškus, pakišau, o kelnes nešu kluonan. Brolis saka, inkišk sląstuosna, kur pacukus gauda, ty neieškos. Tai ir inkišau. Paskui po tos ablavos jis išėjo pas tetu pasikavot’. Atiaja antrukart, visku verti, badi šienu ir rada tas kelnes. Va, tada tai jau nieka nešnekėja, ale už brolia ir isivedi. Po šiai dienai nėr.

Po kiek metų pasakoja vienas žmogus, kad juos veži Sibiran ir uždavi kokios supuvusios silkis. Brolis jau namie būdamas skundėsi skrandžiu, tai, matyt, neišlaiki ir numiri, ba tas žmogus girdėja, kad ,,umior Jukavičius“. Matyt, išmeti kur iš traukinia. O Kazys ilgai slapstėsi, namie visai nesirodi, gyvena pas dėdi, pas tetu, o daugiausiai tai miškuose, raistuose. Saka, kap aina ablava, tai guli raistuose, pelkėse, krūmuose. Ir naktim naktavoja, tep ir pagadina sveikatu, gava širdies ligu ir kepenys sugeda. Po kiek laika jau laida grįžt’ namo, usiregistruot’, o namie lauki dvi šeimynus, reikėja ir brolia vaikus žiūrėt’, brolienei padėt’, sunku buva. Paskui jis vis labiau sirga, sirga ir numiri.

Žuvyčių k.  – Antanina Sedlevičiūtė-Jukavičienė, g. 1920 m.

 

KITAS SKYRIUS

TURINYS

Gomanta

        100_2092

 

Gomantos vardas atėjo senolių seserų Eleonoros ir Emilijos lūpomis, senelė vis sakydavo: ,,Einu Gomanton“,
kadangi seserys gyveno abipus senojo Gomantų piliakalnio ir dažnai vaikščiojo viena pas kitą. Vaikystėje šis nuostabaus grožio ąžuolynas, sakmėmis ir įvairiais pasakojimais apipintas piliakalnis buvo labiausiai mėgiama  vieta, ant jo kalnelių praleista daug valandų skaitant, ruošiantis egzaminui ar paprasčiausiai įlipus į ąžuolą…

 

 Visi puslapiai

Knygos:

Ar meni tų ažerų?( tautosaka)

Buvom (tautosaka)

Po medžiais (poezija)) 

Šešėliuose ( poezija )

Širdies bildukai (poezija)

Kaimo istorijos

 

 

Veikla:

K. Šakys Gyvenimo keliu

Vuolasta

Eskizai Jaunystės miražai

Straipsniai

Tapyba

Albumai